Den moderna idrotten

Sidan uppdaterades: 8 december 2022

Idrottsrörelsen har fortsatt att växa, om än inte i lika snabb takt som tidigare. Framförallt under de senaste åren har ingen nämnvärd ökning skett. I fråga om medlemmar har idrottsrörelsen placerat sig förhållandevis stilla runt tre miljoner.

RF:s medlemsutveckling

År

Medlemmar

Föreningar

1968

ca 2,2 miljoner

12 606

1978

ca 2,5 miljoner

15 692

1988

ca 2,5 miljoner

20 272

1998

ca 3 miljoner

21 859

 

En viktig orsak till idrottsrörelsens minskade tillväxttakt kan vara att de idrottsliga valmöjligheterna har ökat. För många medborgare är motionsspår, företagsdrivna gym och andra träningslokaler fullgoda alternativ till idrott i föreningsregi. Andra föredrar löst organiserade äventyrs- och modesporter. Den traditionella folkrörelsemodellen har således fått ökad konkurrens inte bara från andra fritidssysselsättningar utan även från idrott i nya former.

Idrottsrörelsens breddning

Idag utgörs de aktiva till cirka 40 procent av kvinnor – en markant ökning sedan 1900- talets mitt. På ledar- och styrelsenivå utgör kvinnorna cirka 30 procent. Fotbollsspelande barnidrotter med högst andel kvinnor är gymnastik, ridsport och konståkning (85–86 procent).

Idrottsrörelsen består i dag av både unga och gamla, bland de aktiva uppskattas cirka 31 procent vara barn till och med 12 års ålder, 23 procent ungdomar i ålder 13–20 år och resterande 46 procent personer på minst 21 år. Ungdomar tenderar att föredra fysiskt krävande idrotter såsom simning, baket och ishockey medan andelen vuxna är desto större inom till exempel golf, curling och boule.

De största idrotterna idag är fotboll, golf, friidrott, gymnastik och skidor. Jämfört med andra tidsperioder är framförallt golfens framryckning anmärkningsvärd. Även innebandyn bör nämnas.

Sammanfattningsvis kan konstateras att idrottsrörelsen under 1900-talets gång genomgått en kraftig breddning – från en utpräglat manlig ungdomsverksamhet för de bättre bemedlade till en aktivitet för alla, oavsett ålder, kön och socioekonomiska villkor.

Sidan publicerades: 8 december 2022