Kaptitel 3: Handläggning av bestraffningsärende m.m.

1 § Expediering och kungörelse av beslut

Beslut ska, även om det meddelats på annat sätt, senast inom tre dagar avsändas till parterna och den anmäldes IF eller IdrottsAB, berört SDF och SF.

Beslut ska genom bestraffningsorganets försorg genast kungöras i RF:s officiella kungörelseorgan och på www.idrottenskungorelser.se. Detsamma gäller om RIN ändrat SF:s beslut.

2 § Ändringar i reglementet

Riksidrottsstyrelsen får vid behov mellan RF-stämmorna besluta om ändring av reglementet.

Sådan ändring ska underställas nästkommande RF-stämma för godkännande.

3 § Ikraftträdande

Detta reglemente har fastställts av RF-stämman den 26-28 maj 2023 och träder i kraft den 1 juni 2023. Detta reglemente ersätter tidigare reglemente beslutat vid RF- stämman den 30 maj 2015. Förseelse begången före den 1 juni 2023 får bestraffas enligt tidigare reglemente.

En anmäld förseelse ska bedömas och påföljd bestämmas enligt de bestämmelser som gällde när förseelsen begicks.