Rörelsefaktor

Rörelsefaktor

Sidan uppdaterades: 21 mars 2023

Riksidrottsförbundet har tillsammans med FOJAB arkitekter utvecklat Rörelsefaktor – ett verktyg för att integrera fysisk aktivitet i samhällsplaneringen.

Rörelsefaktor syftar till att skapa en helhetsbild där alla sorters fysisk aktivitet ingår och samspelar med varandra. Verktyget är framtaget för att synliggöra vilka faktorer i den byggda miljön som påverkar rörelse. Verktyget kan användas som ett underlag i dialogen mellan olika roller i planeringen, såsom olika förvaltningar i en kommun.

Rörelsefaktor hanterar olika typer av rörelse i ett sammanhang och är uppdelade i fyra områden: organiserad idrott, självorganiserad idrott, vardagsrörelse och aktiva transporter.

Rörelsefaktor kan användas i olika skalor i planering och byggande, från det översiktliga till det detaljerade. I den översiktliga eller strategiska planeringen ligger fokus på att avsätta ytor och se till att de förhåller sig strategiskt till varandra och andra funktioner. I detaljplaneskedet eller motsvarande handlar det om att säkerställa att förutsättningar skapas för att uppnå en god rörelsefaktor. Verktyget är därför uppbyggt utifrån tre skalor: kvarteret, stadsdelen och kommunen.

Rörelsefaktorns fem steg

Verktyget är uppbyggt utifrån fem steg:

1. Identifiera platser

I det första steget handlar det om att identifiera vilka platser i planeringsskedet eller i ett färdigbyggt område som är tänkt för olika former av rörelse.

2. Mål för platsen

I steg två gäller det att sätta gemensamma mål för platsen eller övergripande mål för kommunen vad gäller fysisk aktivitet.

3. Faktorer

Steg tre utgör den främsta delen i verktyget: att utvärdera vilka förutsättningar för fysisk aktivitet som finns på platsen.

4. Bedömning i helhet

I steg fyra samlas poängsättningen från alla faktorer för att ge en samlad bild av den totala rörelsefaktorn för området.

5. Genomförande och ansvar

I det avslutande steget finns möjlighet att ange vilka åtgärder som krävs för att uppnå en hög rörelsefaktor.

Nyttan med Rörelsefaktor

Rörelsefaktor ska belysa möjligheten till idrott och rörelse inom ett avgränsat område och vara ett stöd i planprocessen för att planera för fysisk aktivitet i människors närmiljö. Rörelsefaktor hjälper till att:

  • Synliggöra behov
  • Arbeta systematiskt
  • Främja dialogen mellan olika roller
  • Göra kloka prioriteringar
  • Ställa tydliga krav i planprocessen
  • Utvärdera ett befintligt område

Sidan publicerades: 14 oktober 2022

Kontakt

Jonnie Nordensky

Projektledare Plats för idrott

08-699 62 14

Tre workshopstillfällen för att hjälpa dig att komma igång med verktyget.