Alla har rätt till en trygg idrott

Arbetet för en trygg och inkluderande idrott fortsatte under 2022. 497 meddelanden registrerades under året till Idrottsombudsmannen, varav 153 kategoriserades som kränkande behandling.

Sidan uppdaterades: 17 februari 2023

− Under 2022 har vi stärkt vårt arbete med stöd av fem RF-SISU distrikt som har fått ett utökat ansvar att arbeta med reaktiv ärendehantering. Totalt har 231 av de 497 meddelandena hanterats av de fem distrikten. Arbetet för en trygg idrott och efterlevnad av idrottens värdegrund är, och behöver fortsatt vara, av högsta prioritet, säger Malin Järf, stabschef Riksidrottsförbundet.

Idrottsombudsmannen tar emot meddelanden och uppgifter via telefon och mejl. De meddelanden som kommer in kategoriseras och bedöms utifrån den beskrivna situationen och de uppgifter som finns i det enskilda fallet. Under 2022 hamnade flest under kategorin kränkande behandling, vilket kan handla om exempelvis elaka kommentarer, miner och utfrysning.

− Alla har rätt till en trygg idrott och varje kränkning är oacceptabel. De allra flesta barn och ungdomar i Sverige har någon gång under sin uppväxt varit med i en idrottsförening. Det ger idrottsrörelsen ett stort ansvar för att verksamheten bedrivs på ett bra sätt – på barn och ungas villkor och det är de vuxna i verksamheten som har ansvar för att säkerställa att idrotten är en plats för glädje och gemenskap för alla, säger Malin Järf, stabschef Riksidrottsförbundet.

Under året har arbetet med att utveckla och tydliggöra Idrottsombudsmannens roll inom idrottsrörelsen fortsatt. Bland annat har en genomlysning genomförts med syftet att undersöka ansvar, mandat och arbetssätt för att i förlängningen förbättra funktionen och stärka arbetet med att säkra en trygg idrott.

Alla 19 RF-SISU distrikt runt om i landet har utöver detta ett gemensamt uppdrag i det förebyggande trygghetsarbetet och stöttar idrottsföreningar med utbildnings- och folkbildningsverksamhet inom området.

− Riksidrottsförbundet arbetar aktivt för att förebygga och förhindra överträdelser och övergrepp. Genom ytterligare proaktiva insatser och att vi tillsammans i idrottsrörelsen fortsätter lyfta frågorna och pratar om dem kommer leda till att behovet av reaktiva insatser minskar, säger Malin Järf, stabschef Riksidrottsförbundet.

Idrottsombudsmannen är en del av Riksidrottsförbundet, men en självständig funktion som ska stötta och ge råd i ärenden där misstankar finns om agerande som bryter mot idrottens värdegrund.

Fakta från Idrottsombudsmannens årsrapport 2022

 • Under 2022 registrerades totalt 497 meddelanden hos Idrottsombudsmannen
 • 153 av dem kategoriseras som kränkande behandling
 • 31 meddelanden kategoriserades som sexuella övergrepp
 • Stora rikstäckande idrotter är bland de mest förekommande när det gäller ärenden som hamnat hos Idrottsombudsmannen.
 • I de flesta fallen så är det pojkar som är berörda i någon mening.
 • Ärenden i fallande ordning: kränkande behandling, ej kateteriserade ärenden, övriga ärenden, sexuella övergrepp, selektering, ekonomiska oegentligheter, medlemskap, trakasserier, diskriminering, våld, missbruk, bedrägerier, korruption. Därtill fanns ärenden som bedömts som irrelevanta för Idrottsombudsmannen att hantera.

Idrottsrörelsens gemensam beslut för en Trygg idrott

 • Vid Riksidrottsmötet (RIM) 2015 fattades beslut om Strategi 2025 där ett uttalat mål är att värdegrunden är vår styrka.
 • Vid RIM 2017 fattades beslut om att införa idrottsombudsman, en visselblåsartjänst som hanterar anonyma anmälningar, samt att införa en etisk kod.
 • Vid RIM 2019, förstärktes Idrottsombudsmannen befogenheter i termer av att kunna anmäla ärenden till bestraffning, att förändra preskriptionstiden för allvarlig kränkning från 2 månader till 10 år.
 • Vid RIM 2019 beslutades även att ålägga medlemmarna (förbund och föreningar) om att kontrollera begränsade registerutdrag för de som står i direkt och regelbunden kontakt med barn. Detta infördes med start 1 januari 2020.
 • Vid RIM 2021 beslutades att RF ska göra en uppföljning i dialog med specialidrottsförbunden av lednings- och styrinstrument och arbetssätt avseende svensk idrotts värdegrund.
 • Vid RIM 2021 beslutades att Riksidrottsstyrelsen ska återrapportera den uppföljningen till stämman 2023.
 • Under 2022 har arbetet förstärkts genom samverkan med fem RF-SISU distrikt för reaktiv hantering.

Läs mer om arbetet med Trygg och inkluderande idrott

För mer information kontakta
Anna Setzman
Kommunikation och media Riksidrottsförbundet
070-564 52 16

Fler nyheter för dig

Sidan publicerades: 15 februari 2023