Fotbollsplan

Riksidrottsförbundets anläggningsenkät

Sidan uppdaterades: 15 mars 2023

Under våren 2022 genomförde Riksidrottsförbundet en anläggningsenkät för att få en samlad bild över idrottens syn på sin anläggningssituation. Ett område som för idrottsföreningar är helt avgörande för att kunna bedriva en väl fungerande verksamhet, både vad gäller träning, tävling samt social verksamhet i anslutning till idrotten. Med cirka 5 500 svar ger denna studie en övergripande bild av styrkor och utmaningar.

I den enkät som ligger till grund för arbetet har RF ställt frågor som beskriver platsens utformning, tillgång och utrymme, renoveringsbehov, tillgänglighetsanpassningar och kostnader. En övergripande slutsats är att olika (typer av) föreningar, upplever dessa frågeområden på skilda sätt. Vissa föreningar behöver fler träningstider medan andra har "för mycket" tid men problem med de kostnader som kan uppstå. Förutsättningarna är till viss del kopplade till geografi, idrott och ägarförhållanden.

Sammanfattningsvis pekar resultaten mot flera viktiga frågor att arbeta vidare med. Men i punkterna nedan har vi kokat ner resultaten till de mest centrala slutsatserna:

  • Drygt 1 av 4 föreningar upplever ett stort behov av mer tid och utrymme där de idrottar.
    • Utmaningen är större inom idrotter med stor barn- och ungdomsverksamhet samt i större städer med omnejd.
  • Nästan 1 av 2 föreningar upplever ett stort renoveringsbehov av platsen de idrottar på.
    • Behovet upplevs stort i hela Sverige och oavsett om föreningen äger eller hyr anläggningen.
  • Drygt 1 av 5 föreningar upplever att. Kostnader kopplat till anläggningen/platsen utgör ett stort problem för föreningen att bedriva sin verksamhet.
    • Detta gäller framförallt föreningar som äger och/eller driftar platser de verkar på alternativt hyr av privat aktör.

Avslutningsvis har en ambition med denna rapport också varit att resultaten ska kunna användas för att diskutera förutsättningar på lokal nivå. RF har därför valt att sortera resultaten per distriktsidrottsförbund samt för flera av våra idrotter. Enbart de idrotter med 50 svar eller fler finns att ta del av.

Sidan publicerades: 17 oktober 2022

Läs RF:s rapport med slutsatser från anläggningsenkäten

Framsida Över stock, snö och sarg