Förbundsmöte publik

Demokratisk styrning

Sidan uppdaterades: 8 januari 2024

Idrottsrörelsen behöver arbeta målinriktat för att säkerställa vissa grundkrav för god styrning i förbund och föreningar. Därför har Riksidrottsstyrelsen beslutat om RF:s kod för demokratisk styrning av idrottsförbund och föreningar.

Syftet är att värna om och utveckla god styrning inom idrottsrörelsens alla organisationsled. God styrning innebär att idrottens organisationer sköts hållbart, ansvarsfullt och så effektivt som möjligt. Koden ska främja de demokratiska beslutsprocesserna och öka transparensen i styrelsens arbete. På så sätt stärks demokratin inom idrottsrörelsen och förtroendet för idrottsrörelsens beslutande organ.

Målgruppen för koden är styrelser och andra beslutsorgan inom RF-anslutna förbund och föreningar. Koden kan tillämpas av såväl förbund som föreningar även om förutsättningarna för verksamheten kan vara vitt skilda. Större föreningar med många medlemmar samt IdrottsAB förväntas följa koden. Mindre föreningar kan följa delar av koden och verka i dess anda.

Koden för demokratisk styrning arbetas om

På RIM 2023 beslutades om ett omtag på RFs kod för demokratisk styrning. En arbetsgrupp med representanter från SF och RF-SISU distrikt är tillsatt. Det material som arbetas fram ska presenteras och diskuteras på Riksidrottsforum 2024 samt presenteras för Riksidrottsmötet 2025 för beslut.

Koden är ett komplement till RF:s stadgar, reglementen och övriga regler samt förbundens och föreningarnas motsvarigheter. Den anger en rekommendation för god styrning.

RF:s kod för demokratisk styrning av idrottsförbund och föreningar (pdf) Pdf, 600 kB.

RF's code for democratic governance, in English (pdf) Pdf, 600 kB.

Information om vår styrning

En del i arbetet med koden är att tillhandahålla samlad information om organisationens styrning. Här nedan hittar du information om Riksidrottsförbundets styrning.

Generalsekreterare för Riksidrottsförbundet, och SISU Idrottsutbildarna, är Stefan Bergh. Generalsekreteraren leder arbetet på organisationernas gemensamma nationella kansli.

Sidan publicerades: 6 oktober 2022