Kontroll av ansökan

Sidan uppdaterades: 24 augusti 2023

OBS! Det som är viktigt att tänka på är att när ni har registrerat era aktiviteter så innebär det inte att ansökan är inskickad. Den som är utsedd att vara LOK-stödsansvarig i föreningen måste öppna ansökan för att aktiviteterna skall flyttas över och sedan skicka in själva ansökan

Bakgrund

Riksidrottsförbundet har via förordningen (1999:1177) fått regeringens uppdrag att fördela statsbidrag till idrottsverksamhet. Det är viktigt att säkerställa att statliga medel utbetalas för rätt verksamhet och till rätt mottagare. Kontroller behövs också för att behålla ett fortsatt högt förtroende för LOK-stödet och garantera en korrekt och rättvis fördelning.

I förordningen anges att den som sökt bidrag måste lämna de uppgifter och handlingar som RF begär. Vidare står att mottagaren är återbetalningsskyldig om mottagaren inte lämnar sådana handlingar och uppgifter. Detta finns också med i LOK-stödsförskrifterna som antagits av Riksidrottsstyrelsen (RS).

LOK-stödsföreskrifterna hittar du här

Vilka föreningar tas ut för kontroll?

Att en förenings LOK-stödsansökan tas ut för kontroll kan bero på flera saker, t.ex. att ansökan är felaktigt ifylld eller att föreningen uppvisar en stor ökning av antal aktiviteter gentemot föregående period. Det kan också vara så att en kommun, ett RF-SISU distrikt eller ett specialidrottsförbund (SF) vill att vi kontrollerar en ansökan. Dessutom görs ett visst urval helt slumpmässigt.

Generellt tas föreningar ut för kontroll i samband med att ansökan inkommer till RF. Om skäl föreligger kan dock en förening tas ut för kontroll när som helst under året.

Vad måste föreningen göra?

Vid en kontroll begär LOK-stödsgruppen in följande handlingar och underlag:

 • Närvaroregistreringen som ligger till grund för ansökan
 • Medlemslista
 • Stadgar
 • Årsmötesprotokoll
 • Verksamhetsberättelse
 • Resultat- och balansräkning
 • Revisionsberättelse

Ibland begär LOK-stödsgruppen in ytterligare handlingar som kan behövas för kontrollen. För inhämtning av information och fakta av betydelse för bedömning av din förenings LOK-stödsansökan kan LOK-stödsgruppen ta hjälp av, och samarbeta med, det RF-SISU distrikt, SF och den kommun din förening tillhör.

Enligt LOK-stödsföreskrifterna §10 är föreningen skyldig att tillhandahålla redovisning och övriga handlingar som RF anser nödvändiga för kontrollen. Som nämnts ovan så statuerar även förordningen att förening är skyldig att tillhandahålla de handlingar som RF begär. Detta krav framgår också av RF:s stadgar 8 kap, §5.

Ladda ner RF:s stadgar (pdf) Pdf, 675 kB.

I RF.s stadgar 8 kap §5 står också att förening ska föra räkenskaper och upprätta verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning, föra protokoll vid årsmöten, andra föreningsmöten och styrelsens sammanträden samt föra medlemsförteckning.

Det är viktigt att föreningen ser till att alla handlingar finns och är uppdaterade. Utöver aktiviteter och deltagare för perioden måste man också kunna visa att man är en fungerande förening som exempelvis håller årsmöten och har koll på sin ekonomi och sina stadgar.

Handlingarna kan laddas upp via föreningens IdrottOnline-sida, alternativt skickas per post till Riksidrottsförbundet, Att: LOK-stöd, Box 110 16, 100 61 Stockholm. Vänligen observera att LOK-stödsgruppen inte tar emot rekommenderade brev (REK).

Hur går en kontroll till?

Då en förening tas ut för kontroll skickar LOK-stödsgruppen ett mail till föreningens ordförande, kassör och LOK-stödsansvarig med en kort information och med begäran om att föreningen ska skicka in handlingar för kontroll. Tänk på att se till att e-postadresserna för ovanstående tre personer är uppdaterade i föreningens medlemsregister på IdrottOnline. Föreningen ges 14 dagar att inkomma med begärda handlingar.

LOK-stödsgruppen går igenom föreningens handlingar och stämmer av mot den insända LOK-stödsansökan. Uppgifter kan också komma att hämtas in från till exempel kommunen, RF-SISU distrikt eller specialidrottsförbund. Kontakt kan också tas med både styrelseledamöter och medlemmar i föreningen. Därefter skickas en granskningsrapport till föreningen med ev synpunkter och/eller begäran om kompletteringar. Föreningen har 14 dagar på sig att besvara granskningsrapporten.

Därefter fattas beslut i ärendet. Det är därför viktigt att föreningen besvarar en ev granskningsrapport i tid. Inkommer inget svar kan det betyda att inget LOK-stöd kan beviljas.

