Frågor och svar

Sidan uppdaterades: 26 juni 2024

Här besvarar vi frågor om Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas pågående digitaliseringsarbete.

RF och SISU Idrottsutbildarnas digitaliseringsstrategi

Beskriv den digitala strategin i korthet

Enligt den digitala strategin ska RF fokusera på samordning och stöd till medlemsförbunden (SF) så att de i sin tur kan verksamhetsutveckla sin idrott.

Idrottsföreningar är den största målgruppen för Riksidrottsförbundets (RF) verksamhetssystem IdrottOnline. RF har gått från utveckling av föreningsadministrativa funktioner till att ansvara för idrottsrörelsens samverkansarkitektur. RF fokuserar på det digitala stöd som krävs för kärnuppdraget (fördelning av ekonomiskt stöd och påverkansarbete) och att avveckla funktioner med låg medlemsnytta som ligger utanför detta uppdrag. Integrationer och att tillgängliggöra data prioriteras.

Vad betyder det att RF ska tillhandahålla en samverkansarkitekur.

En samverkansarkitektur beskriver hur system ska prata med varandra. Här finns regelverk för hur data definieras och delas, samt principer för samverkan. Exempel på detta kan vara hur identiteter hanteras, vem som ska ansvara för medlemsregister och organisationsregister eller hur integrerande system får veta att information har uppdaterats. Genom en tydlig samverkansarkitektur blir det lättare för system inom idrottsrörelsen att integrera med varandra och Riksidrottsförbundets data tillgängliggörs på ett enkelt sätt. System kan utvecklas separat men ändå fortsätta att fungera tillsammans.

Vilka ansvarar för införandet av RF och SISU:s digitala strategi?

Riksidrottsstyrelsen beslutade om RF och SISU:s digitaliseringsstrategi och verksamhetsområdet IT & Digital utveckling på Riksidrottsförbundet realiserar den. Införandet sker i tät dialog med medlemmarna, bland annat via Digitaliseringsforum. Specialidrottsförbund tar ansvar för digitaliseringen av sin egen verksamhet och idrott.

Integrationsplattformen och RF:s API

Vilka APIer är tillgängliga för utveckling?

På denna sida finns information om befintliga API:er: Riksidrottsförbundets API:er

Finns tjänsterna sök organisation, sök utbildning, och ansökan om namnbyte på rf.se?

Ja. Tjänsterna finns på rf.se och ni kan enkelt länka till dem. Denna lista inkluderar även Föreningsansökan och Ansökan om medlemskap i medlemsorganisation.

  1. Sök organisation
  2. Sök utbildning (SISU)
  3. Sök utbildning (SF)
  4. Ansökan om namnbyte
  5. Föreningsansökan: används av en förening som söker medlemskap i ett SF.
  6. Ansök om medlemskap i medlemsorganisation: Används av en förening som söker medlemskap i en medlemsorganisation under SISU Idrottsutbildarna.

Till vem vänder jag mig om jag har frågor om integrationsplattformen?

Vid frågor om integrationsplattformen eller om tillgängliga/kommande API:er, kontakta systemintegration@rf.se

IdrottOnline

Hur loggar jag in i IdrottOnline?

Hur kommer jag i kontakt med supporten för IdrottOnline?

Roller som föreningar har skapat i IdrottOnline ska tas bort. När sker det?

Den 13 juni 2024 togs roller som föreningar har skapat bort från IdrottOnline. Detta var ett steg i den nya rollhanteringen som införs med målet om bättre datakvalitet. Endast Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna, specialidrottsförbund och medlemsorganisationer kommer kunna skapa och äga roller i IdrottOnline.

Föreningar hänvisas till att använda de idrottsspecifika roller som specialidrottsförbunden har specificerat eller till Riksidrottsförbundets idrottsövergripande roller. För att gruppera medlemmar som gör en tillfällig insats i föreningens verksamhet, exempel cafépersonal 2024, kan funktionen grupper användas.

Mer information om den nya rollhanteringen finns på sidan Idrottsrörelsens digitala roller.

När tas funktionen att skapa roller i IdrottOnline bort för föreningar?

Sedan den 13 juni 2024 kan föreningar inte längre skapa roller i IdrottOnline.

När fasas Aktiv i idrott ut?

Markeringen Aktiv i idrott som har använts för att visa antalet aktiva i en verksamhet kommer att tas bort från personer i IdrottOnline den 27 november 2024.

Begreppet Aktiv i idrott lider av låg datakvalitet, främst på grund av en otydlig definition, svaga incitament för administrationen på föreningsnivå och en otydlig ansvarsfördelning för hanteringen av information från externa föreningsadministrativa system. Aktiv i idrott ersätts av standardiserade rollkategorierna utövare, aktivitetsledare, organisationsledare, funktionär och övriga.

Mer information om detta hittar du på sidan Idrottsrörelsens digitala roller.

Efter 2022 års genomlysning vilka delar av IdrottOnline avvecklas?

För att optimera IdrottOnline, skapa största möjliga medlemsnytta och erbjuda funktioner i linje med RF och SISU:s digitala strategi inleddes en genomlysning av IdrottOnline under hösten 2021. Genomlysningen baserades på användardata och en kompletterande enkät som skickades ut till specialidrottsförbund och resulterade i att tre applikationer påverkas:

  • Hemsidor via IdrottOnline stängdes ner vid årsskiftet, den 31 december 2022.
  • Avgiftsmodulen fasades ut den 31 december 2023.
  • Licensmodulen fasas ut den 30 juni 2024. Läs mer.

Sidan publicerades: 26 juni 2023