Verksamhetsstöd SF

Sidan uppdaterades: 11 juni 2024

På denna sida har vi samlat information inför stödperioden 2024-2025 kring de tre Verksamhetsstöd SF som förbund ansöker om genom den förbundsutvecklingsplan som ska skicka in till RF senast den 1 september 2023.

Alla specialidrottsförbund (SF) som är medlemmar i Riksidrottsförbundet har möjlighet att erhålla stöd. För 2024 och 2025 fördelas organisationsstöd, verksamhetsstöd och projektstöd till SF. På denna sida samlar vi information om de tre verksamhetsstöd som SF ansöker om genom den förbundsutvecklingsplan SF ska lämna in.

De tre verksamhetsstöden är:

 • Verksamhetsstöd SF Barn- och ungdomsidrott
 • Verksamhetsstöd SF Vuxenidrott
 • Verksamhetsstöd SF Idrott för personer med funktionsnedsättning

Utöver dessa tre verksamhetsstöd kan SF även erhålla Verksamhetsstöd SF Elitidrott. Det stödet ansöks dock inte via förbundsutvecklingsplanen utan via en separat plan. Här hittar du mer information om stöd till elitidrotten.

Frågor och svar kring förbundsutvecklingsplanen

Hur ska förbundsutvecklingsplanen lämnas in?

1 september är sista dag för inlämning av underlag till Riksidrottsförbundet. Förbundsutvecklingsplanen skickas in till idrottskontakt@rfsisu.se.

Sent inkomna uppgifter kan resultera i sänkt stöd för kommande år.

Vilka SF är berättigade till verksamhetsstöden i Förbundsutvecklingsplanen?

Inget SF är garanterade verksamhetsstöd utan det beror på om SF klarar de aktuella stödens särskilda villkor. Dessa villkor beslutas av RS i juni 2023 i samband med att regelverken för stöden beslutas. Vi kommer att ladda upp regelverken på rf.se när de är beslutade och fastställda av RS.

Hur stor är bidragssumman till respektive verksamhetsstöd?

Den totala bidragssumman för stöden är ännu inte fastställda av Riksidrottsstyrelsen.

Var hittar jag Riktlinjer för barn och ungdomsidrott?

Riksidrottsförbundets riktlinjer för barn- och ungdomsidrott är en vägledning i vad idrottens gemensamma värdegrund och mål betyder i praktiken, inom barn- och ungdomsidrotten. Riktlinjerna omfattar all verksamhet inom idrottsrörelsen för personer under 20 år.

Ladda ner riktlinjerna Pdf, 799 kB.

Vad är ett effektmål?

Ett effektmål beskriver ett framtida önskat läge. Du skriver målet som att det är uppnått. Det är en målbild som beskriver vilken effekt som ska uppnås.

Exempel på hur man skriver ett effektmål:

 • Vuxna upplever att vår idrott är attraktiv och väljer att bli medlemmar i våra föreningar.
 • Barn och ungdomar leds av välutbildade tränare och ledare i linje med förbundets utbildningspolicy.
 • Våra föreningar erbjuder goda idrottsliga ut­vecklingsmiljöer som utvecklar utövare oavsett ambitionsnivå.
 • Vi erbjuder tävlingsformer på alla nivåer som bidrar till utövarnas utveckling.

Vad är en insats?

I underlaget håller vi oss till de mer strategiska och taktiska nivåerna. För att beskriva hur ni kommer att arbeta för att uppnå era effektmål vill vi att ni här anger vilka insatser ni kommer att prioritera att arbeta med under de kommande två åren.

Exempel på insatser:

 • Utveckla vår utbildningsstruktur.
 • Integrering av nya tävlingsformer för
 • Stötta implementering av metoder för att kvalitetssäkra rekrytering av ledare ur ett jämställdhetsperspektiv.
 • Ökat fokus på föreningsutveckling.

Hur skapar jag delaktighet i förbundet i framtagandet av förbundsutvecklingsplanen?

Det är bra att involvera flera i framtagningen av er förbundsutvecklingsplan och som stöd kommer här några exempel på frågeställningar ni kan utgå ifrån vid dessa samtal. Självklart behöver ni själva, utifrån er verksamhet, lägga till ytterligare frågor och perspektiv för att göra en så bra nulägesanalys som möjligt.

Utgå från statistik, underlag och kunskap ni har om verksamheten idag för att få en så bra bild som möjligt. Det tillsammans med er strategiska inriktning utgör grunden för ert arbete.

Frågeställningar

 • Vilken strategi och vilka mål har vi?
 • Vilka styrdokument har vi att förhålla oss till?
 • Vilken kultur och vilka normer styr vår idrott?
 • Vilka är förtroendevalda/uppdragstagare, anställda och sitter i rådgivande organ, exempelvis kommittéer, hos oss?
 • Vilka är ledare inom vår idrott eller våra idrotter?
 • Har vi kompetens i organisationen för att kunna leda, utveckla och bedriva verksamheten?
 • Hur fungerar våra föreningar?
 • Kan vi vara det stöd som krävs för våra föreningar för att nå våra långsiktiga mål?
 • På vilket sätt har coronapandemin påverkat vår idrott och finns det särskilda insatser som behöver göras för att attrahera och behålla aktiva i vår verksamhet för att främja ett livslångt idrottande?
 • Hur ser våra tränings- och tävlingsformer ut för våra olika målgrupper?
 • På vilket sätt påverkar tillgången av idrottsytor och idrottsmiljöer vår verksamhet?
 • Hur är vår förmåga att hantera etik- och trygghetsfrågor?

Sidan publicerades: 10 maj 2023

Kontakt

Har du frågor eller behöver ni stöd i utarbetande av er förbundsutvecklingsplan kan ni vända er direkt till idrottskontakten eller via mejl till idrottskontakt@rfsisu.se. Du hittar ditt förbunds idrottskontakt här.