Här kan föreningsidrotten växa

Ny statistik visar hur många barn och unga som deltar i föreningsidrott utifrån vilken stadsdel eller vilket område de bor i. Underlaget blir en grund för ett intensifierat arbete för att nå fler i områden med socioekonomiska utmaningar.

Sidan uppdaterades: 9 mars 2023

– I områden med starka socioekonomiska förutsättningar finns ofta möjligheten till ett rikt föreningsliv med både idrottsföreningar och idrottsaktiviteter, och även möjligheten att ta del av samhällsservice så som skola och sjukvård. I områden med socioekonomiska utmaningar är läget det omvända både vad gäller föreningsliv och samhällsservice. Resultaten av det nya underlaget visar att idrottsrörelsen har en lång väg kvar för att få med barn och ungdomar från olika typer av boendemiljöer. Men idrottsrörelsen kan inte göra hela jobbet själva. Det är inte bara den lokala idrottsföreningens agerande som avgör hur barn deltar i idrott, utan det är många faktorer som påverkar. Med stöd av underlaget måste samhället tillsammans med idrottsrörelsen kraftsamla för att stärka föreningsidrottens närvaro och betydelse runt om i landet, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Riksidrottsförbundet har tagit fram en ny metod och statistik för att bättre förstå skillnaden i idrottsutövande mellan olika stadsdelar och områden i en kommun. Det här skapar helt nya förutsättningar för Riksidrottsförbundet att förstå och rikta sitt arbete mot ett mer jämlikt idrottsutövande i hela Sverige. För att få till den förändring som behövs vill Riksidrottsförbundet rikta stöd för insatser till de specialidrottsförbund som också bedöms ha störst möjligheter att lyckas att nå fler i områden med socioekonomiska utmaningar.

– Sedan 2015 har idrottsrörelsen arbetat med ett omfattande integrations och inkluderingsarbete och vi har också utvärderat och skaffat oss mer och mer kunskap om hur vi måste arbeta för att nå fler och behålla fler i föreningslivet i områden med socioekonomiska utmaningar. Möjligheterna att träna, tävla och engagera sig i en förening ska inte vara beroende av individens ekonomiska förutsättningar, var hen bor eller idrottens traditionella normer, säger Björn Eriksson.

En utmaning i arbetet i är att få till en effekt som består över tid och att idrottsrörelsen än mer utmanar traditionella normer och strukturer. Några av de avgörande faktorer för att lyckas, som utvärderingen av genomfört arbete visat, är den lokala kännedomen och att skapa delaktighet bland de boende. Även samverkan med andra aktörer kommer att vara en viktig del för att nå framgång.

– Idrott och rörelse är viktigt för att skapa goda livsvillkor men för att idrottsföreningarna ska kunna gro och växa sig starka behövs även goda livsmiljöer. Det kan handla om närhet till idrottsplatser, trygga utemiljöer eller en positiv skolmiljö. Vi vill och kommer att arbeta för att skapa lika förutsättningar, oberoende av var du bor men vi kan inte göra det själva. Kommun, region och andra samhällsaktörer måste hjälpas åt och att kunna visa på skillnader i olika stadsdelar är ett steg i det gemensamma arbetet, säger Björn Eriksson.

För mer information kontakta
Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet
070-626 46 06

Fler nyheter för dig

Sidan publicerades: 9 mars 2023