Taktiksnack med ledare och barn

Krav på registerutdrag

Sidan uppdaterades: 21 september 2023

Sedan 1 januari 2020 ska föreningar begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för den som anställs, har uppdrag i föreningen och där har direkt och regelbunden kontakt med barn. Registerutdrag ska alltid ske vid nytillsättningar.

Föreningen är ansvarig för att kontrollen av ett begränsat registerutdag genomförs. Det är däremot den enskilde ledaren som begär utdrag från Polisen och uppvisar det för sin förening. Föreningen ska kontrollera utdraget och dokumentera att kontrollen har genomförts. Inga utdrag ska arkiveras av föreningen.

Att begära in utdragen är en del av ett förebyggande arbete och något som bör gälla lika för alla, oavsett hur länge en person verkat i en förening eller hur väl man känner varandra.

Nytt från september 2023

Nu är det möjligt att få sitt utdrag från polisens belastningsregister som digital post till sin digitala brevlåda. Samtidigt införs en kontrolltjänst där den som tar del av utdraget kan kontrollera utdragets äkthet via en e-tjänst på polisen.se.

Sidan publicerades: 14 november 2022

Frågor och svar om registerutdrag

Vad innebär detta beslut för föreningen?

Föreningar ska – istället för som tidigare uppmanas att – begära begränsat utdrag ur belastningsregistret för de som anställs eller har uppdrag i föreningen och där har kontakt med barn.

När gäller detta beslut?

Beslutet fattades vid Riksidrottsmötet 2019 och börjar att gälla från och med 1 januari 2020.

Vem är att betrakta som barn?

Med barn avses personer under 18 år.

Vilka omfattas av beslutet? Vilka ledare ska vi begära in begränsade registerutdrag av?

Alla som kommer att erbjudas uppdrag eller tilldelas uppgifter som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn. Det handlar alltså om att ledaren ska ha återkommande direktkontakt med barn.

Beslutet gäller emellertid inte personer som är under 15 år och därför inte uppnått straffbarhetsåldern i Sverige.

Hur går vi tillväga som förening?

En möjlig metod i olika steg:

  1. Upprätta ett föreningsregister med innehåll av vem/vilka som är tränare/ledare.
  2. Utse en eller ett par ansvariga för kontroll i föreningen.
  3. Inför en rutin med regelbundenhet, som fungerar i föreningen, exempelvis inför terminsstart eller då en ny tränare/ledare engageras då registerutdrag redovisas och kontrolleras.
  4. Den enskilde begär ut registerutdraget från Polisen.
  5. Den enskilde uppvisar registerutdrag till föreningsansvarig enligt fastställd rutin.
  6. Föreningsansvarig gör en notering om att registerutdrag inhämtats.
  7. Utvärdera arbetssätt och rutiner.

Vad syns i ett begränsat registerutdrag?

Mord, dråp, grov misshandel, människorov, alla sexualbrott, barnpornografibrott samt grovt rån.

Vad gör vi om vi upptäcker att en ledare blivit dömd för något?

Ledaruppdraget är ett förtroendeuppdrag, inte en rättighet. Föreningens styrelse kan välja att inte tilldela en ledare ett uppdrag eller avsluta en ledares uppdrag om man anser att förtroendet inte finns.

Räcker denna åtgärd för att skapa en trygg miljö för barnen i vår förening?

Nej, som enskild insats räcker inte detta. Många av de som begår brott mot barn är förstagångsförbrytare vilket alltså inte syns i registret. Därför uppmanar vi föreningen att arbeta med Skapa trygga Idrottsmiljöer (pdf) Pdf, 4 MB. och på så sätt ta ett helhetsgrepp kring tryggheten för barnen i er förening.

I förlängningen är trygghetsarbetet en förutsättning för all idrottslig utveckling, som syftar till att skapa attraktiva föreningsmiljöer och som bidrar till idén om att vi idrottar i förening för att ha roligt, må bra och utvecklas hela livet.

Vad gör vi som förening med det fysiska utdraget när vi fått och läst det?

Om blivande ledare (uppdragstagare) eller arbetstagare lämnat ett registerutdrag och vill få tillbaka det, måste du återlämna registerutdraget i original.

Som förening ska ni dokumentera att utdraget är uppvisat och kontrollen är utförd men får inte anteckna något om vad som står i utdraget. Registerutdrag får inte behållas eller kopieras.

Föreningen har mottagit ett registerutdrag i ett öppnat kuvert, gäller utdraget då?

Det finns inga krav på att den som ska visa registerutdrag ska lämna utdraget i ett oöppnat kuvert. Den person som registerutdraget gäller har alltså rätt att själv ta del av uppgifterna i utdraget innan det lämnas till föreningen.

Kan inte utdraget skickas direkt till oss som förening?

Nej, Polismyndigheten får inte skicka registerutdraget direkt till någon arbetsgivare eller uppdragsgivare, och då alltså inte heller till föreningen.

Räcker det att vi som förening begär in begränsat registerutdrag en gång eller ska det göras med viss regelbundenhet?

Det är den enskilde som begär utdraget, detta ska ske för alla ledare som har kontakt med barn och löpande vid nytillsättning. Vår rekommendation är dessutom att det därefter sker med viss regelbundenhet, vilket alltså inkluderar tidigare tillsatta ledare, enligt den rutin som föreningen fastställer.

Vad gör vi om ledaren inte har ett svenskt personnummer?

Om ledaren inte har svenskt person- eller samordningsnummer måste ledaren i ansökan om begränsat registerutdrag uppge sin födelsetid (år, månad och dag) och sitt fullständiga namn (alla för- och efternamn).