Beslutet kan överklagas inom 3 veckor. Mer om det under LOK-stödsnämnden längre ned på denna sida. Överklagan kan inte göras efter denna 3-veckorsperiod.

Eventuell utbetalning görs sedan i enlighet med beslutet (eller enligt LOK-stödsnämndens utlåtande om föreningen överklagat).

Granskningsrapport och beslut skickas alltid via e-post till föreningens ordförande, kassör och LOK-stödsansvarige. Kom ihåg att hålla dessa personer och e-postadresser uppdaterade i medemsregistret på er IdrottOnline-sida. Kopia av granskningsrapport och beslut skickas också alltid till föreningens respektive RF-SISU distrikt.

Hur lång tid tar det?

Kontrollerna hanteras i den ordning som handlingarna inkommer till LOK-stödsgruppen. Vi genomför flera hundra kontroller varje LOK-stödsperiod, vilket innebär att det tar lång tid att gå igenom alla. Samtliga kontroller ska dock vara påbörjade senast den 30 november (ansökningar för våren) respektive den 31 maj (ansökningar för hösten). Det betyder att senast dessa datum ska föreningen ha fått någon form av återkoppling (granskningsrapport eller beslut).

En förening tas ut för kontroll i samband med att vi tar emot och handlägger ansökan. Det kan ske när som helst under året. Arbetet med kontrollerna påbörjas dock först efter att sista ansökningsdag för perioden har passerat, vilket betyder att den som fått skicka in sina handlingar tidigt kan få vänta några veckor. Å andra sidan ligger en förening som skickat in sina handlingar tidigt långt fram i kön när kontrollarbetet väl påbörjas.

Vad händer när kontrollen är gjord?

När LOK-stödsgruppen har granskat din förenings LOK-stödsansökan skickar vi ut en skriftlig granskningsrapport till din förening, där eventuella synpunkter framgår. Din förening har då möjlighet att, inom 14 dagar, yttra sig eller inkomma med begärda kompletteringar. När LOK-stödsgruppen har gått igenom alla handlingar och information och din förening har fått möjlighet att yttra sig, skickas ett beslut ut till din förening.

Detta beslut har föreningen möjlighet att, inom tre veckor, överklaga till LOK-stödsnämnden om man anser att beslutet är felaktigt.

Tänk på att all kommunikation i ärendet sker via e-post till föreningens ordförande, kassör och LOK-stödsansvarige (så som de är inlagda i föreningens medlemsregister på IdrottOnline och till de e-postadresser som anges där).

Vad blir konsekvensen av kontrollen?

LOK-stödsgruppen justerar ansökan och gör avdrag för eventuella felaktigheter. Ansökan kan också komma att avslås i sin helhet. Konsekvensen av en kontroll kan även i vissa fall bli avstängning eller krav på återbetalning. En kontroll betyder dock inte alltid att ansökan minskas; många föreningar får sin ansökan godkänd utan anmärkningar.

Ett fåtal föreningar får också ett påslag jämfört med själva ansökan, till exempel på grund av felräkning eller felaktig sammanställning. Beroende på resultatet av kontrollen kan en förening tas ut för en uppföljningskontroll kommande period eller till och med flera perioder i rad.

De pengar som inte betalas ut återgår till LOK-stödspotten och fördelas sedan, som en del av en eventuell fyllnadsutbetalning, till samtliga föreningar som har sökt LOK-stöd under året.

Läs mer om fyllnadsutbetalning

LOK-stödsnämnden

LOK-stödsnämnden handlägger eventuella överklagningsärenden. En förening har rätt att överklaga beslut som fattats av LOK-stödsgruppen i enlighet med LOK-stödsföreskrifterna §13.

Här hittar du LOK-stödsföreskrifterna

Överklagan ska vara skriftlig och inkomma inom tre veckor efter datum för beslut. Information om hur föreningen överklagar finns i LOK-stödsgruppens beslut.

En överklagan ska innehålla följande uppgifter:

 • Vilket beslut som överklagas
 • Den ändring i beslutet som föreningen begär
 • Skälen för den begärda ändringen
 • Uppgift om föreningens ordförande med namn och telefonnummer

LOK-stödsnämndens beslut kan inte överklagas.

Skriftlig överklagan, ställd till LOK-stödsnämnden, skickas via e-post till

lok@rfsisu.se

eller per post till:

Riksidrottsförbundet
Att: LOK-stödsgruppen
Box 110 16
100 61 Stockholm

Sidan publicerades: 1 november 2022

Vid telefonsamtal, välj knappval 3.

Telefontider

Måndag: kl. 11.00–15.00
Tisdag: Stängt
Onsdag: kl. 11.00–15.00
Torsdag: kl. 11.00–15.00
Fredag: kl. 11.00–15.00

Lunchstängt 12.00–12.30

Avvikande öppettider

– Inga avvikande tider