Motionslopp i mörker med reflexer

Hållbar utveckling

Sidan uppdaterades: 26 februari 2024

För idrottsrörelsen betyder hållbar utveckling att vi ska ta ansvar för miljöpåverkan och bidra till folkhälsa, demokrati, inkludering, människors egenmakt och en sund ekonomi.

Idrottsrörelsen påverkar och påverkas av hållbar utveckling på många sätt. När vi nu intensifierar vårt arbete så utgår vi från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Pågående arbete för hållbar utveckling

Vid Riksidrottsmötet 2019 beslutade den samlade idrottsrörelsen att ta ett gemensamt grepp om idrottens arbete med hållbar utveckling med utgångspunkt i idéprogrammet Idrotten vill och Strategi 2025.

En referensgrupp med specialidrottsförbund och RF-SISU distrikt arbetade under 2020 med att identifiera och beskriva idrottens hållbarhetsutmaningar och behov. Referensgruppen arbetade fram en policy för en hållbar utveckling inom svensk idrottsrörelse, beslutad av Riksidrottsstyrelsen i januari 2021. Policyn fastställer den svenska idrottsrörelsens gemensamma syn på hur vi definierar hållbar utveckling. Den ska hjälpa och vägleda specialidrottsförbund, idrottsföreningar, RF-SISU distrikt och RF och SISU Idrottsutbildarna nationellt att enkelt kunna göra medvetna val. Både i det strategiska och i det dagliga hållbarhetsarbetet.

Vid Riksidrottsmötet 2021 beslutade idrottsrörelsen att inkludera hållbar utveckling i den strategiska planen 2022–2025, som ett område som ska genomsyra all verksamhet.

En målsättning är att göra det enkelt att ställa om. Med tydlig vägledning, kunskap genom folkbildning, ökad medvetenhet och nätverk ska alla i idrottsrörelsen bli bärare av hållbar utveckling.

Nuläge och utmaningar

Idrottsrörelsen är hållbar på många områden, framför allt inom social hållbarhet. Här gör förbund, föreningar och medlemmar stora samhällsinsatser för folkhälsa, demokrati, inkludering och folkbildning. Att bidra till en hållbar utveckling är en förutsättning för att vi ska kunna bedriva idrott och för idrottens långsiktiga överlevnad, samhällsnytta och trovärdighet.

Idrottsrörelsen har samtidigt stora hållbarhetsutmaningar. Främst kopplat till ekologisk hållbarhet men även inom jämställdhet och alla människors möjlighet att delta inom idrotten.

Det pågår redan en hel del utvecklingsarbete såväl i det lilla som i det stora som bidrar till ökad hållbar utveckling. Men idrottsrörelsen – liksom hela samhället – står också inför följande hållbarhetsutmaningar som kräver samordning och samverkan för ökat genomslag.

Ekologisk hållbarhet

  • Resor. Träningar, matcher, träningsläger, cuper, evenemang och elitidrottens internationella verksamhet innebär ett stort antal transporter.
  • Mat. Många idrottsföreningar och evenemang bedriver matservering.
  • Kläder, utrustning och material. Saker som idrottsrörelsen konsumerar och omsätter i stora mängder.
  • Anläggningar och idrottsmiljöer. De påverkar naturmiljön genom materialval och byggnation och har en hög energi- och vattenförbrukning.

Social hållbarhet

  • Inkludering och tillgänglighet. Det finns en del hinder för den som vill delta i idrottsrörelsens verksamhet. Det kan handla om en persons ekonomiska begränsningar. Men också om fysisk och psykisk tillgänglighet, och hinder på grund av bristande jämställdhet och inkludering.

Ekonomisk hållbarhet

  • Korruption, doping och otillåten påverkan är oönskade aktiviteter som även förekommer inom idrottsrörelsen.

Läs mer om varje utmaning och ta gärna del av några faktiska exempel på hållbarhetsarbeten inom idrottsrörelsen som finns i frågor och svar om hållbar utveckling och idrott (pdf) Pdf, 187 kB..

Idrottsrörelsen och FN:s 17 globala hållbarhetsmål

Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna och hela den svenska idrottsrörelsen har, precis som resten av världen, ett stort ansvar att bidra till FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Målen går ut på att till år 2030 avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa och lösa klimatkrisen.

Idrotten lyfts fram som en möjliggörare för att nå dessa mål. Vi kan bidra till alla mål och framför allt till de mål som handlar om hälsa, demokrati, inkludering, integration och hållbara städer och samhällen.

Läs mer om vårt förhållningssätt och vårt bidrag i arbetet i frågor och svar om hållbar utveckling och idrott (pdf) Pdf, 187 kB..

Mistra Sport and outdoors

Som en del i idrottsrörelsens hållbarhetsarbete har RF gått in i forsknings- och samverkansprogrammet Mistra Sport and outdoors. Programmets syfte är att, tillsammans med forskning, myndigheter och andra intresseorganisationer, skapa kunskap och lösningar för ökad hållbarhet inom idrott och friluftsliv. Utifrån programmets olika forskningsteman vill vi skaffa oss mer kunskap om idrottsrörelsens miljöpåverkan, men också hitta lösningar på de hållbarhetsutmaningar som idrott och friluftsliv innebär.

Om idrottsrörelsens styrka är social hållbarhet riktar Mistra Sport and outdoors framför allt in sig på området för ekologisk hållbarhet. Bland annat genom forskning inom transport och mobilitet, mark och vattenanvändning, evenemang samt material och utrustning. Projektet startade våren 2020 och pågår till en början i fyra år. RF företräder här hela idrottsrörelsen men flera specialidrottsförbund deltar som samverkanspartners.

Sidan publicerades: 10 oktober 2022

Fördjupning hållbar idrott

Globala målen

Kunskapswebben Hållbar idrott hjälper er att komma igång med arbetet kring hållbar utveckling.

Hållbarhetsnätverket är ett nätverk för dig som jobbar med hållbarhetsfrågor inom ett SF. Nätverket träffas 3 ggr per år och fördjupar sig inom områden som nätverket själva har önskat och har behov av.

Anmälan sker senast den 31 mars.