Basket mixed

Utvecklingsresorna i Strategi 2025

Sidan uppdaterades: 6 september 2023

Idrottsrörelsen har beslutat om fem prioriterade utvecklingsresor för att nå de övergripande målen i Strategi 2025. Det stora målet med utvecklingsresorna är att alla som vill ska kunna idrotta hela livet i föreningar, med fokus på glädje och utveckling.

Utvecklingsresorna är:

  • En ny syn på träning och tävling
  • Den moderna föreningen engagerar
  • Inkluderande idrott för alla
  • Jämställdhet för en framgångsrik idrott
  • Ett stärkt ledarskap

Texterna nedan finns översatta till teckenspråk i denna video från Dövidrottsförbundet.

En ny syn på träning och tävling

Önskat läge 2025:

2025 har vi en hållbar idrottsrörelse där alla får plats att idrotta utifrån sina villkor oavsett ambition, ålder, kön, prestationsnivå eller andra förutsättningar. Träning och tävling utformas på ett hållbart sätt så att utövaren mår bra, har roligt och utvecklas under hela livet. Ledarskapet fokuserar på glädje och prestation snarare än på resultat.

Fler tar del av positiva idrottsupplevelser, känner sig kompetenta och delaktiga samt har möjlighet att utveckla och förbättra sin prestation. Det gör att fler vill och kan idrotta längre och den som vill ska få möjlighet att nå sin verkliga idrottsliga potential. Det ger, förutom fler utövare totalt sett, också fler hållbara och framgångsrika elitidrottare och internationella medaljer.

Alla tränar, det har vi gemensamt. De som vill tävlar. Föreningarna kompletterar varandra och samverkar både med varandra och med andra aktörer. Det finns alternativ för människor med olika ambitioner – inom idrottsrörelsen, hela livet. 2025 har idrotten på alla nivåer utvecklat strukturer, stödsystem och beteenden, vilket bidragit till att medlemmarna är mer aktiva under längre tid. Det är naturligt att idrotta i en förening under hela livet.

Den moderna föreningen engagerar

Önskat läge 2025:

2025 har vi en stark och levande idrottsrörelse som tar vara på människors engagemang och inspirerar till delaktighet och som bidrar till de globala hållbarhetsmålen i Agenda2030. Medlemskapet är moderniserat. Det är enkelt och välkomnande att engagera sig oavsett bakgrund, ålder, kön eller andra förutsättningar. Föreningar bildas och utvecklas med verksamhet i linje med idrottsrörelsens mål.

Människor vill engagera sig och är stolta över att vara en del av sin förening och av svensk idrott. Föreningen har antagit nya former, där grunden är människors vilja att vara med och att bidra i föreningen. Föreningens möten hålls i såväl traditionella som nya forum och verksamheten kännetecknas av glädje, gemenskap och öppenhet.

Inkluderande idrott för alla

Önskat läge 2025:

2025 känner sig alla oavsett kön, ålder, bakgrund eller andra förutsättningar välkomna till idrottsföreningen. Föreningens verksamhet ger människor med olika förmåga möjlighet att vara med. Träningen utvecklas på ett hållbart sätt efter individens kapacitet vilket utvecklar rörelseförståelse.

2025 speglar medlemmarna i idrottsrörelsen befolkningen i Sverige. Möjligheten att träna, tävla och engagera sig i en förening är inte beroende av individens ekonomiska förutsättningar eller var man bor.

Jämställdhet för en framgångsrik idrott

Önskat läge 2025:

2025 har vi en jämställd idrott. Idrottsrörelsen ser en jämställd verksamhet som en förutsättning för, och ett tecken på, en framgångsrik och hållbar idrott. Alla oavsett kön har samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen. Möjligheterna är lika för alla oavsett kön, att utöva och leda idrott. Alla som vill, oavsett kön, ska få vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

Idrotten utformar verksamheten så att den ger alla som deltar en trygg gemenskap. Alla oavsett kön har lika stort inflytande i beslutande och rådgivande organ. Uppdrag i förbunds- och föreningsstyrelser är tydligare kopplade till jämställdhetsmålen. Arbetsformer och fördelning av uppdrag utformas så att alla oavsett kön har samma möjligheter att medverka och påverka.

Idrottsrörelsen tillämpar jämställdhetsintegrering i sin verksamhet.

Ett stärkt ledarskap

Önskat läge 2025:

2025 har svensk idrottsrörelse ett starkt och hållbart ledarskap i alla delar av organisationen. Såväl tränare, ledare och förtroendevalda känner till och leder enligt svensk idrotts värdegrund. Ledarskapet är individanpassat och genomsyras av ett gott bemötande. Förutsättningarna för att vara idrottsledare är anpassade efter olika individers livssituation.

Svensk idrott har attraktiva ledarutbildningar med god kvalitet på alla nivåer. Samtal om utveckling, normer och värderingar är levande i föreningar och förbund. Att ha varit idrottsledare är en stark merit för framtida karriär och svensk idrott är och uppfattas som Sveriges ledande ledarskola.

Sidan publicerades: 22 oktober 2022