Stöd till säkerhetsprojekt

Sidan uppdaterades: 24 februari 2023

Syftet med stödet till säkerhetsprojekt är att öka säkerheten för barn och unga utövare genom att göra anpassningar av aktivitetsytan.

Kontakta ert RF-SISU distrikt innan ni skickar in en ansökan.

Vad kan beviljas stöd?

  • Stöd till säkerhetsprojekt får beviljas till projekt som syftar till att göra anpassningar av aktivitetsytan så att den blir säkrare för barn och unga utövare eller till inköp av fordon som krävs för att säkerställa den unga utövarens säkerhet.

Om en aktivitetsyta utgör en säkerhetsrisk på grund av att anläggningen är uttjänt, har ett högt slitage eller hög ålder, kan inte stöd till säkerhetsprojekt beviljas. Till exempel så beviljas inte stöd till underlag, i till exempel ridhus, sporthallar eller andra ytor som behöver bytas ut ofta då de blir slitna och utgör en säkerhetsrisk. Men om föreningen äger eller driver anläggningen kan man istället söka stöd för renoveringsprojekt.

Stöd till säkerhetsprojekt beviljas inte heller till projekt som syftar till att förbättra säkerheten i arbetsmiljön för anställd personal eller ideellt engagerade.

Stöd beviljas inte heller till administrationskostnader som till exempel kostnader för bygglov, projekteringskostnader och arkitektkostnader.

Stöd till säkerhetsprojekt beviljas endast till projekt som vid tidpunkten för ansökan ännu inte påbörjats.

Ägande-/nyttjanderätt

Anläggning ska ägas eller disponeras av föreningen i minst 3 år från ansökningstillfället. Om det beslutade stödet från RF överstiger 200 000 kr ska anläggning ägas eller disponeras av föreningen i minst 5 år från ansökningstillfället. Äganderättshandling eller arrende- /nyttjanderättsavtal ska lämnas in innan beviljat stöd kan utbetalas till föreningen.

Stödets storlek

Stöd till säkerhetsprojekt kan högst uppgå till 400 000 kr per projekt och får maximalt utgöra 50 procent av investeringskostnaden. Max 75 procent av den totala investeringskostnaden kan finansieras av idrottens olika projektstöd som fördelas av RF-SISU distrikten och SF/SDF.

Ansökan

Ansökan om stöd till säkerhetsprojekt görs under fliken "Idrottsmedel" i inloggat läge på föreningens sida i IdrottOnline.

  • Ritningar eller beskrivning av utrustning ska bifogas ansökan.
  • En detaljerad investeringskalkyl med en specifikation över projektets alla beräknade kostnader och en finansieringsplan som visar hur hela projektet ska finansieras ska anges i ansökan.
  • Offerter eller dokument som visar hur investeringssumman har räknats ut ska bifogas ansökan.
  • Äganderättshandling eller arrende-/nyttjanderättsavtal ska lämnas in innan beviljat stöd kan utbetalas till föreningen.
  • Föreningens senaste årsredovisning (verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning) samt en kopia på underskrivet styrelseprotokoll eller protokollsutdrag som visar fattat beslut om ansökan ska bifogas ansökan.

Sidan publicerades: 25 oktober 2022

Kontakt

Stöd till anläggningar och idrottsmiljöer administreras i första hand av våra 19 RF-SISU distrikt runt om i landet. För mer information om stödet, kontakta ditt distrikts handläggare.