Hem / RF arbetar med / Aktuella projekt / Rörelsesatsning i skolan

Rörelsesatsning i skolan

RF har med start 2018 fått i uppdrag av regeringen att göra en satsning för mer rörelse i skolan. Rörelsesatsning i skolan syftar till att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten. Det gör vi bäst genom att bygga broar mellan skolan, barnen och föreningslivet.

Om rörelsesatsningen

Vi vet idag att fysisk aktivitet är bra för barns mående, för resultaten i skolan och för folkhälsan. Samtidigt visar forskningen att barn och unga rör sig för lite och är stillasittande en för stor del av dagen. I dag når bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna den rekommenderade nivån på 60 minuters fysisk aktivitet om dagen.

I uppdraget ingår att RF ska kraftsamla för mer idrott, rörelse och utveckling av rörelseförståelse under skoldagen. Satsningen riktar sig till alla barn i årskurs F till 6, men framför allt de som är minst aktiva. Under de här åren skapar barn vanor som har stor inverkan på deras mående och även hälsa senare i livet.

Vad vi vill bidra med

Vi vill tillsammans med skolorna förändra kulturen så att rörelse blir ett stående inslag i skolmiljön. På individnivå vill vi bidra till att barn får positiva upplevelser av rörelse, utvecklas socialt och vågar utmana sig själva. På sikt vill vi att barnen ska må bättre, lyckas bättre i skolan och leva aktivare liv. Vi vill dessutom bygga broar mellan skolan, barnen och idrottsrörelsen.

Hur vi arbetar

Vi arbetar rikstäckande med samordnare anställda i våra 19 RF-SISU distrikt. Vi samarbetar i första hand med kommuner och skolor i utvalda områden där behovet kan antas vara störst. Urvalet grundar sig bland annat på statistik om socioekonomisk profil och föreningsidrottens utbredning. I mån av resurser kan vi även stödja andra skolor som söker samarbete. I dagsläget (VT 2020) nätverkar vi med 562 skolor i 132 kommuner och vi har överenskommelser med 372 av dessa skolor.

Se karta över rörelsesatsningen i landet

Om din kommun eller skola har valts ut har ni fått, eller kommer att få, ett erbjudande från ditt RF-SISU distrikts samordnare om att delta i Rörelsesatsning i skolan. Om ni väljer att samarbeta med oss gör ni en överenskommelse för att påbörja arbetet. Under den första tiden tillsätter ni ett team och får coachning av er samordnare för att nå era mål.

Exempel på hur vi kan stödja er:

  • Erbjuda verktyg för att skapa en handlingsplan
  • Vara ett processtöd för skolans rörelseteam
  • Ge inspiration till rörelse
  • Utbilda personal
  • Utbilda elever till rörelseledare
  • Skapa samverkan med förening
  • Starta skolidrottsförening
  • Bjuda in till nätverksträffar

Riktlinjer och mål mot 2025

Sedan den 1 januari 2021 är satsningen en del av RF:s ordinarie verksamhet. Enligt nya riktlinjer som sträcker sig till 2025 ska satsningen ännu tydligare agera samverkande mellan skolan och idrottsrörelsen.

För idrottsföreningar innebär det en ökad möjlighet att både inspirera till rörelse/folkhälsa och värva nya medlemmar bland barn och ungdomar. I de nya riktlinjerna finns två mätbara mål för satsningen till och med år 2025:

  • Nå 50 procent av landets skolor (F–6), där skolor och kommuner med socioekonomiska och föreningsidrottsliga utmaningar ska ha företräde.
  • 75 procent av dessa skolor ska ha inlett samverkan med en eller flera idrottsföreningar inom ramen för satsningen.

