Elitidrottsstipendium

Sidan uppdaterades: 16 maj 2024

Elitidrottsstipendiet är ett samarbete mellan Riksidrottsförbudet och Svenska Spel och ska möjliggöra för den aktiva att kunna kombinera elitidrott och studier efter gymnasiet.

Med Elitidrottsstipendiet hoppas vi kunna skapa goda förutsättningar för utövarna så att svensk idrott kan nå fler idrottsliga framgångar internationellt. Samtidigt vill vi ge bättre förutsättningar för elitidrottsaktiva på landslagsnivå att ha ett bra liv både under och efter idrottskarriären.

Riksidrottsförbundets och Svenska Spels Elitidrottsstipendium har delats ut sedan 1980, och många framgångsrika idrottare har fått stipendiet.

Ansökan

Ansökan är stängd

Hantering av personuppgifter

RF behandlar dina personuppgifter inom ramen för elitidrottsstipendiet. Eventuella frågor om dataskydd och personlig integritet besvaras av dataskydd@rf.se.

I Elitidrottsstipendiet ingår

 • Stipendiet är på 50 000 kronor per stipendiat och delas ut en gång per termin (25 000 kronor per termin) till 50 aktiva.
 • Resursstöd från Riksidrottsförbundet i form av idrottspsykologi, idrottsmedicin, och idrottsfysiologi inklusive idrottsnutrition.
 • Ett läger under tre dagar på Bosön med deltagande på Idrottsgalan.
 • Rådgivning och vägledning kring Dubbla Karriärer (DK). Idrottspsykologiskt karriärstödssamtal (karriärövergångar, karriärvägledning eller karriäravslut).
 • Ingång i vårdappen, Svensk Idrottshälsa. Idrottaren får tillgång till nätverket genom en app, och via chatt eller video kan idrottaren träffa en idrottsmedicinsk specialist för att få hjälp med besvär som påverkar idrottandet. Vid behov kan sedan rätt hjälp erhållas via det medicinska nätverket. Stödet kommer att förbättra tillgängligheten till idrottsmedicinsk kompetens för många idrottare som saknar detta idag.

Kriterier för sökande

Som sökande måste du

 • vara på (svensk) landslagsnivå (junior-senior) inom din idrott och haft landslagsuppdrag de senaste två åren
 • vara medlem i en förening som är ansluten till ett av Riksidrottsförbundets medlemsförbund (specialidrottsförbund)
 • kombinera elitidrott med studier på eftergymnasial nivå
 • studera på minst halvfart under stipendieåret (september–juni), motsvarande 30 hp över två terminer på studier på högskola/universitet.

Som sökande av stipendiet bör du finnas med i en betydelsefull utvecklingsmiljö som har koppling till SF:s elit- och landslagsverksamhet. En väl fungerande elitidrottsmiljö är till exempel en förening, ett centra eller ett RIU/EVL.

Faktorer som kan bidra och påverka en god utvecklingsmiljö

 • Tränarstöd
 • Sparring/träningsgrupp
 • Speltid och/eller regelbundna tävlingar
 • Resursstöd
 • Anläggning/utrustning

Övrig info

 • Idrottare kan erhålla stipendiet i max tre år i följd och max fem gånger totalt.
 • I samverkan med Parasportförbundet beviljas vissa idrottare dubbla stipendium.
 • Aktiva som söker stipendiet igen måste uppvisa intyg på avklarade studier under den senaste stipendieperioden.
 • Stipendiet utbetalas till individen som erhållit stipendiet. Stipendiaten ansvarar för att egna lämnade uppgifter är korrekta och vidimerade av skolan.
 • Stipendiet går att söka vid studier utomlands. Minst 50 procent i studietakt krävs.

Bedömning och urval

Bedömning

Elitidrottsstipendiet är en del av Riksidrottsförbundets elitidrottsstöd till specialidrottsförbunden (SF) där de sökande rangordnas av respektive SF.

Prioritering vid urval

En elitidrottsstipendiat är en idrottare som väljer att satsa både på sin idrott och på sina studier. Idrottaren har ambitionen att klara av att kombinera elitidrott med eftergymnasial utbildning.

SF ska rangordna de egna elitidrottarna som sökt elitidrottsstipendium efter följande fem områden:

Idrottsligt urval

 • Landslagsaktiva
 • Tävlingsresultat
 • Utvecklingspotential
 • Könsfördelning
 • Befinner sig idrottaren i en bra utvecklingsmiljö

Utbildningsurval

 • Studenter som läser program vid högskola/universitet prioriteras.
 • Studenter som läser fristående kurser med målet att avlägga högskole-/universitetsexamen.
 • Övriga fristående kurser och yrkesinriktad eftergymnasial utbildning.

Personliga kriterieurval

 • Idrottare med bra attityd, inställning och som är goda förebilder som idrottare och människa.
 • Idrottare med en ambition att kombinera elitidrott och utbildning. Där idrottaren har en seriös attityd till studier och idrotten.

Allmänna urvalskriterier

Om två sökande bedöms likvärdiga prioriteras den som söker för första gången.

RF gör urvalet av alla de elitidrottare som sökt elitidrottsstipendium efter samma urvalsområden som SF. I tillägg gör RF urvalet utifrån följande områden:

 • Olympiska och paralympiska idrotter/grenar – icke olympiska och paralympiska idrotter/grenar
 • Vinteridrotter – Sommaridrotter
 • Lagidrotter – Individuella idrotter
 • Könsfördelning
 • Landslagsstöd, nyckeltal

RF jämför idrotter och SF med varandra där meriter från en idrott jämförs med andra. Här utgår RF från en modell som också används då RF fördelar det finansiella stödet till elitidrotten i SF som grundar sig på resultat i VM eller motsvarande, den konkurrens i vilken dessa resultat gjordes, och hur stor kostnad de medförde (landslagsstöd, nyckeltal). Idrotter har olika förutsättningar och därför vägs båda de senare variablerna in, utöver resultat. Effekten av detta blir att "resultatkraven" blir olika i olika idrotter.

Sidan publicerades: 14 oktober 2022