Stöd till energi- och miljöprojekt

Sidan uppdaterades: 24 februari 2023

Syftet med stödet till energi- och miljöprojekt är att idrottsrörelsen aktivt ska medverka till att Sveriges miljömål uppfylls och att föreningarna samtidigt kan hålla nere sina kostnader.

Kontakta ert distriktsidrottsförbund innan ni skickar in en ansökan.

Vad kan beviljas stöd?

 • Stöd får beviljas till projekt som avser att minska energianvändningen eller för andra miljöförbättrande åtgärder. Åtgärderna ska göras på redan befintliga anläggningar.
 • Stöd kan även beviljas för att genomföra en energi- och miljörådgivning, antingen på en redan befintlig anläggning eller inför en nybyggnation.

För att kunna beviljas stöd till energi- och miljöprojekt ska föreningen äga eller ha ett driftsansvar för anläggningen som ansökan avser. Med driftsansvar menas att föreningen själva, eller tillsammans med andra RF-anslutna föreningar, ska ha ekonomiskt ansvar för drift och underhåll av anläggningen. Om föreningen inte äger anläggningen ska de ha nyttjanderätten samt det ekonomiska ansvaret för drift och underhåll av anläggningen i minst 10 år från ansökningstillfället.

För att kunna beviljas stöd till projekt som avser att minska energianvändningen eller miljöförbättrande åtgärder skall en energi- eller miljörådgivning av hela anläggningen ha genomförts. Syftet med rådgivningen är att visa att det är de för anläggningen mest relevanta åtgärderna som genomförs först. Rådgivningen ska vara gjord av en oberoende part. Under år 2023 medges undantag från detta krav (en rådgivning) för satsningar som avser:

 • Investering i solceller.
 • Byte till mer energieffektiva lampor och armaturer.
 • Byte till effektivare uppvärmningssystem.

Projekt som syftar till att förbättra arbetsmiljön för anställd personal eller ideellt engagerade beviljas inte stöd.

Stöd till energi- och miljöprojekt beviljas endast till projekt som vid tidpunkten för ansökan ännu inte påbörjats.

Stödets storlek

Stöd till energi- och miljöprojekt kan högst uppgå till 400 000 kr per projekt och maximalt 75 procent av investeringskostnaden. Max 75 procent av den totala investeringskostnaden kan finansieras av idrottens olika projektstöd som fördelas av RF-SISU distrikten och SF/SDF.

Om föreningen söker stöd för att genomföra en energi- och miljörådgivning kan stödet högst uppgå till 40 000 kr per projekt och maximalt 90 procent av investeringskostnaden.

Ansökan

Ansökan om stöd till energi- och miljöprojekt görs under fliken "Idrottsmedel" och sökkategorin "anläggning" i inloggat läge på föreningens sida i IdrottOnline.

 • Med ansökan om stöd för att minska energianvändningen eller miljöförbättrande åtgärder ska en energi- och miljörådgivning, gjord av oberoende part, ska bifogas ansökan.
 • En äganderättshandling eller ett nyttjanderättsavtal, på minst 10 år, där det tydligt framgår att föreningen har hela ansvaret för drift och underhåll av anläggningen, som ansökan avser, ska bifogas ansökan.
 • Ritningar eller beskrivning av utrustning ska bifogas ansökan.
 • En detaljerad investeringskalkyl med en specifikation över projektets alla beräknade kostnader och en finansieringsplan som visar hur hela projektet ska finansieras ska anges i ansökan.
 • Offerter eller dokument som visar hur investeringssumman har räknats ut ska bifogas ansökan.
 • Föreningens senaste årsredovisning (verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning) samt en kopia på underskrivet styrelseprotokoll eller protokollsutdrag som visar fattat beslut om ansökan ska bifogas ansökan.

Sidan publicerades: 25 oktober 2022

Kontakt

Stöd till anläggningar och idrottsmiljöer administreras i första hand av våra 19 RF-SISU distrikt runt om i landet. För mer information om stödet, kontakta ditt distrikts handläggare.