Hem / RF arbetar med / Aktuella projekt / Rörelsesatsning i skolan

Rörelsesatsning i skolan

RF har med start 2018 fått i uppdrag av regeringen att göra en satsning för mer rörelse i skolan. Rörelsesatsning i skolan syftar till att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten. Det gör vi bäst genom att bygga broar mellan skolan, barnen och föreningslivet.

Vi vet idag att fysisk aktivitet är bra för barns mående, för resultaten i skolan och för folkhälsan. Samtidigt visar forskningen att barn och unga rör sig för lite och är stillasittande en för stor del av dagen. I dag når bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna den rekommenderade nivån på 60 minuters fysisk aktivitet om dagen.

I uppdraget ingår att RF ska kraftsamla för mer idrott, rörelse och utveckling av rörelseförståelse under skoldagen. Satsningen riktar sig till alla barn i årskurs F till 6, men framför allt de som är minst aktiva. Under de här åren skapar barn vanor som har stor inverkan på deras mående och även hälsa senare i livet.

Så arbetar vi

Vi arbetar rikstäckande med kontaktpersoner anställda i våra 19 RF-SISU distrikt. Vi samarbetar i första hand med kommuner och skolor i utvalda områden där behovet kan antas vara störst. Urvalet grundar sig bland annat på statistik om socioekonomisk profil och föreningsidrottens utbredning. I mån av resurser kan vi även stödja andra skolor som söker samarbete.

Se karta över rörelsesatsningen i landet

Under 2021 fanns drygt 1000 skolor i 214 kommuner med i Rörelsesatsning i skolans nätverk. Av dessa gavs det anpassat stöd genom överenskommelser till cirka 750 skolor. Skolorna samverkade på olika sätt med cirka 500 idrottsföreningar inom ramen för satsningen, där över 60 olika idrotter (specialidrottsförbund) deltog.

Om ni är en kommun, skola eller förening som vill ingå i satsningen kan ni höra av er till kontaktpersonen för rörelsesatsningen i ert RF-SISU distrikt. Om ni vill ingå i satsningen gör ni en skriftlig överenskommelse för att påbörja arbetet. Ni får stöd, utbildning och inspiration av distriktet för att nå era mål och skapa samarbete med föreningslivet.

Rörelsesatsning i skolan – stöd och material

Allt stöd och material för satsningen finns samlat på webbplatsen Rörelsesatsning i skolan – stöd och material. Webbplatsen riktar sig både till kommun, skola, vårdnadshavare och idrottsföreningar. Syftet är att skapa samtal och idéer om hur vi får fler barn att röra sig och idrotta. Webbplatsen innehåller också exempel på arbete som görs i skolor, hos föreningar och inom olika idrotter. Här kan du få inspiration till arbetet med att skapa rörelseglädje.

Utvärdering av satsningen

RF följer upp satsningen på en övergripande nivå och rapporterar årligen till regeringen. Hittills har 262 skolor svarat på enkäten. Svaren visar att de flesta av skolorna är väldigt nöjda med stödet. De ser att arbetet ger ökad rörelse för eleverna, ökad trivsel både bland elever och personal, lugnare klassrum samt piggare och mer koncentrerade elever.

Vi har sammanställt en rapport över verksamhet och utvärdering från 2018–2020.

Riktlinjer och mål

Riksidrottsstyrelsen (RS) har beslutat om riktlinjer för satsningen som tar sikte mot 2025*. Satsningen ska ännu tydligare agera samverkande mellan skolan och idrottsrörelsen. Det innebär en ökad möjlighet för idrottsföreningar att både inspirera till rörelse/folkhälsa och värva nya medlemmar bland barn och ungdomar. I de nya riktlinjerna finns två mätbara mål för satsningen:

  • Nå 50 procent av landets skolor (F–6), där skolor och kommuner med socioekonomiska och föreningsidrottsliga utmaningar ska ha företräde.
  • 75 procent av dessa skolor ska ha inlett samverkan med en eller flera idrottsföreningar inom ramen för satsningen.

*Riktlinjer och mål är beslutade utifrån de resurser som finns fram till våren 2022. En fortsatt satsning 2022–2025 är beroende av framtida beslut från regeringen och RS.

Idrotter som inspirerar till mer rörelse genom skolsamverkan

Genom Rörelsesatsning i skolan ger Riksidrottsförbundet samtliga specialidrottsförbund (SF) möjlighet att söka medel för att utveckla underlag för inspiration till rörelse och idrott. Materialen samlar vi på en gemensam sida här på RF:s webbplats.

Till sidan med idrotternas material

Mer info om Projektstöd SF skolsamverkan

Idrottens dag

Fredagen den 30 september 2022 arrangerar Riksidrottsförbundet Idrottens dag tillsammans med skolor över hela landet. Tillsammans står vi upp för att alla barns rätt till rörelse och idrott. Idrottens dag är en del av European School Sports Day, som genomförs tillsammans med skolbarn i hela Europa, och EU:s satsning European Week of Sport. Mer om Idrottens dag