Hem / Bidrag och stöd / Bidrag

Bidrag

RF är idrottsrörelsens samlade organisation med uppgift att stödja, företräda och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt. Som en del i dessa uppgifter då Sverige saknar idrottsdepartement eller särskild idrottsmyndighet har hanteringen och fördelningen av statens stöd till idrotten delegerats till RF.

Med stöd i Lag (1995:361) om överlämnande av förvaltningsuppgifter till Sveriges Riksidrottsförbund fördelar Riksidrottsförbundet årligen bidrag på cirka 1,8 miljarder kronor till bland annat idrottsföreningar (IF), distriktsidrottsförbund (DF) samt specialidrottsförbund (SF). 

2020 kommer delar av bidragssystemet att vara delvis omgjort. Därför innehåller nedanstående information både vad som gäller för 2019, men även viss information visas gällande bidragen för IF, DF och SF för 2020. Föreningar har fortfarande möjlighet att söka stöd för 2019 vilket avser både LOK-stöd och Idrottslyftet.

För föreningar

Idrottsföreningar kan i huvudsak söka direkt stöd för sin barn- och ungdomsverksamhet. På senare år har även insatser för att inkludera nyanlända, oavsett ålder, i verksamheten getts bidrag. Nedan presenteras de olika bidragsformerna som föreningar kan ta del av.

Bidrag till idrottsföreningar 2020

RF har sedan RIM arbetat i dialog med SF och DF för att färdigställa nya regelverk för de bidrag som kommer att gälla för de kommande åren. Beslut om regelverken i sin helhet fattas av Riksidrottsstyrelsen (RS) i september och oktober. 1 november kommer förändringarna i sin helhet vara beslutade och kommuniceras via RF:s hemsida samt övriga kanaler.

Det som är fastställt och klart idag, 2019-08-22, avseende stödet till IF är följande delar:

 • Projektstöd till anläggningar – IF kommer fortsatt via sitt DF ha möjlighet att ansöka om stöd till uppförande av idrottsanläggningar.
 • Verksamhetsstöd för barn- och ungdomsidrott – IF kommer fortsatt ha möjlighet att söka aktivitetsstöd (LOK-stöd) för sin barn- och ungdomsverksamhet. Eventuella förändringar i regelverket sker tidigast till 2020-07-01.
 • Projektstöd barn- och ungdomsidrott – IF kommer fortsatt ha möjlighet att söka projektstöd för att utveckla barn- och ungdomsverksamheten. Sökbara områden är ännu ej fastställda i detalj, beslutade principer från RF-stämman gör dock gällande att; Utveckling av ungdomsidrotten samt stöd för att möjliggöra idrottsdeltagande i socioekonomiskt utsatta områden ska ha ett särskilt fokus.
 • Projektstöd inkludering – IF kommer fortsatt ha möjlighet att söka projektstöd för att inkludera nyanlända i föreningsverksamheten.

Idrottslyftet

Idrottslyftet är ett stöd för idrottsföreningar som vill utveckla sin verksamhet för barn och ungdomar (upp till 25 år). I detta stöd finns det även möjligheter att söka stöd för anläggningsprojekt. Detta stöd söks via sitt specialidrottsförbund eller distrikt.

Här hittar du mer om Idrottslyftet
 

LOK-stöd (Lokalt Aktivitetsstöd)

LOK-stöd är ett aktivitetsstöd för föreningar som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år och/eller verksamhet för idrottare med funktionsnedsättning oavsett ålder. Stödet söks för genomförda aktiviteter under det gångna året. Detta stöd söks direkt via RF och två gånger per år, 25 februari och 25 augusti.

Här hittar du mer om LOK-stödet  

Etableringsstöd

Sedan 2015 har föreningar haft möjlighet att söka stöd för att jobba med att inkludera nyanlända i idrottsverksamheten. Riksidrottsförbundets distriktsförbund har ehållit medel för att ge föreningarna denna möjlighet. Stödet söks via RF direkt och beslutas av respektive distriktsidrottsförbund.

Här hittar du mer om etableringsstödet

Utöver Riksidrottsförbundet finns  det flera aktörer inom både det offentliga samhället som det civila samhället som ger stöd till arbetet med att inkludera nyanlända och skapa meningsfull väntat för person på flykt. Stödet varierar så det bästa är att kontakta distriktets koordinator eller ta kontakt med respektive aktör i din kommun eller län.

Aktuella aktörer kan vara:

 • Länsstyrelsen
 • Kommunen
 • Rädda barnen
 • Röda korset
 • Svenska kyrkan
 • Arbetsförmedlingen

För förbund och distrikt

Riksidrottsmötet 2019 tog beslut om nya ramar och principer för RF:s ekonomiska stödsystem. Implementering av dessa ramar och principer sker stegvis med start 1 januari 2020. Sammantaget kommer Riksidrottsstyrelsen att fatta preliminära beslut om samtliga stöd till SF och DF vid sitt sammanträde 22 oktober 2019. Dessa stöd kommer att vara tvååriga. I takt med att regelverk för de kommande stöden blir klara kommer de att presenteras på denna sida.

