Mellankrigstiden

Sidan uppdaterades: 8 december 2022

Idrottsrörelsens genombrott som massrörelse inföll under mellankrigstiden. Åren 1919 – 1929 fördubblades RF i fråga om såväl medlemskap som föreningar. Vid slutåret 1939 vara antalet medlemskap i RF 390 000 – en ökning på hela 419 procent under 20 år. Föreningsbeståndet hade samtidigt mer än sjudubblats till sammanlagt 5 790! En förutsättning för denna utveckling var ett starkt tillskott av arbetar- och landsbygdsungdom.

Det var också under mellankrigstiden som idrottsrörelsens geografiska breddning tog fart. Medan Sverige urbaniserades i allt snabbare takt, expanderade idrotten i motsatt riktning. År 1939 utgjordes hela 60 procent av RF:s föreningsbestånd av sammanslutningar utanför städerna. Parallellt med att idrotten spreds från städerna till landsbygden, skedde en social breddning, både landsbygdbefolkningen och arbetarrörelsens tidigare motstånd mot idrott var på väg att ge vika.

Även om idrottsrörelsen breddades såväl geografiskt och socialt, var den alltjämt främst förbehållen männen. Andelen kvinnor var påfallande liten, uppskattningsvis rörde det sig inte om mer än cirka tio procent av det totala antalet aktiva utövare.

RF – kansliet växer

För RF som organisation blev mellankrigstiden en tid att växa och vinna stadga. Antalet specialidrottsförbund ökade till 25 stycken, parallellt ökade det administrativa arbetet genom inrättandet av särskilda kommittéer och nämnder. Kansliet växte och även behovet av ändamålsenliga lokaler. I september kunde förbundet flytta till Strömsborg i centrala Stockholm.

Under denna period inföll även idrottens stora massmediala genombrott. I januari 1920 introducerar Dagens Nyheter som första dagstidning en särskild sida med sportnyheter och radions tillkomst, med Radiotjänst sändningar som inleddes 1925. Även idrottens kommersiella genombrott skedde under denna tid, den publika tävlingsverksamheten började ge stora inkomster.

I idrottsrörelsen samsades små och nystartade föreningar med etablerade storklubbar, i radio och tidningar rapporterades om landskamper och idrottshjältar. De etablerade idrottsgrenarna fickkonkurrens av nyheter som ishockey, badminton och orientering.

Sidan publicerades: 8 december 2022