Arena OS invigning

Internationellt

Sidan uppdaterades: 9 januari 2024

Idrott utövas över hela världen. Den för samman människor från olika kulturer och sträcker sig över gränser. Samtidigt förs mycket av idrottspolitiken på en internationell arena och där är det viktigt att Sverige har en stark representation.

Idrott är en internationell företeelse och bidrar därför till ett stort idrottsligt utbyte mellan nationer. Vid internationella tävlingar träffas idrottsutövare och ledare och lär känna varandra, både inom ramen för själva tävlingen och i umgänget utanför idrottsarenan. RF är medlem i ett antal internationella idrottsorganisationer. Ambitionen är att ha en stark representation samt att aktivt ta ställning i frågor som diskuteras i dessa forum.

Sveriges medlemskap i Europeiska Unionen (EU) gör att svensk idrott är en del av ett stort europeiskt sammanhang. I och med detta påverkas vi av de lagar och regler som finns inom EU. RF anser dock att idrottspolitik först och främst är en nationell angelägenhet och ska behandlas med hänsyn till subsidiaritetsprincipen, det vill säga att beslut ska fattas så effektivt och så nära medborgarna som möjligt. Svensk idrott har särskilda regler och system som måste finnas för att verksamheten ska kunna bedrivas. Den särarten vill vi bevara.

Här hittar du RF:s strategi för internationellt arbete (pdf) Pdf, 1 MB.

Internationella riktlinjer

RF har till uppgift att handha för idrottsrörelsen gemensamma angelägenheter, såväl nationellt som internationellt (enligt kapitel 2 RF:s stadgar). RF:s uppgift i det internationella arbetet är att företräda svensk idrott på internationell nivå för att skapa goda förutsättningar för idrotten i Sverige samt att stimulera och på olika sätt stödja specialidrottsförbunden (SF) i deras internationella verksamhet. SF kan söka stöd för internationellt arbete (pdf) Pdf, 92 kB..

Grunden för dessa riktlinjer är en tro på idrotten som internationell mötesplats och brobyggare mellan människor. Idrottens självständighet och oberoende är grunden.

De internationella riktlinjerna anger principiella ställningstaganden för svensk idrotts internationella agerande. Det betyder att varje SF ska omsätta riktlinjerna i sitt internationella utbyte och deltagande.

Läs Internationella riktlinjer för svensk idrott (pdf) Pdf, 184 kB.

Mänskliga rättigheter

Att arbeta med- och leva upp till mänskliga rättigheter ses för många som en självklarhet men förståelsen för frågorna ser dessvärre inte likadana ut i världen.

RF och den svenska idrottsrörelsen vill i arbetet med mänskliga rättigheter bidra till att upprätthålla social inkludering och rättvisa ur såväl ett nationellt som internationellt perspektiv. RF har i samarbete med LO tagit fram informationsmaterialet ”Mänskliga rättigheter – en handbok för idrotten” (pdf) Pdf, 2 MB.. Syftet med handboken är att på ett enkelt och konkret sätt visa hur idrotten kan bidra i arbetet med mänskliga rättigheter. Handboken finns även på engelska (pdf) Pdf, 2 MB..

Politiska ställningstaganden

RF:s utgångspunkt i det internationella arbetet är vår värdegrund. Det betyder att glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med och rent spel ska genomsyra det arbete svensk idrott gör internationellt.

Vi tror på idrotten som internationell mötesplats och brobyggare. Det betyder att svensk idrott ska ha utbyte med andra länder, oavsett politiska system och oavsett om diplomatiska förbindelser med Sverige föreligger eller inte. Om ett arrangemang eller mästerskap har förlagts i en icke-demokratisk regim deltar svensk idrott. Vi uppmanar inte några, varken enskilda utövare eller förbund, till bojkott. Undantag ska göras för länder som är föremål för en bindande FN- eller EU-sanktion som är relevant för idrottsområdet. Gällande avrådan från att resa till något land hänvisar vi till UD:s rekommendationer.

Politiska budskap

Idrotten är partipolitiskt obunden, men samtidigt kan vi inte blunda för att politiska ledare utnyttjar stora idrottstävlingar i olika syften. Vårt förhållningssätt är att evenemangen ska vara fria från politiska budskap och manifestationer på arenan. Skälet är att idrottsutövarna ska kunna komma till idrottsplatsen utan att behöva förhålla sig till politiska budskap. Idrottsutövarna ska kunna ha vilken nationalitet, religion, politisk åskådning som helst och ändå delta på samma villkor. Då är idrottens potential som mötesplats som störst.

Svensk idrottsrörelse och de som representerar den ska stå upp för vår gemensamma värdegrund. I vissa sammanhang, i vissa länder, kommer det att uppfattas som politiska ställningstaganden. I det perspektivet blir det tydligt att idrott och politik hör ihop.

Förutsättningar för placering av mästerskap

Det är viktigt att företrädare för svensk idrott i respektive internationellt specialidrottsförbund är tydliga med vilka förutsättningar som ska gälla för länder som vill arrangera ett stort mästerskap. I de diskussioner som leder fram till att förbunden fattar beslut om placering av ett mästerskap, ska företrädarna vara tydliga med att de mänskliga rättigheterna följs och sedan verka för att det internationella förbundet följer upp de kraven.

