Kapitel 6: Dispens från och efterskänkande av avstängning

1 § Dispens från avstängning

Den som har stängts av enligt detta reglemente har rätt att när minst ett år av avstängningstiden har förflutit ansöka om dispens för att i viss omfattning få utöva uppdrag eller delta i träning i all idrottsverksamhet alternativt viss idrott. Sådan dispensansökan ska ges in till och prövas av RIN. Dispens ska endast medges om det föreligger särskilda skäl.

Såvida det inte föreligger synnerliga skäl kan maximalt en dispensansökan per år beviljas.

Beslut expedieras och kungörs på sätt som anges i 7 kap.

2 § Efterskänkande av avstängning

Har någon bestraffats med avstängning minst fyra år, får RIN om det föreligger särskilda skäl, sedan minst tre fjärdedelar av avstängningstiden har förflutit, på ansökan av den bestraffade helt eller delvis efterskänka återstående tid av avstängningen.

Beslut expedieras och kungörs på sätt som anges i 7 kap.