Bidra till idrottsrörelsens utveckling

Riksidrottsförbundet utlyser två forskningsuppdrag. ”Idrottsklivets organisering – en studie av hur idrottsrörelsen arbetar för att främja idrottande i utsatta områden” samt ”Idrottsrörelsen i Sveriges utsatta områden – en studie av Idrottsklivets praktiker och konsekvenser”.

Sidan uppdaterades: 24 november 2023

Nu finns möjligheten att ta sig an två forskningsuppdrag som utlyses av Riksidrottsförbundet. Riksidrottsförbundet avsätter 500 000 kronor samt 850 000 kronor för dessa studier.

Läs uppdragen i sin helhet nedan.

Idrottsklivets organisering

En studie av hur idrottsrörelsen arbetar för att främja idrottande i utsatta områden

Sedan 2023 erhåller Riksidrottsförbundet (RF) särskilda medel för att utveckla idrottsverksamhet i 61 så kallade utsatta områden i Sverige. Regeringen ger ett årligt stöd om 100 miljoner kronor. Det övergripande målet är att stärka idrottens närvaro i dessa områden och bidra till en ökad känsla av gemenskap och meningsfull fritid hos barn och unga.

Mot denna bakgrund avsätter RF nu 500 000 kronor till att studera denna satsning – ett arbete vi valt att kalla för Idrottsklivet och som är planerat att pågå under tre år. RF avser att finansiera en kvalitativ studie med särskilt fokus på organisering, ledning och styrning, hur vårt arbete inom idrottsrörelsen iscensätts och genomförs. Ett viktigt skäl är att bidra till ökad förståelse om grundläggande föreställningar i arbetet med Idrottsklivet och vad RF:s ledning hoppas att åstadkomma på både kort och längre sikt. Den empiriska undersökningen bör därför inkludera intervjuer med ledande företrädare på RF/SISU-kansliet, våra distrikt och medlemsförbund (SF) och – i förhållande till frågorna i fokus – andra nyckelpersoner i idrottsrörelsen.

Utlysningen vänder sig till organisationsforskare och utvärderingsinstitut. Du som söker har med fördel goda kunskaper om idrottsrörelsen och det svenska civilsamhället. Studien ska genomföras under perioden februari till oktober 2024. Den ska resultera i en rapport som RF ger ut och som har idrottsrörelsen och en bredare allmänhet som primära målgrupper.

Om detta låter intressant välkomnar vi en kortfattad projektbeskrivning. Den som väljs ut för uppdraget förväntas sedan återkomma med en mer utförlig beskrivning. RF bistår med relevanta underlag inför den empiriska undersökningen och kontakter för intervjuer.

Mejla ansökan till riksidrottsforbundet@rf.se. Ansökan ska inkludera CV och en projektbeskrivning på max 3 000 tecken.

För frågor och ytterligare information, kontakta Andreas Linderyd, ansvarig för forskning- och utveckling, på RF.

Andreas nås på andreas.linderyd@rfsisu.se.

Vi ser fram emot din ansökan senast 15 december!

Idrottsrörelsen i Sveriges utsatta områden

En studie av Idrottsklivets praktiker och konsekvenser

Sedan 2023 erhåller Riksidrottsförbundet (RF) särskilda medel för att utveckla idrottsverksamhet i 61 så kallade utsatta områden i Sverige. Regeringen ger ett årligt stöd om 100 miljoner kronor med mål om att där stärka ett idrottande, vilket i sin tur kan bidra till en ökad gemenskap och meningsfull fritid hos barn och unga. Delar av arbetet – som kallas för Idrottsklivet – kommer att bedrivas i nära samverkan med andra civilsamhällesorganisationer samt aktörer inom privat och offentlig verksamhet.

RF avsätter nu 850 000 kronor till forskning om Idrottsklivets lokala praktiker. Vår förhoppning är detta ska generera värdefulla insikter om insatser inom ramen för denna särskilda satsning och förändringar det både leder och förväntas leda till. Studien påbörjas i februari 2024 och avslutas i december 2025. Den ska resultera i en rapport i RF:s FoU-serie och på flera sätt uppmärksammas inom idrottsrörelsen.

I denna studie ser vi gärna ett särskilt fokus på arbetet i våra distrikt. I samråd med RF diskuteras urval, empiriskt material och metodologiska övervägningar. RF bistår även med underlag och kontakter i samband med intervjuer och deltagande observationer.

Utlysningen vänder sig till forskare inom samhällsvetenskapliga ämnen. Du som söker är med fördel organisationsforskare, etnolog, sociolog, statsvetare eller beteendevetare. Du har också goda kunskaper om idrottsrörelsen och dess samverkan med aktörer inom ideell, privat och offentlig verksamhet.

Om detta låter intressant är du varmt välkommen att skicka en motivering och projektbeskrivning. Mejla ansökan till riksidrottsforbundet@rf.se. Ansökan ska inkludera CV och en projektbeskrivning på (max) 3 000 tecken.

För frågor och ytterligare information, kontakta Andreas Linderyd, ansvarig för forskning- och utveckling.

Andreas nås på andreas.linderyd@rfsisu.se.

Vi ser fram emot din ansökan och senast 15 december!

Fler nyheter för dig

Sidan publicerades: 24 november 2023