En kvinna bakifrån med en grön tröja med texten Ledare

Bli en bättre ledare med Folkspel

Sidan uppdaterades: 8 april 2024

Stärk ditt ledarskap tillsammans med ideella Folkspel genom Eldsjäl 2.0 eller konceptet Framtidens ledarskap. Ledarskapsprogrammen riktar sig till dagens och morgondagens ledare som kan och vill axla en förändringsledarroll. Ett ledarskap där du gör medvetna val för ett hållbart och inkluderande ledarskap.

Utvecklingsprogrammet Eldsjäl 2.0

Programmet riktar sig till befintliga ledare i åldern mellan 18–25 år. Deltagarna nomineras och rekryteras via sitt specialidrottsförbund. Programmet omfattar cirka 120 timmars utbildning över cirka 10 månaders tid och arrangeras av Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarna.

Programmet genomförs i ett varierat lärande över tid med egna uppgifter, gemensamma träffar digitalt och fysiskt samt genomförande av ett avgränsat projekt. Totalt genomförs tre fysiska dygnsträffar och 6 digitala träffar.

Programmets syfte

 • Att höja kunskapen kring aktuella fält som identifieras som avgörande för idrottsrörelsens förflyttning och fortsatta utveckling.
 • Att stärka och utveckla det egna ledarskapet.
 • Att bygga nätverk för att skapa naturliga forum för erfarenhetsutbyte och rådgivande stöd.
 • Att i projektform våga pröva och förverkliga idéer för att utveckla verksamheten under programmet.
 • Att få kunskap och praktiskt pröva att påverka i olika beslutsprocesser.

Övergripande mål

 • Att få ambassadörer och drivna förändringsledare som bidrar till att utveckla och förändra våra idrottsmiljöer.
 • Att stödja innovativa projekt som leder till ett stärkt och hållbart ledarskap.
 • Att skapa mer medvetna ledare som styrs av en tydlig idé och tydliga värderingar

Lärandemål för deltagarna

 • Att fördjupa kunskap inom idrottens organisation, strategiska vägval och utveckling.
 • Att ha god kunskap om normer och hur de påverkar ett sammanhang.
 • Att få ökad förståelse för sig själv och sitt ledarskap samt hur det påverkar och påverkas av sammanhanget.
 • Att känna sig trygg i att leda avgränsade projekt från start till mål.
 • Att ha mod att våga synliggöra problem och utmaningar samt veta hur de kan påverka i beslutsprocesser.

Mentorer och SF-kontakter

Ett mentorsnätverk finns kopplade till programmet som stöttar deltagarna under resans gång. Ett nätverk som är stor betydelse för programmet som helhet.
Mentorerna genomför ett antal mentorssamtal med respektive deltagare och arrangerar basgruppssamtal med mindre grupperingar.

Till varje deltagare kopplas en s.k. SF-kontakt som har i ansvar att vara ”länken” in till specialidrottsförbundet och hjälpa till att skapa nätverk och bjuda in till forum som kan gynna deltagarens utveckling. SF-kontakten ska också finnas med som stöd och hjälpa till vid behov under programmets gång.

Utbildningskoncept Framtidens ledarskap

Programmet riktar sig till ledare i åldern 16–22 år och som är knutna till en idrottsförening och omfattar cirka 40–50 timmar utspritt över 3-4 månaders tid. Programmet genomförs i ett varierat lärande med egna uppgifter, fyra träffar samt en folkbildande insats i sin förening. Arrangör är ett eller fler specialidrottsförbund eller RF-SISU distrikt, enskilt eller i samverkan.

Programmets syfte

 • Att stärka unga ledares position och inflytande inom idrottsrörelsen.
 • Att stärka idrottsidentiteten och värdet av att vara ledare inom idrottsrörelsen.
 • Att skapa en plattform och forum för unga ledare att dela erfarenheter och kunskap.
 • Att främja samverkan mellan deltagare, förening, distrikt och förbund.
 • Att ge insyn och förmedla idrottens strategiska arbete och värdegrund.
 • Att öka kunskapen om folkbildningens grunder inom idrottsrörelsen.
 • Att väcka ett intresse för Eldsjäl 2.0 samt sprida programmets kärnvärden.

Övergripande mål

 • Programmet ska inspirera och stötta deltagarna i att skapa utveckling och förändring inom sina föreningar.
 • Programmet ska låta deltagarna utforska, utmana och växa i sitt ledarskap.
 • Programmet ska stärka relationen mellan deltagare, förening och programmets arrangör.

Lärandemål för deltagarna

 • Att öka deltagarens förståelse om idrottsrörelsens värdegrund, dess olika uppdrag och strategier samt belysa individens roll i denna kontext.
 • Deltagaren ska förvärva kunskap om folkbildningens grunder.
 • Deltagaren ska genomföra en folkbildningsinsats som utvecklar deras förening.
 • Att utveckla deltagarens förmåga att leda sig själv.
 • Att skapa relationer och vänskaper inom idrottsrörelsen.

Sidan publicerades: 8 april 2024