Barn spelar ishockey

Barnkonventionen som lag

Sidan uppdaterades: 24 april 2024

Barnkonvention är lag i Sverige sedan den 1 januari 2020 och sedan länge står det i Riksidrottsförbundets stadgar att all idrott för barn ska utgå från just barnkonventionen. Vad innebär då lagen för idrottsrörelsen?

Barnkonvention är lag i Sverige sedan den 1 januari 2020 och sedan länge står det i Riksidrottsförbundets stadgar att all idrott för barn ska utgå från just barnkonventionen. Vad innebär då lagen för idrottsrörelsen?

Ladda ner guide för idrottsföreningar och förbund (pdf) Pdf, 540 kB.

Vad är barnkonventionen?

FN:s konvention om barnets rättigheter, oftast kallad barnkonventionen, består av 54 artiklar som skyddar barns rättigheter och är beslutad av FN. Alla under 18 år räknas som barn. Eftersom Sverige ratificerat (skrivit under) barnkonventionen har vi som land förbundit oss att följa den. Efter ett riksdagsbeslut är konventionen också lag i Sverige från och med 1 januari 2020.

Ska idrottsrörelsen följa barnkonventionen?

Ja. All idrott för barn ska utgå från barnkonventionen, det står i RF:s stadgar – som alla specialidrottsförbund och föreningar som är medlemmar i RF är skyldiga att följa. För att vara säker på att leva upp till det bör man som förening säkerställa att verksamheten lever upp till det som står i följande dokument:

Påverkas idrottsrörelsen av att barnkonventionen blir lag?

Barnkonventionen som svensk lag gäller även för idrottsrörelsen. Det är också en förutsättning för att vara en del av idrottsrörelsen att verksamheten, i förening såväl som förbund, bedrivs i enlighet med barnkonventionen. I avvaktan på rättspraxis från domstolarna om hur den nya lagen ska tillämpas kan idrottsföreningar och förbund därför känna sig trygga när de följer RF:s stadgar och övriga styrdokument.

Vilka är idrottsrörelsens utmaningar?

I regeringens arbete inför att barnkonvention skulle bli lag i Sverige upptäcktes generella brister i barns möjlighet att uttrycka sina idéer och egen vilja. Det är ett viktigt område även för idrottsrörelsen. Hur får barnen vara med och påverka i föreningen? Inom idrottsrörelsen kan vi känna oss trygga med att de styrdokument vi har tagit fram är i linje med barnkonventionen.

Den nya lagen ger oss anledning att syna verksamheten, säkerställa att vi lever som vi lär och lägga fokus på de områden där vi kan bli bättre. Utöver riktlinjer för barn- ungdomsidrott har RF tagit fram olika material för att stötta idrottsrörelsens arbete med barns rättigheter och trygghet. Ta gärna del av Skapa trygga och inkluderande idrottsmiljöer (pdf) Pdf, 2 MB. och Barnens spelregler, Riksidrottsförbundet och Bris initiativ för en tryggare barn- och ungdomsidrott.

Till våra sidor om trygg och inkluderande idrott

Sidan publicerades: 21 december 2022

  1. Säkerställ att föreningens styrdokument utgår från RF:s stadgar och Idrotten Vill.
  2. Läs och diskutera RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott. Är föreningens verksamhet i linje med dessa?
  3. Fundera över föreningens rutiner för hur barnen löpande ges möjlighet att göra sin röst hörd, uttrycka sin vilja och vara delaktiga i utformandet av verksamheten.