Hem / RF arbetar med / Aktuella projekt / Rörelsesatsning i skolan

Rörelsesatsning i skolan

RF har med start 2018 fått i uppdrag av regeringen att göra en satsning för mer rörelse i skolan. Rörelsesatsning i skolan syftar till att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten. Det gör vi bäst genom att bygga broar mellan skolan, barnen och föreningslivet.

Om rörelsesatsningen

Vi vet idag att fysisk aktivitet är bra för barns mående, för resultaten i skolan och för folkhälsan. Samtidigt visar forskningen att barn och unga rör sig för lite och är stillasittande en för stor del av dagen. I dag når bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna den rekommenderade nivån på 60 minuters fysisk aktivitet om dagen.

I uppdraget ingår att RF ska kraftsamla för mer idrott, rörelse och utveckling av rörelseförståelse under skoldagen. Satsningen riktar sig till alla barn i årskurs F till 6, men framför allt de som är minst aktiva. Under de här åren skapar barn vanor som har stor inverkan på deras mående och även hälsa senare i livet.

Vad vi erbjuder skolan

  • Verktyg för att skapa ett systematiskt kvalitetsarbete för rörelse under skoldagen
  • Processtöd för skolans rörelseteam
  • Inspiration till rörelse och idrott
  • Utbildning för personal i rörelseförståelse
  • Utbildning av elever till rörelseledare
  • Stöd för samverkan med idrottsföreningar
  • Start av skolidrottsförening
  • Inbjudningar till nätverksträffar

Stödet utgår från varje skolas enskilda behov och förutsättningar.

Så arbetar vi

Under 2020 har vi nätverkat med cirka 800 skolor i 177 kommuner varav 551 skolor har haft ett anpassat stöd utifrån överenskommelser.

Vi arbetar rikstäckande med samordnare anställda i våra 19 RF-SISU distrikt. Vi samarbetar i första hand med kommuner och skolor i utvalda områden där behovet kan antas vara störst. Urvalet grundar sig bland annat på statistik om socioekonomisk profil och föreningsidrottens utbredning. I mån av resurser kan vi även stödja andra skolor som söker samarbete.

Se karta över rörelsesatsningen i landet

Om er kommun eller skola har valts ut får ni ett erbjudande från ert RF-SISU distrikts samordnare om att delta i Rörelsesatsning i skolan. Om ni väljer att samarbeta med oss gör ni en överenskommelse för att påbörja arbetet. Under den första tiden tillsätter ni ett rörelseteam och får stöd, utbildning och inspiration av er samordnare för att nå era mål.

Om ni är en skola eller förening som vill ingå i satsningen kan ni höra av er till samordnaren i ert distrikt.

Riktlinjer och mål

Riksidrottsstyrelsen (RS) har beslutat om riktlinjer för satsningen som tar sikte mot 2025*. Satsningen ska ännu tydligare agera samverkande mellan skolan och idrottsrörelsen. Det innebär en ökad möjlighet för idrottsföreningar att både inspirera till rörelse/folkhälsa och värva nya medlemmar bland barn och ungdomar. I de nya riktlinjerna finns två mätbara mål för satsningen:

  • Nå 50 procent av landets skolor (F–6), där skolor och kommuner med socioekonomiska och föreningsidrottsliga utmaningar ska ha företräde.
  • 75 procent av dessa skolor ska ha inlett samverkan med en eller flera idrottsföreningar inom ramen för satsningen.

*Riktlinjer och mål är beslutade utifrån de resurser som finns fram till våren 2022. En fortsatt satsning 2022–2025 är beroende av framtida beslut från regeringen och RS.

Utvärdering av satsningen

RF följer upp satsningen på en övergripande nivå och rapporterar årligen till regeringen vilka prestationer som uppnåtts. Som en del av den övergripande uppföljningen ombes skolor som medverkat att besvara en utvärderingsenkät. Hittills har 226 skolor svarat på enkäten. Svaren visar att de flesta av skolorna är väldigt nöjda med stödet. De ser att arbetet ger ökad rörelse för eleverna, ökad trivsel både bland elever och personal, lugnare klassrum samt piggare och mer koncentrerade elever. Insatserna i enskilda skolor kan även följas upp och utvärderas enligt överenskommelser mellan distriktssamordnare och skola, utifrån respektive skolas behov och önskemål.

Idrotter som arbetar för mer rörelse genom skolsamverkan

Genom Rörelsesatsning i skolan ger Riksidrottsförbundet samtliga specialidrottsförbund (SF) möjlighet att söka medel för att utveckla underlag för inspiration till rörelse och idrott. Materialen samlar vi på en gemensam sida här på RF:s webbplats.

Till sidan med idrotternas material

Mer info om Projektstöd SF skolsamverkan

Föräldrar som stöttar

I Sverige idag är allt fler barn stillasittande en stor del av dagen – det vill vi ändra på. Du som förälder kan hjälpa ditt barn genom att berätta hur viktigt det är att röra sig varje dag. Några enkla tips är att ta trapporna istället för hissen, gå eller cykla till skolan eller kliva av bussen en hållplats tidigare.

Föräldrainformation på olika språk

Rörelseförståelse – lika viktigt som läs- och skrivförståelse

Vi anser att det är lika viktigt att skapa förutsättningar för alla barn att vilja, våga och kunna röra sig som att de ska utveckla läs- och skrivförståelse. Begreppet rörelseförståelse kommer ursprungligen från engelskans physical literacy och innebär en helhetssyn på rörelse. I skolan handlar det om att skapa en miljö som inspirerar till rörelse och om vad vi vuxna behöver tänka på för att alla barn ska utveckla motivation, självförtroende och kunskap för att vilja vara aktiva hela livet. Här hittar du mer information om rörelseförståelse. I videon kan du lära dig mer om vad rörelseförståelse kan innebära under rastverksamhet:

Idrottens dag

Den 24 september 2021 arrangerar Riksidrottsförbundet Idrottens dag. Liksom i fjol gör vi det tillsammans med skolor över hela landet. Tillsammans står vi upp för att alla barns rätt till rörelse och idrott. Idrottens dag är en del av European School Sports Day, som genomförs tillsammans med skolbarn i hela Europa, och EU:s satsning European Week of Sport. Mer om Idrottens dag