Hem / Om Riksidrottsförbundet / Idrottsrörelsens styrande d... / Digitaliseringsstrategi mot 2025

Digitaliseringsstrategi mot 2025

Digitalisering är en förutsättning för att vi ska lyckas nå målen i Strategi 2025. På den här sidan berättar vi övergripande hur digitaliseringsprocessen ska gå till.

Digitaliseringsstrategin i helhet hittar du här

För att vi ska lyckas nå de strategiska målen för 2025 enligt den plan som finns är det nödvändigt att vi inom idrottsrörelsen utnyttjar digitaliseringen på bästa sätt. Digitaliseringen inom RF/SISU har sin grund i den egenutvecklade plattformen IdrottOnline för administration, kommunikation och utbildningsadministration, som lanserades 2007. Under årens lopp har den genomgått stora förändringar och nu är det dags att ta ett helhetsgrepp och förtydliga en ny riktning.

Insatsområden

RF har identifierat fyra digitala huvudområden som ska svara mot hela verksamhetens behov: administration, kommunikation, idrottsutveckling och utbildning. Digitaliseringsstrategin utgår ifrån dessa områden när leveranser och mål formuleras och specificeras.

Administration

En betydande del av det digitala arbete som hittills skett har inriktats på att stödja det administrativa arbetet på RF/SISU och den inriktningen gäller även fortsättningsvis. Administrationen kommer att vara utgångspunkten för många av de digitala initiativ som genomförs de första åren av denna strategi. För att uppnå en effektivare administration ska RF/SISU fokusera mer på samarbeten och renodla och tillhandahålla enklare administrativa funktioner. Den digitala arbetsplatsen ska fortsatt på bästa sätt stödja den anställdes vardag gällande administration.

Kommunikation

Digital kommunikation kommer fortsatt att vara avgörande för vårt arbete och de digitala kanalerna kommer vara ännu mer i fokus än idag. Våra initiativ inom digitaliseringen ska syfta till att underlätta utnyttjande av standardiserade plattformar för kommunikation såväl inom intern som extern kommunikation. Stödet till föreningar och förbund kommer även här att bygga på fler samarbeten och mindre egen utveckling.

Idrottsutveckling

Idrottsutveckling är ett område med stor potential för digital utveckling men behoven styrs snarare på specialidrottsförbundens (SF) nivå än på RF/SISU-nivå. För digitaliseringsarbetet gäller att identifiera gemensamma lösningar som kan tillföra något för många. RF/SISU bör tillsammans med SF och samarbetspartners skapa grundförutsättningar för en digitalisering av idrottsutvecklingen. RF/SISU:s roll blir därefter mer att agera rådgivare och dörröppnare än genomförare.

Utbildning

Digitalisering inom utbildningsområdet på RF/SISU behöver förstärkas. I och med folkbildning och utbildningens centrala roll i vår verksamhet ska RF/SISU tillhandahålla funktioner för en god upplevelse för både anordnare och deltagare. RF/SISU ska tillhandahålla hjälpmedel som passar vår utbildningspedagogik och som förstärker och säkrar kunskapsspridning inom idrottsrörelsen.

Målområden och mål

Med utgångspunkt i vision, verksamhetsidé och de identifierade insatsområdena för digitala leveranser, definierar vi följande strategiska målområden och mål.

Administration och kommunikation

  • Etablera en grundplattform med digitala verktyg som automatiserar och understödjer föreningslivet.
  • Samarbeta med offentlig sektor och näringslivet för att minska administrativa processer för föreningslivet.

Idrottsutveckling – Elitidrottande

  • Etablera avancerade digitala mätmiljöer för olika idrotter runt om i Sverige.
  • Etablera metoder för digital datainsamling från tävling och träning för olika idrotter i Sverige.
  • Etablera metoder för datainsamling från externa källor så att de kan integreras i analysen tillsammans med övriga mätdata.

Idrottsutveckling – Breddidrott, barnidrott, motionsidrott och folkhälsa

  • Etablera metoder för datainsamling om den långsiktiga personliga utvecklingen inom idrotten.
  • Etablera metoder för datainsamling om idrottens funktion för hälsa och välmående.

Idrottsutveckling – Forskning och kunskapsutveckling

  • Etablera metoder för att göra snabba analyser av prestationsdata som kommer in för snabb, anpassad och kontinuerlig återkoppling till relevanta parter.

Utbildning – Kunskapsbildning

  • Etablera metoder för att ge datatillgång till relevanta parter för att göra analyser och dokumentera ny kunskap.

Utbildning – Kunskapsspridning

  • Etablera metoder för modern folkbildning och utbildning samt kunskapsspridning av idrottsrörelsens nya lärdomar.

På sidan 24 i strategin finns utförligare beskrivning av målområden och mål.