Löpartävling

Idrottsrörelsens digitala roller

Sidan uppdaterades: 21 februari 2024

Projektet Idrottsrörelsens digitala roller handlar om att höja datakvaliteten inom svensk idrottsrörelse och arbeta för att fasa ut begreppet Aktiv i idrott.

Hög datakvalitet är av högsta betydelse för idrottsrörelsen. Den är central för att kunna beskriva och följa utvecklingen av svensk idrott, göra korrekta analyser och ta väl grundade beslut samt föra ett relevant påverkansarbete. Hög datakvalitet är även viktig för att kunna driva innovation och utnyttja digitaliseringens kraft för att göra idrotten starkare.

Begreppet Aktiv i idrott - översyn och beslut

Begreppet Aktiv i idrott antogs av RF-stämman 2011. Syftet var att beskriva antalet personer som på något sätt är aktiva i idrottsföreningars verksamhet. Definitionen lyder: “Med aktiv medlem menas utövare, aktivitets- och organisationsledare samt funktionärer”.

Vid RF-stämman 2021 fick Riksidrottsförbundet (RF) i uppdrag att se över begreppet Aktiv i idrott. Sedan dess har ett utredningsarbete bedrivits som visat att begreppet lider av låg datakvalitet, främst på grund av en otydlig definition, svaga incitament för administrationen på föreningsnivå samt otydlig ansvarsfördelning för hanteringen av information från externa föreningsadministrativa system.

Enligt utredningens rekommendation beslutade RF under hösten 2022 att fasa ut begreppet Aktiv i idrott och istället införa de standardiserade begreppen utövare, aktivitetsledare, organisationsledare, funktionär och övriga för att kunna beskriva och följa idrottsrörelsen. För två av dessa - utövare och aktivitetsledare - har idrottsövergripande definitioner tagits fram.

Nya definitioner av rollerna utövare och aktivitetsledare

Under hösten 2023 fick specialidrottsförbund (SF) möjlighet att ta ställning till RF:s förslag på definitioner av de två rollkategorierna utövare och aktivitetsledare genom ett skriftligt remissförfarande. I remissen, som skickades ut 2023-08-29 med sista svarsdag 2023-09-12, fick SF ta ställning till hur de föreslagna definitionerna fungerar för deras idrotter samt möjlighet att motivera sina bedömningar.

48 förbund besvarade remissen och efter noggrant övervägande är de slutgiltiga standardiserade definitionerna följande:

  • Utövare: En person, som uppfyller idrottsföreningens kriterier för medlemskap och som utövar SF-idrott i form av träning, tävling, lek eller uppvisning som sker i föreningens regi. För att räknas som utövare ska personen minst en gång ha utövat SF-idrott de senaste 12 månaderna.
  • Aktivitetsledare: En person som uppfyller idrottsföreningens kriterier för medlemskap och som leder utövarna i träning, tävling, lek eller uppvisning i SF-idrott som sker i föreningens regi. För att räknas som en aktivitetsledare ska personen minst en gång ha lett SF-idrott de senaste 12 månaderna.

Vad händer nu?

Att öka datakvaliteten inom idrottsrörelsen är ett långsiktigt initiativ.

Detta händer under 2024:

Under våren: Den standardiserade rollstrukturen införs i IdrottOnline.

  • Respektive specialidrottsförbund får för sin idrott möjlighet att bestämma vilka roller som ska kopplas till respektive rollkategori i IdrottOnline (mars)
  • Den standardiserade rollstrukturen innebär en förändring för de idrottsföreningar som arbetar i IdrottOnline. Roller som har skapats av föreningar kommer att tas bort och föreningarna hänvisas istället till att de idrottsspecifika roller som förbundet har specificerat eller Riksidrottsförbundets idrottsövergripande roller (maj)

I november 2024: Aktiv i idrott tas bort

  • System som har en integration med Riksidrottsförbundets centrala databas behöver anpassa sig till den nya rollstrukturen vid inläsning av medlemmar.
  • System som hämtar medlemmar från Riksidrottsförbundets centrala databas baserar hämtningen på roller i medlemsregistret för en specifik idrott istället för Aktiv i idrott.
  • Roller i alla medlemsregister behöver uppdateras.

Ytterligare information om dessa steg skickas ut till berörda parter.

Kort om projektet Idrottsrörelsens digitala roller

Detta projekt startade i januari 2023 med målet att det skall finnas möjlighet att följa upp och beskriva svensk idrottsrörelse med andra begrepp än Aktiv i idrott från mitten av 2025.

Projektet driver arbetet med att ta fram och definiera de standardiserade begreppen och att införa tekniskt stöd för att kunna hantera informationen och verka för ökad datakvalitet.

Projektorganisation:

  • Projektägare: Maria Ekengren, Verksamhetsområdeschef Verksamhetsstöd
  • Projektledare: Linnéa Holmgren och Michelle Oskarsson, Digital Utveckling

Sidan publicerades: 15 februari 2023

Kontakt

Linnéa Holmgren

08-699 60 48

Kontakt

Michelle Oskarsson

08-699 60 33