Idrottsnätverk

Sidan uppdaterades: 27 januari 2023

Riksidrottsförbundet kan genom ett Idrottsnätverk skapa en formell kontakt med idrotter som inte är medlemmar. Syftet är att lyssna av behov, stötta med kunskapshöjande insatser och utbyta information och erfarenheter.

Nätverket ska fungera som en bra kontaktyta, där idrotter kan lära av varandra och få stöd och hjälp av RF för att öka förutsättningarna att bli en del av idrottsrörelsen. Antingen som egna förbund eller genom samgående med förbund inom RF. Samtidigt kan RF lära av föreningsidrotten utanför idrottsrörelsen.

Kriterier för Idrottsnätverket

Kriterierna utgår från dem för medlemskap i RF men är något mer flexibelt formulerade. Nätverket ska vara öppet, inkluderande och ha relativt låga trösklar. Idrotter som ännu inte är organiserade i förbund, men ändå har någon form av samordning, ska inte nödvändigtvis behöva bilda ett förbund för att ingå i nätverket (och på sikt även i idrottsrörelsen). Inte heller ska bedömningen av vad som är idrott och inte – enligt idrottsrörelsens definition – vara lika hård som vid en ansökan om medlemskap i RF.

Kriterier för att tillhöra Idrottsnätverket:

  • Idrotten ska bedriva och administrera idrott eller idrottsliknande verksamhet.
  • Idrotten ska vara samordnad i ett förbund som är en ideell förening eller vara ett samordnat nätverk för ideella föreningar som utövar idrotten.
  • Idrottens verksamhet ska överensstämma med RF:s verksamhetsidé, vision och värdegrund enligt 1 kap. RF:s stadgar.

Gå med i Idrottsnätverket

Ansökan

Idrotter som uppfyller kriterierna har möjlighet att ansöka om att få tillhöra Idrottsnätverket. Ansökan skickas till RF, riksidrottsforbundet@rf.se, som bereder den och beslut fattas av RF:s generalsekreterare. RF också informera om nätverket och bjuda in idrotter som ligger utanför idrottsrörelsen.

  • För idrotter som är organiserade i förbund ska ansökan innehålla förbundets stadgar och verksamhetsberättelse.
  • För idrotter som är samordnade på annat sätt än i ett förbund ska ansökan innehålla en beskrivning av idrotten, idrottens struktur och verksamhet samt vem eller vilka som samordnar och företräder idrotten.
  • Idrotten ska motivera varför man vill bli en del av idrottsrörelsen och på vilket sätt de ser sig kunna bli en del av idrottsrörelsen, exempelvis som eget förbund, genom samgående eller som gren i ett förbund.

Handläggningen av en ansökan uppgår till som längst fyra veckor. Det innebär att idrotter som ansökt ska få ett besked senast inom fyra veckor. RF har möjlighet att be om kompletterande handlingar om så behövs.

Utträde

Tanken med nätverket är att det ska vara så öppet och inkluderande som möjligt, en möjlighet för idrotter att få ta del av det stöd som erbjuds för att förbättra möjligheterna att bli en del av idrottsrörelsen. Om en idrott inte längre vill vara en del av nätverket ska detta meddelas till RF.

RF:s generalsekreterare har rätt att fortlöpande besluta om vem som erbjuds ingå i Idrottsnätverket.

Stöd

De idrotter som ingår i Idrottsnätverket får möjlighet att ta del av stöd från RF i form av ett begränsat personellt stöd kopplat till samgående samt en årlig mötesplats.

Stöd för samgående

Det personella stödet är begränsat och innebär att RF kan erbjuda stöd utifrån idrotternas behov. Exempelvis samtalsstöd, processledning eller juridiskt stöd. Syftet är att idrotter ska kunna gå samman med ett befintligt förbund eller att två eller flera förbund ska gå samman.

Årlig mötesplats

Samtliga idrotter som ingår i nätverket den 31 augusti varje år bjuds in till den årliga mötesplatsen samma år. Den årliga mötesplatsen anordnas av RF och genomförs under en dag. Deltagande är frivilligt.

Mötesplatsen genomförs på hösten, detta då ansökan om medlemskap till RF ska vara inne senast sista december jämna år och att förbunden då hinner vara med vid ett eller två tillfällen innan ansökningsdatumet går ut.

Deltagarna vid den årliga mötesplatsen står för sina egna kostnader vad gäller eventuell resa och logi. Övriga kostnader står RF för.

Sidan publicerades: 7 november 2022