Projektstöd SF

Sidan uppdaterades: 20 juni 2024

På denna sida hittar du information om aktuella projektstöd som ni som specialidrottsförbund kan söka.

Projektstöd för 2024 - 2025

Projektstöd finns tillgängliga inom följande områden:

Ansökningsperioden för projektstöd öppnar senast den 1 juli och stänger den 1 september.

Projektstöd SF: Verksamhetsinriktning

Inför 2025 finns möjlighet att söka stöd för Digitalisering och för Jämställdhet och inkludering. Syftet är att ge förutsättningar för specialidrottsförbund att utveckla sin organisation och verksamhet i linje med Strategi 2025 och att stödet ska bidra till att:

 • skapa förutsättningar inom det digitala området genom AI-utveckling och integrationer samt att höja nivån på cybersäkerheten inom förbundens verksamhet.
 • nå idrottens gemensamma mål om Jämställdhet för en framgångsrik idrott och Inkluderande idrott för alla.

Alla specialidrottsförbund har möjlighet att söka stöd för ett projekt per huvudområde.

Digitalisering

Digitaliseringsstödet kan sökas av samtliga specialidrottsförbund för förstärkt cybersäkerhet eller förberedelser inför att införa AI-stöd.

Stärka SF inom cybersäkerhet

Stödet är avsett för externa resurser som hjälper SF eller för licenser för tjänster. För intresserade SF har Riksidrottsförbundet ett ramavtal med Nimblr. Läs mer om ramavtalet på sidan Nimblr.

Stödet kan användas för insatser såsom:

 • Genomlysningar
 • Utbilda medarbetare
 • Säkerhetstesta system
 • Införa nya tekniska tjänster inom cybersäkerhet eller anpassning till RF:s api:er.

Förberedelser inför att införa AI-stöd inom kansliet - AI Assessment

Stödet kan användas för att skapa ordning och reda inom Microsoft 365 med förbättrad dokumenthantering genom informationsklassning, rensning och gallring. Stödet är avsett för att ta hjälp av en extern resurs.

Kriterier

I sin ansökan ska specialidrottsförbundet beskriva vilken insats de söker medel för och varför samt hur arbetet ska genomföras, projektets tidplan och vem som ska genomföra det.

Specialidrottsförbund som beviljas stöd ska delta i träffar under ledning av Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna samt presentera sitt arbete för andra förbund efter genomfört projekt.

Specifika kriterier per stöd:

 • Digitalisering: Stärkt cybersäkerhet. Specialidrottsförbund som beviljas stöd ska efter genomfört projekt redogöra för val av åtgärd och i rapportform presentera vilka effekter insatsen har bidragit till för organisationen.
 • Digitalisering: Förberedelser inför att införa AI-stöd inom kansliet. Ansökan är en bindande intresseanmälan. Projektplan krävs inte vid ansökan.

Ytterligare information

Under midsommarveckan får alla specialidrottsförbunds generalsekreterare ett utskick med samlad information om ansökningsmöjligheter och redovisningskyldigheter.

Jämställdhet och inkludering

Kan sökas av specialidrottsförbund som inte tidigare har beviljats medel för liknande insatser.

Stödet kan användas för att arbeta med att nå målen i Strategi 2025 om Jämställdhet för en framgångsrik idrott och Inkluderande idrott för alla. Följande insatser är sökbara:

 • Kartläggning av jämställdhet och inkluderingsarbete i verksamheten.
 • Kompetenshöjande insatser för styrelse, valberedning, kommittéer, personal och/eller distriktspersonal.
 • Insatser för att stärka rekrytering och involvering av underrepresenterade målgrupper i verksamheten på alla nivåer.
 • Analys och utvärdering av jämställdhet och inkluderingsarbetet utifrån arbetet med Strategi 2025.
 • Andra kompetenshöjande insatser som syftar till att nå målen och kan motiveras av sökande specialidrottsförbund.