Vi utvärderar arbetet

RF följer upp satsningen på en övergripande nivå och rapporterar årligen till regeringen vilka prestationer som uppnåtts. Som en del av den övergripande uppföljningen ombes skolor som medverkat att besvara en utvärderingsenkät. Hittills har 80 skolor svarat på enkäten (70 procent svarsfrekvens). Svaren visar att de flesta av skolorna är väldigt nöjda med stödet. De ser att arbetet ger ökad rörelse för eleverna, ökad trivsel både bland elever och personal, lugnare klassrum samt piggare och mer koncentrerade elever. Insatserna i enskilda skolor kan även följas upp och utvärderas enligt överenskommelser mellan distriktssamordnare och skola, utifrån respektive skolas behov och önskemål.

Tillsammans skapar vi förutsättningar

Här är exempel på hur vi hjälper till att sprida idrotten och dess möjligheter så att fler barn kan få ta del av det som görs för rörelse och glädje. Om ni är en skola som ingår i Rörelsesatsning i skolan hjälper vi er gärna att komma igång och starta en skolidrottsförening. Mer om skol-IF

Exempel på idrottsförbund som arbetar för rörelseglädje för alla – och som har aktiviteter och material som passar för raster eller fritids:

Hand the ball

Hand the Ball Sverige engagerar sig för att öka rörelse och lek hos barn och ungdomar runt om i landet. Med den gröna bollen i centrum fokuserar vi på inkludering, kommunikation och försöker ta bort pressen på prestation och resultat. Mer om värdegrund och pedagogiken bakom Hand the ball

ParaMe

ParaMe är en ny tjänst från Parasportförbundet som informerar personer med funktionsnedsättning om möjligheterna till parasport i deras närområden. ParaMe ska också ge inspiration och vägledning till ett hälsosamt liv. Besök webbplatsen Para-Me.se

Skolboule

Boule är en perfekt skolaktivitet. Det är en inkluderande aktivitet där alla kan vara med oavsett individuella förutsättningar. Det är lätt att komma igång, här får du lära dig grunderna i boule och lära dig mer om tekniken.

Stjärnjakten

En del av Skidförbundets stora satsning Alla på snö, som får fler barn att uppleva snöglädje runt om i landet. Stjärnjakten kör igång vecka 45 och håller på till efter påsk vecka 14. Mer om Stjärnjakten

Har du fler exempel på idrotter som kan passa bra in i skolans vardag, hör av dig så kan vi se hur vi kan hjälpa er att sprida material och inspiration. Kontakta projektledare Kristin Ekblom på RF/SISU.

Bra för barnen – bra för skolan

Många skolor arbetar redan medvetet med rörelse under skoldagen. I skolor som jobbar med mer rörelse har man märkt att det blir färre bråk, bättre trivsel och gemenskap. Forskning visar att barn som rör på sig presterar bättre i skolan. Rörelse gör att barnen lär sig bättre, kan koncentrera sig bättre, får bättre arbetsminne och ökar sitt självförtroende.

Om er skola vill ingå i satsningen kan ni höra av er till samordnaren i ert distrikt.

Föräldrar som stöttar

I Sverige idag är allt fler barn stillasittande en stor del av dagen – det vill vi ändra på. Du som förälder kan hjälpa ditt barn genom att berätta hur viktigt det är att röra sig varje dag. Några enkla tips är att ta trapporna istället för hissen, gå eller cykla till skolan eller kliva av bussen en hållplats tidigare.

Föräldrainformation på olika språk

Rörelseförståelse – lika viktigt som läs- och skrivförståelse

I satsningen utgår vi från rörelseförståelse (physical literacy). Det handlar om att utveckla fysiska, sociala och psykiska förmågor för att vilja, våga och kunna vara aktiv genom livet. Här hittar du mer information om rörelseförståelse. I videon kan du lära dig mer om vad rörelseförståelse kan innebära under skoldagen:

Idrottens dag

Den 25 september 2020 arrangerade Riksidrottsförbundet Idrottens dag. För första gången gjorde vi det tillsammans med skolor över hela landet. Tillsammans står vi upp för att alla barns rätt till rörelse och idrott. Idrottens dag är en del av European School Sports Day, som genomförs tillsammans med skolbarn i hela Europa, och EU:s satsning European Week of Sport. Mer om Idrottens dag