Rörelsesatsning i skolan når fler och fler barn hittar till idrottsföreningar

1 160 skolor i 203 kommuner deltog i Rörelsesatsning i skolan under 2022 vilket är en ökning med 12 procent. Arbetet genomförs i samarbete med RF-SISU distrikten och där skolorna samverkade med 901 idrottsföreningar med verksamhet inom 64 idrotter.

Sidan uppdaterades: 12 januari 2024

− Ökat stillasittande är ett hot mot barn- och ungas utveckling och hälsa. I samverkan med skolorna når vi alla barn och det är glädjande att vi ser så stor effekt i att nå nya målgrupper även till föreningslivet. RF-SISU distrikten är mycket viktiga för att bidra med stödinsatser såsom utbildning, koordinering och planering, säger Stefan Bergh, generalsekreterare Riksidrottsförbundet.

Rörelsesatsning i skolan är ett regeringsuppdrag som syftar till att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten. Arbetet genomförs genom att bygga broar mellan skola, barn och föreningslivet. Satsningen leds av Riksidrottsförbundet och RF-SISU distrikten, och specialidrottsförbunden bidrar med kunskap, material och inspiration. Nu har effekter av satsningen kartlagts med hjälp av deltagande idrottsföreningar och resultatet är glädjande.

De flesta föreningarna (85 procent) anser att skolsamverkan har ökat deras kunskap om inkludering av nya målgrupper. Många (77 procent) upplever även att skolsamverkan har bidragit till att generera nya medlemmar och nästan hälften (44 procent) anser att skolsamverkan har bidragit till att nå nya målgrupper som är underrepresenterade i föreningen, framför allt inom kategorierna kön, funktionsvariation, ålder samt etnicitet/bakgrund.

− Vi kan se att kommunikationen mellan skola och förening, ett gemensamt syfte med samverkan, och tydliga förväntningar på varandra är viktiga faktorer för ett lyckat resultat. Baserat på idrottsföreningarnas återkoppling ser vi att skolsamverkan i viss mån även har bidragit till fler nya ledare, säger Stefan Bergh.

Flera föreningar vittnar om en ökad motivation att fortsätta skolsamverkan när de ser hur roligt barnen har. Många beskriver att de genom att samverka med skolor även har utvecklat föreningens ordinarie verksamhet och att de ser verksamheten utifrån ett samhällsperspektiv. Föreningen känner ett större socialt ansvar och arbetar mer utifrån sin roll som samhällsaktör. Förutom att erbjuda fysisk aktivitet så fungerar även föreningen som en plats för gemenskap och tillhörighet.

− Idrottsföreningars sätt att jobba med barn och ungdomar har också utvecklats. Ett exempel är att öppna träningar startats upp i anslutning till skolor där idrotten behöver komma till barnen och prova på-tillfällen har öppnat för nya träningsformer med lägre trösklar för deltagande, säger Stefan Bergh.

För mer information kontakta

Anna Setzman
Press- och kommunikationschef Riksidrottsförbundet
070-564 52 16

Fakta

Enkäten skickades till 183 idrottsföreningar fördelade över 55 kommuner och tillhörande 14 RF-SISU distrikt, och besvarades av totalt 133 idrottsföreningar, en svarsfrekvens på 73 procent. Samtliga idrottsföreningar har haft någon form av skolsamverkan (utöver eventuellt deltagande i Idrottens dag) inom ramen för Rörelsesatsning i skolan under åren 2021–2022. I den senaste rapporten från Ungdomsbarometern framkom att gemenskap och rörelseglädje är viktigare än fokus på tävling. Som ett svar på detta, och för att hjälpa barn och ungdomar att komma igång och testa nya idrotter, har många specialidrottsförbund utvecklat lekfulla former av sin idrott, utan tävlingsmoment.

Fler nyheter för dig

Sidan publicerades: 10 juli 2023