Internationella rådet

Internationella rådets uppgift är att, utifrån ledamöternas erfarenheter och kunskaper på området, vara styrelsens referensorgan i internationella frågor och frågor om internationella evenemang. Detta innefattar att:

  • Vara rådgivande och diskutera svensk idrotts strategier för att stärka svensk idrotts inflytande i europeiska och internationella organisationer
  • Påtala för styrelsen viktiga internationella idrottspolitiska frågor
  • Vara rådgivande i frågan hur Sverige ska kunna arrangera fler internationella idrottsevenemang och idrottsmöten.
  • Särskilt följa utvecklingen vad avser korruption och andra misshälligheter inom internationella förbund samt för styrelsen avge förslag på hur svensk idrott kan bidra till Good Governance.

Rådets medlemmar utses av RF:s och SISU Idrottsutbildarnas styrelser (RS och FS) hösten efter ett riksidrottsmöte (RIM). Mandatperioden är två år eller till dess styrelsen efter kommande RIM utser ett nytt råd.

Rådets sammansättning 2024-2025

Toralf Nilsson, RS/FS
Petra Sörling, Bordtennisförbundet
Annika Grälls, Fotbollförbundet
Anna Rapp, Handbollförbundet
Thomas Eriksson, Innebandyförbundet
Kristiina Pekkola, Judoförbundet
Håkan Leeman, Motorsportförbundet
Annika Ekman, Seglarförbundet
Christer Magnusson, Simförbundet
Elisabeth Egnell, Skidförbundet
Rikard Grip, Skidskytteförbundet
Patrik Helgesson, Tyngdlyftningsförbundet
Gunilla Lindberg, adjungerad från SOK
Olle Dahlin, adjungerad från SOK
Marie Denitton, ansvarig tjänsteperson RF

EU-programmet Erasmus+ Sport

Idrott är ett område som är relativt nytt för EU, då det infördes genom Lissabonfördraget först i december 2009.

I förra programperioden, 2014–2020, hanterades idrottens program, Erasmus+ Sport, parallellt med det ordinarie Erasmus+ programmet. Men i nuvarande programperiod, 2021–2027, så är idrotten inkluderad i det ordinarie programmet.

Utöver möjligheterna inom Erasmus+ Sport så har idrotten möjlighet att ansöka om stöd i våra nationella EU-fonder och program för att utveckla olika verksamheter. Det kan exempelvis handla om arbetsmarknad, regional tillväxt, ungdomsprojekt, hållbarhet eller landsbygdsutveckling.

Här kan du läsa mer om Erasmus+

Den svenska programguiden för Erasmus+ 2022 (pdf) Pdf, 4 MB.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Marie Denitton, Internationell samordnare, marie.denitton@rfsisu.se.

European week of sports

I en undersökning genomförd av EU visar resultaten att graden av inaktivitet i Europa är så hög som 59 procent. Nästan sex personer av tio utför sällan eller aldrig någon fysisk aktivitet. Nivån på passivitet har aldrig varit så hög som idag och siffran tenderar att stiga.

År 2015 startade Europeiska kommissionen European Week of Sport med syftet att uppmärksamma de positiva fördelar fysisk aktivitet har på människors hälsa. Genom nationella engagemang från deltagarländerna i Europa ska veckan inspirera och uppmuntra den europeiska befolkningen till en aktiv livsstil. European Week of Sport är till för alla oavsett ålder, bakgrund och idrottserfarenhet.

Här kan du läsa mer om European Week of Sports

Utbildning internationella representanter

En av Riksidrottsförbundets uppgifter på det internationella området är att stimulera och på olika sätt stödja SF i deras internationella verksamhet och där ingår även att bidra med kompetens. Därför har följande två utbildningar arbetats fram.

Grundutbildning internationella representanter

Grundutbildningen arrangeras nästa gång hösten 2023.

Under två plus två dagar med eget arbete emellan ger utbildningen fördjupad kunskap inom bland annat den internationella idrottsarenan, internationell förståelse, mötesretorik- och teknik, lobbying och svensk idrotts mål och värderingar i relation till de internationella.

NILE-Nordic International Leadership Eduaction

NILE arrangeras vartannat år. Nästa gång hösten 2024, under förutsättning att de medverkande länderna beslutar så.

Utbildningen är ett samarbete mellan Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige och Nederländerna.

NILE är en utbildning på hög nivå som syftar till att skapa bättre förutsättningar för förtroendevalda som vill satsa på nya positioner på den internationella arenan. Utbildningen ger dig kunskaper som är otroligt värdefulla när du finns i en internationell miljö.

Läs mer om utbildningen på Bosöns webbplats.

Mer om internationellt arbete

Lyssna gärna på Stefan Bergh, GS för RF/SISU Idrottsutbildarna, när han berättar om värdet av att verka på den internationella arenan.

Sidan publicerades: 17 oktober 2022