Ledare instruerar barn i innebandy

Trygg och inkluderande idrott

Sidan uppdaterades: 17 juni 2024

Vi bedriver idrott i föreningar för att må bra, ha roligt och utvecklas under hela livet. För att den svenska idrottsrörelsen ska nå sin vision om att bli världens bästa på alla nivåer krävs att idrotten är en plats där alla känner sig trygga och inkluderade.

Ett nytt idrottsövergripande metodmaterial som vänder sig till både förbund och föreningar som vill arbeta förebyggande med trygghet och inkludering.

Materialet berör frågorna:

 • Vad är det som inte får hända?
 • Hur förebygger vi diskriminering, kränkningar och våld?
 • Vad gör vi om något händer?

Materialet kan även beställas i tryckt format via service@rfsisu.se. Ange Beställning: Skapa trygga och inkluderande idrottsmiljöer i ämnesraden.

Målet är att alla som vill ska ha möjlighet att delta och makt att forma idrotten på jämlika villkor. En trygg och inkluderande idrott lägger grunden till precis det och skapar förutsättningar för en god utvecklingsmiljö. En utvecklingsmiljö som är fri från osunda träningsmetoder, diskriminering, kränkningar och våld. Där alla kan bli respekterade, sedda och utvecklas som idrottsaktiv, och människa, utan rädsla för negativa konsekvenser.

För att nå målet har idrotten en gemensam värdegrund och nolltolerans mot alla former av diskriminering, kränkningar och våld. Vi ska arbeta aktivt för att främja alla människors lika rättigheter och möjligheter. Det innebär att alla individer, varje förening och varje förbund inom idrotten förväntas arbeta för att ingen ska missgynnas eller behandlas sämre utifrån någon av de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Det är även av största vikt att arbeta för att social bakgrund och ekonomiska förutsättningar inte hindrar någon från att delta.

Om vi omsätter värdegrunden i handling så har vi nått en bra bit på vägen mot en trygg och inkluderande idrott. Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Tillsammans skapar vi trygga och inkluderande idrottsmiljöer.

Utgångspunkter för trygg och inkluderande idrott

Idrottsrörelsens gemensamma värdegrund

Den omfattar de fyra grundpelarna:

 1. Glädje och gemenskap
 2. Demokrati och delaktighet
 3. Allas rätt att vara med
 4. Rent spel

Läs mer om idrottsrörelsens värdegrund i idéprogrammet Idrotten vill.

Diskrimineringslagens sju diskrimineringsgrunder

 • Kön
 • Könsidentitet och könsuttryck
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Funktionsnedsättning
 • Sexuell läggning
 • Ålder

Mänskliga rättigheter och barnets rättigheter

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter.

Barnkonventionen slår fast att barn inte är små vuxna och att de får extra skydd i barnkonventionen som är bestämmelser om barns rättigheter. Barnkonventionen slår fast att alla barn upp till 18 år har samma rättigheter.

Idrottsrörelsen säger att all idrott för barn ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv. Från och med den 1 januari 2020 blir barnkonventionen även svensk lag.

Läs mer om Barn- och ungdomsidrott

Fem steg mot en trygg och inkluderande idrott

Idrottsrörelsens förebyggande arbete för en trygg och inkluderande idrott utgår från tre utvecklingsområden:

 • Representation och fördelning som speglar samhällets sammansättning och ger alla möjlighet att delta och makt att forma idrotten på jämlika villkor.
 • Kultur och normer som efterlever idrottens värdegrund och förändrar begränsande normer.
 • Struktur och rutiner som skapar förutsättningar för en god utvecklingsmiljö fri från diskriminering, kränkningar och våld.


En figur. Tre ringar med text i. Representation och fördelning, Kultur och normer samt Struktur och rutiner

För att förebygga diskriminering, kränkningar och våld är det viktigt att arbeta långsiktigt och strukturerat utifrån de tre utvecklingsområdena. Arbetet går inte från A till Ö utan är en rad olika pusselbitar som behöver komma på plats. Utvecklingsarbetet kan genomföras i fem steg mot en trygg och inkluderande idrott:

 1. Skaffa kunskap om trygghet och inkludering och ta reda på vad som gäller.
 2. Undersöka och analysera nuläget utifrån de tre utvecklingsområdena. Identifiera behov av insatser och kunskapspåfyllnad.
 3. Sätta mål och planera arbetet genom att ta fram en handlingsplan eller strategi. Hitta stöd bland ledning och nyckelpersoner i organisationen.
 4. Genomföra planerade och prioriterade insatser.
 5. Följa upp och utvärdera arbetet samt dra lärdomar och se behov av vidare insatser.

Sidan publicerades: 27 oktober 2022

Framsida: Skapa trygga och inkluderande idrottsmiljöer

Ett metodmaterial för både förbund och föreningar som vill arbeta förebyggande med trygghet och inkludering.

Omslag forskningsrapport: Från policy till praktik

En genomlysning av de tio största barn- och ungdomsidrotternas åtgärder mot sexuella övergrepp.