Viktiga begrepp inom barn- och ungdomsidrott

Sidan uppdaterades: 15 mars 2023

Hur barn- och ungdomsidrott ska bedrivas och organiseras diskuteras ständigt. För att diskussionen ska vara meningsfull och konstruktiv är det viktigt att vara tydlig med olika begrepp. Här är de viktigaste begreppen vi på Riksidrottsförbundet (RF) använder.

RF har tagit fram definitioner av några av de vanligaste begreppen kring barn- och ungdomsidrotten. Det är just definitioner, inte ställningstaganden till hur vi ser på dem i den praktiska verksamheten. (Enskilda specialidrottsförbund kan ha definierat vissa ord lite annorlunda.)

Definitioner

Barn

Är aktiva upp till och med 12 år, enligt idrottsrörelsens gemensamma stadgar. Hänsyn ska dock alltid tas till fysisk, psykisk och social mognad. Notera att enligt barnkonventionen är alla barn till och med 18 års ålder, i den används inte begreppet ungdom.

Ungdom

Ungdom är aktiva och ledare mellan 13 och 25 år. Hänsyn ska dock alltid tas till fysisk, psykisk och social mognad. Notera att enligt barnkonventionen är alla barn till och med 18 års ålder, i den används inte begreppet ungdom.

Ålder

Avser i dagligt tal oftast kronologisk ålder som mäts i antalet år och månader. Kronologisk ålder är inte alltid ett relevant mått på utveckling och mognad utan i idrotten bör man ta hänsyn till biologisk ålder och psykosocial mognad.

Åldersanpassad träning

Rätt träning i rätt ålder, som är anpassad till den biologiska åldern och den psykosociala mognaden.

Ledare

Alla, tränare och andra ledare, som har någon form av uppdrag från föreningen. I detta sammanhang kopplat till barn- och ungdomsverksamheten.

Träning

Är aktiviteter som har till syfte att förhöja och/eller upprätthålla en eller flera kapaciteter, både fysiska, psykiska och sociala. Kan vara både organiserad och icke organiserad.

Tävling

Aktivitet där flera personer eller grupper mäter sina färdigheter mot varandra inom ett avgränsat färdighetsområde, så som en idrott.

Lek

Aktivitet som utförs för nöjes skull och kan vara organiserad eller fri. I leken utvecklas fysiska, psykiska och sociala förmågor som är viktiga för individen även i andra sammanhang.

Uppvisning

Aktivitet som utförs i syfte att visa upp sina färdigheter, oftast enligt en förutbestämd rutin. En uppvisning sker inför åskådare och saknar tävlingsmoment.

Samträning

Könsmixad eller könsblandad träning. Träning tillsammans oavsett kön.

Allsidig träning

Variationsrik träning som innefattar koordination, rörlighet, styrka, snabbhet och uthållighet i såväl fysiskt som mentalt.

Ensidig träning

Motsatsen till allsidig träning, alltså träning som i hög grad inriktas mot en eller ett fåtal övningar, moment eller mot utvecklingen av en eller ett fåtal egenskaper eller detaljfärdigheter.

Nivågruppering

Då lag eller träningsgrupper delas upp utifrån färdighets- och kunskapsnivå.

Nivåanpassning

Träning där det vid vissa övningar sker uppdelningar av gruppen utifrån färdighets- och kunskapsnivå.

Individanpassning

Träning anpassad till var och en utifrån färdighets-, kunskaps- och mognadsnivå. Kan genomföras oavsett hur träningsgruppen eller laget är sammansatt.

Specialisering

Innebär att helt inrikta sig på en idrottsgren eller disciplin.

Selektering

Att välja ut de för tillfället bästa – eller de som i framtiden bedöms bli de bästa – till matcher, läger, lag eller träningsgrupper.

Toppning

En form av selektering som innebär att de bästa vid ett givet tillfälle får en eller flera av följande fördelar i tävlingssammanhang: en given plats i laget, mer speltid eller av de aktiva betraktat en attraktivare position i laget/gruppen.

Utslagning

Att individen mot sin vilja inte längre får/kan vara med i laget/träningsgruppen.

Elitsatsning

Krävande, specialiserad och organiserad idrottsverksamhet med uttalade prestations- och resultatmål.

Sidan publicerades: 12 oktober 2022