Uppdaterat medlemskap ska inkludera fler

RF inrättar ett idrottsnätverk för förbund med intresse att bli nya medlemmar. Samtidigt förtydligas kriterierna för medlemskap. Det beslutades idag på Riksidrottsmötet i Jönköping.

Sidan uppdaterades: 21 november 2022

Idrottsrörelsen har gemensamt beslutat att den vill växa. Då behöver förbund och föreningar vara öppna för nya idrotter och idrotter utanför rörelsen. Men vi behöver också starka medlemsförbund som arbetar för att utvecklas mot de strategiska målen 2025.

Som ett led i det arbetet beslutade stämman på Riksidrottsmötet om en ny modell för medlemskap i tre steg: idrottsnätverk, mindre förbund och större förbund.

Idrottsnätverk

Genom att inrätta ett så kallat idrottsnätverk kan RF skapa en formell kontakt med de förbund (idrotter) som inte är medlemmar inom idrottsrörelsen idag. Syftet är att bygga en relation mellan det utomstående förbundet och RF.

Mindre medlemsförbund (25–49 föreningar)

Utgångspunkten i arbetet med mindre förbund är att växa. Ett förbund kan växa organiskt eller genom att gå samman med ett annat förbund. Målet är att inget förbund ska ha färre än 50 föreningar, varken nya förbund eller befintliga.

Större medlemsförbund (50+ föreningar)

Utgångspunkten är att alla medlemsförbund ska arbeta mot att bli stora. Förbund med 50 föreningar och 3000 medlemmar har möjlighet att få fullt stöd från RF.

Den nya modellen för medlemskap ska göra idrottsrörelsen mer öppen och inkludera en mångfald av idrotter. Tanken är att inte behöva utesluta idrotter. Förbund ska istället samverka så att all föreningsidrott kan vara med. I större förbund finns möjligheter att dela upp ansvarsfördelningen, där mindre resurser läggs på administration och mer på utvecklingsarbete.

– Det finns en positiv syn på att idrottsrörelsen ska vara öppen för nya idrotter samtidigt som vi vill ha starka förbund som både verkar för föreningarnas bästa och även når upp till de åligganden som idrottsrörelsen gemensamt har beslutat om. Det är därför glädjande att vi nu kan stärka detta arbete, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Förtydligade krav på medlemskap

Kraven för medlemskap förtydligades av stämman. Kriteriet att förbund ska administrera och bedriva idrott kompletteras med en definition av vad idrottsrörelsen menar med begreppet idrott. Den ska göra det enklare i bedömningen vad som kan betraktas som idrott.

Kriteriet att inte bedriva idrott som är närbesläktad med idrott som redan finns inom RF kompletteras också, med en definition av vad idrottsrörelsen lägger i begreppet närbesläktad idrott.

Därtill beslutade stämman att lägga till ett kriterium för medlemskap: att förbundet ska ha varit etablerat och bedrivit idrottslig verksamhet i minst tre år.

FAKTA: RF:s definition av idrott

Med idrott avses organiserad fysisk aktivitet där träning och möjlighet till tävling bidrar till välmående. Den fysiska prestationen har mer än försumbar betydelse. Idrottsrörelsen lägger särskild vikt på följande fyra områden.

  • Fysisk aktivitet: Det fysiska momentet är av mer än försumbar betydelse för själva aktiviteten, prestationen och resultatet.
  • Träning: Idrotten består av träning och lek som ger möjlighet till fysisk, mental, social eller kulturell utveckling.
  • Tävling: Idrotten har definierade tävlingsregler som bestäms och ägs av idrottens organisation.
  • Välmående: Idrotten bygger på att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet. Hälsa, trivsel och välbefinnande är normgivande.

FAKTA: RF:s definition av närbesläktad idrott

Idrott som har en eller flera beröringspunkter i utförande eller den kontext den verkar inom. Viktiga beröringspunkter i bedömningen av närbesläktad idrottslig verksamhet är:

  • Idrottsmiljö/redskap/utrustning: Idrotten utövas inom samma, liknande eller oftast närliggande idrottsmiljö samt med samma eller liknande redskap/utrustning.
  • Idrottslig utövning: Idrottens träning och tävling innehåller inslag som i stor utsträckning liknar varandra.
  • Föreningsstruktur: Majoriteten av idrottens föreningar är samtidigt medlemmar i ett annat befintligt förbund.

Undantaget i definitionen är fleridrottsförbund som arbetar på ”tvären” och erbjuder flera idrotter utifrån ett specifikt sammanhang i fokus. Definitionen på närbesläktad idrott utgår då istället från idrottsligt sammanhang:

  • Idrottsligt sammanhang: Idrottens föreningar riktar sig i stor utsträckning till samma målgrupp eller sammanhang som ett befintligt fleridrottsförbund.

(Exempel på befintliga fleridrottsförbund är Skolidrottsförbundet och Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet.)

Fler nyheter för dig

Sidan publicerades: 25 maj 2019