Ledare instruerar barn i innebandy

Trygg och inkluderande idrott

Sidan uppdaterades: 29 augusti 2023

Idrottsrörelsen ska vara en plats där alla känner sig välkomna och trygga. Det förutsätter att alla inom idrottsrörelsen aktivt arbetar för att främja idrottsrörelsens människosyn och visar respekt för alla människors unika och lika värde. Det förutsätter även andra typer av insatser med syfte att förebygga och åtgärda otrygghet.

En trygg miljö är en plats där alla har möjlighet att utvecklas både fysiskt, psykiskt, socialt och kulturellt, i sin egen takt och efter sina förutsättningar. En trygg miljö är också en inkluderande miljö. En plats där alla får vara, klä sig och uttrycka sig som individen vill så länge det inte innebär att andra kränks eller begränsas.

Trygg idrott är fri från diskriminering. Alla individer, varje förening och varje förbund inom idrotten förväntas uppmärksamma och motverka att någon missgynnas eller behandlas sämre utifrån de sju diskrimineringsgrunderna: Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Det är även av största vikt att arbeta för att social bakgrund och ekonomiska förutsättningar inte hindrar deltagande.

En trygg idrott är dessutom fri från osunda träningsmetoder, kränkningar, trakasserier, våld och övergrepp.

Läs mer om hur idrottsrörelsen arbetar för att skapa trygga och inkluderande utvecklingsmiljöer för barn och ungdomar.

Hitta rätt om värdegrunden bryts

Om du är orolig för någonting i din förening ska du i första hand vända dig till föreningens styrelse. Styrelsen är ansvarig och kan till exempel avsluta ett samarbete med en tränare.

Om det finns hinder att vända sig till föreningens styrelse, kan du höra av dig till ditt specialidrottsförbund (SF) eller något av våra 19 RF-SISU distrikt som kan hjälpa till att föra dialog med föreningen eller guida rätt.

Om ett ärende inte kan hanteras av varken förening, SF eller RF/SISU:s distrikt kan du kontakta idrottsombudsmannen.

Läs mer om idrottsombudsmannen och idrottsrörelsens visselblåsartjänst

Kunskapswebb för en trygg och inkluderande idrottsmiljö

För att idrottsrörelsen ska vara en plats där alla känner sig välkomna och trygga krävs arbete med tränar- och ledarkulturer samt med att översätta värdegrunden i konkreta beteenden. Det krävs också ett kontinuerligt arbete med strukturer och rutiner i syfte att förebygga och åtgärda otrygghet. På webbplatsen Skapa trygga och inkluderande idrottsmiljöer finns vägledning för förening och förbund i hur ni kan ta er an det förebyggande trygghetsarbetet.

Till kunskapswebben Skapa trygga och inkluderande idrottsmiljöer

Sidan publicerades: 27 oktober 2022

Barnens spelregler

Barnens spelregler

Riksidrottsförbundets och Bris initiativ för en tryggare barn- och ungdomsidrott.

Skapa trygga idrottsmiljöer

RF och SISU Idrottsutbildarna har tagit fram stödmaterial om trygg idrott för att hjälpa föreningar i arbetet med de frågorna.

Omslag forskningsrapport: Från policy till praktik

FOU-rapport: En genomlysning av de tio största barn- och ungdomsidrotternas åtgärder mot sexuella övergrepp.