Hem / RF arbetar med / Aktuella projekt / Idrott för äldre

Idrott för äldre

Med start 2020 får idrottsrörelsen 20 miljoner kronor per år i två år av regeringen för idrott för äldre. Satsningen gör det möjligt att utveckla verksamheten för en målgrupp vi tidigare inte fått statliga medel för.

Stödet ska ge förutsättningar för föreningar och förbund att utveckla verksamheten så att fler äldre kan leva ett aktivt liv och minska ensamhet hos målgruppen 65 år och äldre (65+). Bakgrunden till stödet är att RF inför valet 2018 tog initiativ till ett gemensamt upprop med seniorsorganisationerna PRO, SPF Seniorerna, SKPF och RPG för behovet av stärkt arbete med fysisk aktivitet och ökad hälsa bland äldre.

Riksidrottsstyrelsen (RS) har beslutat att den tvååriga satsningen ska ske inom fyra olika områden:

  • Ge äldre förutsättningar att idrotta i en förening
  • Genomföra insatser i kommuner i samverkan med seniororganisationerna
  • Kartlägga och utvärdera målgruppens verksamhet
  • Genomföra folkbildningsinsatser

De äldre finns redan i idrottsrörelsen i så gott som varenda idrott och flera av våra RF-SISU distrikt har många års av erfarenhet av att samarbeta på olika sätt med kommuner och regioner för att öka aktiviteten bland de äldre.

I satsningen ingår idrottsföreningar, specialidrottsförbund (SF), RF-SISU distrikt och Riksidrottsförbundet.

Idrottsföreningar

Riksidrottsstyrelsen beslutade den 26 januari 2020 om en plan och ekonomisk fördelning. 60 procent av stödet kommer att gå till idrottsföreningar som idag, eller under det senaste året, bedriver verksamhet där 65+ deltar aktivt.

Mellan den 1 oktober 2020 och 31 januari 2021 kunde idrottsföreningar ansöka om verksamhetsstöd idrott för äldre, vilket 1600 idrottsföreningar gjorde.

Specialidrottsförbund

Under 2020 arbetade 46 SF med att kartlägga och analysera den verksamhet som bedrivs ute i föreningarna för målgruppen äldre. 22 av dessa SF har ansökt och beviljats stöd för att genomföra ett mindre pilotprojekt i i 3–10 idrottsföreningar under 2021. 

SF som inte hade möjlighet att delta 2020 kommer att få möjlighet att kartlägga och analysera verksamheten för 65+ under 2021.

RF-SISU distrikt

Distrikten som arbetar med satsningen är RF-SISU Blekinge, RF-SISU Halland, RF-SISU Gävleborg, RF-SISU Västmanland, RF-SISU Västernorrland och RF-SISU Örebro län. Distrikten kommer arbeta lite olika men uppdraget är detsamma – att utveckla metoder/modeller för att:

  • stödja idrottsföreningars utvecklingsarbete kopplat till målgruppen
  • samverka med seniororganisationerna
  • stödja folkbildningsverksamhet i föreningar
  • arbeta intressepolitiskt för samverkan med regioner och kommuner
  • synliggöra idrottsföreningars verksamhet för målgruppen.

Riksidrottsförbundet

RF ansvarar för att hålla ihop satsningen på central nivå. Tillsammans med idrottsrörelsens utbildningsorganisation SISU Idrottsutbildarna leder vi processen med SF och stödjer våra distrikt i deras arbete. RF kommer även att ta fram en FoU-rapport om de äldre som idrottar; vad de gör, vilka de är och vilka mervärden deltagandet ger individerna. 

Corona

Varför drar RF igång en satsning för äldre när Folkhälsomyndigheten rekommenderar målgruppen äldre att i möjligaste mån stanna hemma? Svaret är att satsningen kom till redan före årsskiftet 2019–2020 och att regeringen beviljade idrottsrörelsen medel innan pandemin slog till. Satsningen är tvåårig och genom att lägga tid på kartläggning kan arbetet fortsätta även om det inledningsvis inte blir lika mycket aktiviteter.