Hem / Bidrag och stöd / Bidrag

Bidrag

Fördelning till SF 2022–2023

Riksidrottsstyrelsen (RS) fattade 2022–03–17 beslut om ekonomiskt stöd till SF för perioden 2022–2023. För 2023 är besluten preliminära med anledning av att regleringsbrevet för statens stöd till idrotten först ankommer i december 2022. Regleringsbrevet är instruktioner från regeringen som visar hur mycket pengar RF erhåller och till vilket ändamål pengarna ska gå till.

Den fördelning som nu är genomförd omfattar 643 miljoner kronor vilket inkluderar Organisationsstöd, fyra olika verksamhetsstöd (Barn- och ungdomsidrott, Elitidrott, Paraidrott och Vuxenidrott) där stödet till Elitidrotten samt uppdragsersättning till Korpen och Parasportförbundet tidigare har beslutats om.

Här finns en sammanställningsfil som omfattar stöden ovan

Obs! Filen inkluderar inte eventuella projektstöd som SF har erhållit för 2022.

Fördelningar för 2022 för respektive stöd kan ses via länklistan till höger (på mobiltelefon längst ner på sidan).

Kompensationsstöd Evenemang 29 september–16 januari

För föreningar (IF), förbund (SF) eller specialdistriktsförbund (SDF) som genomfört eller skulle genomfört större evenemang, exempelvis cuper och motionslopp (relaterat till organisationens omsättning) och åsamkats ekonomisk skada under perioden kommer ansökan om kompensationsstöd öppnas 27 januari.

Det kommer vara en löpande ansökningsomgång som är öppen mellan 27 januari och 28 februari. Den sökande organisationen kommer antingen behöva påvisa att den ekonomiska skadan beror på tidigare restriktioner (fram till 28 september), eller de restriktioner som gäller för perioden 23 december till 16 januari med avrådan att genomföra vissa typer av evenemang. Ordinarie tränings- och tävlingsverksamhet kommer inte att kompenseras i denna ansökningsomgång utan enbart enskilda idrottsevenemang.  

Regelverk

Riktlinjer

Kompensationsstöd 1 maj–28 september

Föreningar och förbund kan söka om kompensationsstöd för perioden som 1 maj till och med 28 september. Detta under förutsättning att föreningen eller förbundet drabbats av ekonomiska förluster på grund av myndigheternas restriktioner. För verksamhet och evenemang efter 28 september då restriktionerna upphört kan kompensationsstöd utgå, men enbart under särskilda omständigheter vilket preciseras i samband med ansökan. 

Regelverk har beslutas av Riksidrottsstyrelsen 24 september och ansökan kan ske mellan 15 oktober och 26 oktober kl. 12.00  

Info om kompensationsstöd för föreningar och förbund 2021

Beträffande övriga stöd
På grund av rådande situation med coronaviruset tar Riksidrottstyrelsen undan för undan olika beslut som påverkar de ekonomiska stöden. Det är inte helt säkert att vår uppdatering av sidorna med aktuella regelverk och riktlinjer stämmer till punkt och pricka då beslut tas löpande. Tills vidare om ni har frågor kontakta Peter Eriksson, This is a mailto link.  

Mer information om coronakrisen och idrottsrörelsen

Fördelning 2020–2021

Riksidrottsstyrelsen (RS) fattade 2020–01–27 beslut om ekonomiskt stöd till SF, DF och SOK (Sveriges olympiska kommitté) för perioden 2020–2021. För 2021 är besluten preliminära med anledning av att regleringsbrevet för statens stöd till idrotten 2021 inkommer. Regleringsbrevet är instruktioner från regeringen som visar hur mycket pengar RF erhåller och till vilket ändamål pengarna ska gå till.

De preliminära fördelningarna för samtliga organisationer kan ses via länklistan till höger (på mobiltelefon längst ner på sidan). 

Aktuella regelverk för bidrag och stöd hittar du här.

I några fall finns det även särskilda riktlinjer kopplade till regelverken. Det är i de fall där RF bedömt att ytterligare förtydliganden krävs för att RF-SISU distrikt och SF ska kunna arbeta med stöden, kunna fördela stöd till föreningar och säkerställa en rättssäker bidragshantering. Riktlinjerna kan nås via länklistan till höger (på mobiltelefon längst ner på sidan).