Kriterier

 • I sin ansökan ska specialidrottsförbundet beskriva vilken insats de söker medel för och varför samt hur arbetet ska genomföras, projektets tidplan och vem som ska genomföra det.
 • Specialidrottsförbund som beviljas stöd ska delta i träffar under ledning av Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna samt presentera sitt arbete för andra förbund efter genomfört projekt.
 • Stödet ska användas till att göra en kartläggning och analys av jämställdhet och inkluderingsarbetet eller kompetenshöjande insatser. Projektstödet kan användas för att anlita en extern konsult som hjälp i arbetet med kartläggning/analys eller kompetenshöjande insatser. Konsulten behöver godkännas av Riksidrottsförbundet.

Ytterligare information

Under midsommarveckan får alla specialidrottsförbunds generalsekreterare ett utskick med samlad information om ansökningsmöjligheter och redovisningskyldigheter.

Ansökningsperiod, ansökan och kontakt

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden öppnar senast den 1 juli och stänger den 1 september 2024 för samtliga projektstöd.

Under midsommarveckan får varje förbund information om regelverken i detalj. Informationen finns då även tillgänglig på denna sida.

Ansökan

Ansökan för projektstöd görs i applikationen Idrottsmedel via ert förbunds IdrottOnline-sida. Logga in i IdrottOnline.

I denna manual kan du läsa om hur ansökningsförfarandet i Idrottsmedel går till: Skapa och skicka in ansökan

Kontakt

För frågor eller mer information om Projektstöd SF: Verksamhetsinriktning, vänligen kontakta idrottskontakt@rfsisu.se

Projektstöd SF: Internationellt utvecklingsarbete

Projektstödet syftar till att ge specialidrottsförbund möjlighet att utveckla sitt internationella arbete. Målsättningen är att

 • Antalet svenska representanter på internationella positioner ökar
 • Andelen kvinnor bland de svenska representanterna ökar

Internationell representation

Genomförande av satsning på enskild individ (Internationell representation) för att nå en viktig position i en europeisk eller internationell idrottsorganisation. Denna insats ska vara en konkret åtgärd utifrån det som finns beskrivet i SF:s internationella strategi. Endast insatser där en tydlig koppling till den internationella strategin finns kan beviljas stöd. Den internationella strategin bifogas ansökan.

Fördelning

Stödet 2025 fördelas utifrån riktvärdesbelopp för olika positioner enligt nedan. Beloppen kan påverkas uppåt eller nedåt beroende på kvaliteten på ansökan samt när i tiden valet äger rum. Även tyngden på den sökta positionen ur ett europeiskt/internationellt perspektiv kan påverka beloppet. Allt i syfte att värna om Sveriges fortsatta påverkan på högsta nivå inom europeisk och internationell idrott.

Riktvärdesbelopp (SEK) per position:

 • European Committee: 25 000
 • European Board: 45 000
 • European Treasurer or Vice-President: 50 000
 • European President: 65 000
 • International Committee: 35 000
 • International Board: 55 000
 • International Treasurer or Vice-President: 65 000
 • International President: 100 000

Ansökningsperiod, ansökan och kontakt

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden öppnar senast den 1 juli och stänger den 1 september 2024 för samtliga projektstöd.

Under midsommarveckan får varje förbund information om regelverken i detalj. Informationen finns då även tillgänglig på denna sida.

Ansökan

Ansökan för projektstöd görs i applikationen Idrottsmedel via ert förbunds IdrottOnline-sida. Logga in i IdrottOnline.

I denna manual kan du läsa om hur ansökningsförfarandet i Idrottsmedel går till: Skapa och skicka in ansökan

Kontakt

För mer information, kontakta Marie Denitton (marie.denitton@rfsisu.se) som arbetar med internationellt arbete för RF och SISU Idrottsutbildarna.

Sidan publicerades: 15 november 2022

Stöd för internationella idrottsevenemang

Specialidrottsförbund kan även när som helst under året ansöka om stöd för internationella idrottsevenemang (förstudie/bids/pilotprojekt).

För mer information se Ekonomiskt stöd - Riksidrottsförbundet (rf.se)