Förbund 

De SF som är medlemmar i Riksidrottsförbundet har möjlighet att erhålla stöd. I ett första läge kommer SF ges möjlighet att ansöka om projektstöd för 2020–2021 och inkomma med övriga uppgifter (redovisning, SF-plan) som krävs både för att uppfylla delar av sina åliggande som medlemmar och erhålla ekonomiskt stöd. Detta sker senast 15 september 2019. Handlingar har skickats till SF vid två tillfällen, dels 27 maj 2019 och 26 juni 2019.

Organisationsstöd SF

Samtliga medlemsförbund i RF erhåller ett organisationsstöd för att upprätthålla sitt demokratiska uppdrag. Stödet kan användas för exempelvis kanslikostnader och särredovisas inte. För 2019 heter detta stöd SF-stöd. SF-stödets historiska fördelning hittar du här. En ny modell för fördelning är under framtagande och presenteras i slutet av året.

Verksamhetsstöd SF

SF har möjlighet att erhålla fyra olika typer av verksamhetsstöd 2020. Det handlar om stöd till sin barn- och ungdomsidrott, elitidrott, vuxenidrott och paraidrott.

 • Verksamhetsstöd barn och ungdomsidrott
 • Verksamhetsstöd Elitidrott
 • Verksamhetsstöd Vuxenidrott
 • Verksamhetsstöd Paraidrott

Inget SF är garanterade verksamhetsstöd utan det beror på om SF klarar de aktuella stödens särskilda villkor. Exempelvis krävs det en viss nivå på förbundets landslagsverksamhet för attt erhålla verksamhetsstöd för elitidrott. Även dessa fyra stöd är under bearbetning och modellen för fördelning presenteras i slutet av året.

Historisk fördelning avseende stödet till barn-och ungdomsidrotten (Idrottslyftet) hittar du här.

Fördelning till elitidrotten (Landslagsstöd) hittar du här.

Stödet till vuxenidrotten och paraidrotten är nya stödformer och har ingen historik.

Utöver direkt finansiellt stöd till SF kompletterar RF med personellt stöd till verksamheten. Detta gäller elitidrotten där respektive SF via sina elitansvariga tillsammans med RF diskuterar de olika idrotternas behov.  Då beslutas också aktiviteter som SF kan få ta del av utan extra kostnad och vilka som är tjänster till självkostnadspris. Detta stöd ges inom de fyra kompetensområdena idrottsfysiologi, idrottsmedicin, idrottsnutrition och idrottspsykologi. Oftast handlar det om:

 • Tester
 • Träning och behandling
 • Forskning och utveckling
 • Rådgivning
 • Utbildning
 • Nätverk

Mer om elitidrottsstöd till SF

Projektstöd SF

Riksidrottstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 23 maj 2019 att SF skulle ha möjlighet att ansöka om följande projektstöd. Dessa stöd söks senast 15 september 2019 via Idrottsmedel i IdrottOnline. Bestämmelser för respektive projektstöd nås via länk i punktlistan.

Därutöver har SF löpande möjligheter att ansöka för bids/förstudier för internationella idrottsevenemang samt i samarbete med Svenska Spel projekt inom ramen för Framåtfonden. Framåtfonden söks via utskickat formulär till SF och sista ansökningsdatum är 15 september 2019.

Distrikt

Riksidrottsförbundet samtliga 19 distrikt erhåller organisationsstöd och verksamhetsstöd . 

Organisationsstöd

Organisationsstödet syftar till att distrikten ska upprätthålla sitt demokratiska uppdrag och bidra till likartat stöd gentemot föreningarna i respektive distrikt. Stödet kan användas för exempelvis kanslikostnader och särredovisas inte. För 2019 heter detta stöd DF-stöd och DF-stödets historiska fördelning kan ses här. En ny modell för fördelning är under framtagande och presenteras i slutet av året.

Verksamhetsstöd

Utöver verksamhetsstöd har samtliga distrikt 2019 erhållit verksamhetsstöd för arbete med barn- och ungdomsidrott (Idrottslyftet), etablering av nyanlända samt satsning på daglig rörelse i skolan (rörelsesatsningen). För 2020 kommer distrikten fortsatt erhålla stöd för dessa verksamheter men modellerna för fördelning är ännu inte beslutade.

Leveransadress:
Östgötagatan 98 D
116 64  Stockholm
för företagspaket och transporter till Idrottens Hus