Allmänt om bidrag

RF är idrottsrörelsens samlade organisation med uppgift att stödja, företräda och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt. Hanteringen och fördelningen av statens stöd till idrotten har delegerats till RF, då Sverige saknar idrottsdepartement eller särskild idrottsmyndighet.

Med stöd i Lag (1995:361) om överlämnande av förvaltningsuppgifter till Sveriges Riksidrottsförbund fördelar Riksidrottsförbundet årligen bidrag på cirka 1,8 miljarder kronor till bland annat idrottsföreningar (IF), RF-SISU distrikt samt specialidrottsförbund (SF). 

För föreningar

Idrottsföreningar kan i huvudsak söka direkt stöd för sin barn- och ungdomsverksamhet. På senare år har även insatser för att inkludera nyanlända, oavsett ålder, i verksamheten getts bidrag. Nedan presenteras de olika bidragsformerna som föreningar kan ta del av.

Bidrag till idrottsföreningar 2020

RF har sedan Riksidrottsmötet 2019 arbetat i dialog med SF och distrikt för att färdigställa nya regelverk för de bidrag som kommer att gälla för de kommande åren. Beslut om regelverken i sin helhet fattades av Riksidrottsstyrelsen (RS) i september och oktober 2019. 

De stöd som IF kan söka är

 • Projektstöd till anläggningar – söks via sitt RF-SISU distrikt och Idrottonline.
 • Verksamhetsstöd för barn- och ungdomsidrott (LOK-stöd) – söks via Idrottonline.
 • Projektstöd barn- och ungdomsidrott – söks antingen via sitt RF-SISU distrikt eller SF och i Idrottonline.
 • Projektstöd inkludering – söks via sitt RF-SISU distrikt och Idrottonline.

Idrottslyftet

Idrottslyftet är ett stöd för idrottsföreningar som vill utveckla sin verksamhet för barn och ungdomar (upp till 25 år). I detta stöd finns det även möjligheter att söka stöd för anläggningsprojekt. Detta stöd söks via sitt specialidrottsförbund eller distrikt.

Här hittar du mer om Idrottslyftet
 

Från 2020 ingår följande stöd för föreningar i de pengar som RF får för Idrottslyftet:

 • Projektstöd IF Barn- och ungdomsidrott
 • Projektstöd IF anläggning

LOK-stöd (Lokalt Aktivitetsstöd)

LOK-stöd är ett aktivitetsstöd för föreningar som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år och/eller verksamhet för idrottare med funktionsnedsättning oavsett ålder. Stödet söks för genomförda aktiviteter under det gångna året. Detta stöd söks direkt via RF och två gånger per år, 25 februari och 25 augusti.

Här hittar du mer om LOK-stödet  

Etableringsstöd

Sedan 2015 har föreningar haft möjlighet att söka stöd för att jobba med att inkludera nyanlända i idrottsverksamheten. RF-SISU distrikt har erhållit medel för att ge föreningarna denna möjlighet. Stödet söks via RF direkt och beslutas av respektive distrikt.

Här hittar du mer om etableringsstödet

Utöver RF finns  det flera aktörer inom både det offentliga samhället som det civila samhället som ger stöd till arbetet med att inkludera nyanlända och skapa meningsfull väntat för person på flykt. Stödet varierar så det bästa är att kontakta distriktets koordinator eller ta kontakt med respektive aktör i din kommun eller län.

Aktuella aktörer kan vara:

 • Länsstyrelsen
 • Kommunen
 • Rädda barnen
 • Röda korset
 • Svenska kyrkan
 • Arbetsförmedlingen

För förbund och distrikt

Riksidrottsmötet 2019 tog beslut om nya ramar och principer för RF:s ekonomiska stödsystem. Implementering av dessa ramar och principer sker stegvis med start 1 januari 2020. Riksidrottsstyrelsen (RS) har vid sitt möte 22 oktober 2019 fattat preliminära beslut om stöd för SF och RF-SISU distrikt för 2020 och 2021. I januari 2020 kommer RS att fatta definitiva beslut efter att regleringsbrevet kommit (instruktioner från regeringen som visar hur mycket pengar RF får och vad pengarna ska gå till)

Förbund 

De SF som är medlemmar i RF har möjlighet att erhålla stöd. För 2020 och 2021 har organisations- verksamhets- och projektstöd fördelats till SF. Svenska motionsidrottsförbundet Korpen och Svenska Parasportförbundet har även erhållit uppdragsersättning för specifikt ändamål,

Organisationsstöd SF

Samtliga medlemsförbund i RF erhåller ett organisationsstöd för att upprätthålla sitt demokratiska uppdrag. Stödet kan användas för exempelvis kanslikostnader och särredovisas inte.

Historiskt sett har detta stöd benämnt SF-stöd. SF-stödets historiska fördelning hittar du här

Verksamhetsstöd SF

SF har möjlighet att erhålla fyra olika typer av verksamhetsstöd för 2020 och 2021. 

 • Verksamhetsstöd barn och ungdomsidrott
 • Verksamhetsstöd Elitidrott
 • Verksamhetsstöd Vuxenidrott
 • Verksamhetsstöd Paraidrott

Inget SF är garanterade verksamhetsstöd utan det beror på om SF klarar de aktuella stödens särskilda villkor. Exempelvis krävs det en viss nivå på förbundets landslagsverksamhet för attt erhålla verksamhetsstöd för elitidrott. 

Historisk fördelning avseende stödet till barn-och ungdomsidrotten (Idrottslyftet) hittar du här.

Fördelning till elitidrotten (Landslagsstöd) hittar du här.

Stödet till vuxenidrotten och paraidrotten är nya stödformer och har ingen historik.

Utöver direkt finansiellt stöd till SF kompletterar RF med personellt stöd till verksamheten. Detta gäller elitidrotten där respektive SF via sina elitansvariga tillsammans med RF diskuterar de olika idrotternas behov. Då beslutas också aktiviteter som SF kan få ta del av utan extra kostnad och vilka som är tjänster till självkostnadspris. Detta stöd ges inom de fyra kompetensområdena idrottsfysiologi, idrottsmedicin, idrottsnutrition och idrottspsykologi. Oftast handlar det om:

 • Tester
 • Träning och behandling
 • Forskning och utveckling
 • Rådgivning
 • Utbildning
 • Nätverk

Mer om elitidrottsstöd till SF

Projektstöd SF

22 oktober fattade RS preliminära beslut om de tvååriga projektstöden för 2020 och 2021. Regelverk för respektive stöd nås via länkarna nedan:

Därutöver har SF löpande möjligheter att ansöka projektstöd för bids/förstudier för internationella idrottsevenemang och för projekt i samarbete med Svenska Spel inom ramen för Framåtfonden.

Uppdragsersättning SF

I enskilda fall kan det vara aktuellt att ge ett särskilt stöd till SF som genomför "uppdrag" för hela eller delar av svensk idrottsrörelse. I de ramar och principer är beslutade måste dessa uppdrag ha sin utgångspunkt i den aktuella verksamhetsinriktningen för Riksidrottsförbundet.

För perioden 2020-2021 har Svenska Parasportförbundet och Svenska Motionsidrottsförbundet Korpen särskilt stöd för vissa uppdrag. Parasportförbundet erhåller stöd (uppdragsersättning SOK/SPK) för Paralympics i likhet med Sveriges Olympiska kommitté som får för OS. De erhåller även stöd (uppdragsersättning Parasportförbundet) för att agera kompetenscenter för idrott för personer med funktionsnedsättning. 

Korpen erhåller stöd (uppdragsersättning Korpen) för att stödja och stimulera utveckling av motionsidrott genom att samverka med företagsidrotten och nationella organisationer utanför idrottsrörelsen. Regelverk finns här.

Distrikt

Riksidrottsförbundets samtliga 19 RF-SISU distrikt erhåller organisationsstöd och verksamhetsstöd. 

Organisationsstöd

Organisationsstödet syftar till att distrikten ska upprätthålla sitt demokratiska uppdrag och bidra till likartat stöd gentemot föreningarna i respektive distrikt. Stödet kan användas för exempelvis kanslikostnader och särredovisas inte. För 2019 heter detta stöd DF-stöd och DF-stödets historiska fördelning kan ses här

Verksamhetsstöd

Utöver verksamhetsstöd har samtliga distrikt 2019 erhållit verksamhetsstöd för arbete med barn- och ungdomsidrott (Idrottslyftet), etablering av nyanlända samt satsning på daglig rörelse i skolan (rörelsesatsningen).