Hem / Bidrag och stöd / Idrottslyftet

Idrottslyftet

Från och med den 1 januari 2020 är det ekonomiska stödet Idrottslyftet uppdelat i ett par olika områden för att bättre bidra till idrottsrörelsens mål. 

De resurser som finns inom Idrottslyftet kommer att fördelas enligt följande:

 • Ett verksamhetsstöd till specialidrottsförbunden (SF) inom barn- och ungdomsidrott samt paraidrott.
 • Ett stöd till RF-SISU distrikten för att kunna ge föreningar ytterligare stöd i förändringsarbetet Strategi 2025.
 • Två olika stöd där idrottsföreningar kan söka medel för arbetet med anläggningar, barn- och ungdomsidrott och idrottssvaga områden.

Här hittar du information om de olika stödformerna.

Idrottslyftet 2016–2019

Det finns många goda idéer om hur den verksamhet som bedrivs för barn och ungdomar i landets idrottsföreningar kan utvecklas. För att hjälpa till att göra en del av idéerna till verklighet finns Idrottslyftet. För idrottsföreningar är det möjligt att få stöd och hjälp från såväl sitt SF som sitt RF-SISU distrikt. 

Riksidrottsstyrelsen beslutade i juni 2015 att Idrottslyftet ska ha följande syfte och mål under perioden 2016–2019:

Idrottslyftets syfte är att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7–25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.

Idrottslyftets mål är att samtliga SF, utifrån sina unika behov, vid programperiodens slut har utvecklat sin verksamhet för barn och unga mellan 7 och 25 år. Utvecklingsinsatserna ska vara i linje med RF:s anvisningar för barn och ungdomsidrott och leda till att svensk idrott utvecklas, samverkar med andra aktörer och ger goda möjligheter att idrotta i förening.

Idrottslyftets syfte och mål är tydligt kopplat till idrottsrörelsens pågående strategiarbete, vilket innebär att Idrottslyftet inte ska vara en egen verksamhet utan istället blir ett medel för att utveckla föreningsidrotten i linje med den av svensk idrott beslutade strategiska inriktningen.

För att din förening ska få information om vilken hjälp som finns att få för just er vänder ni er till ert/era specialidrottsförbund och ert distrikt. Börja gärna med att söka information på respektive förbunds hemsida. Samtliga förbund har också en eller flera handläggare som kan ge er vägledning:
Kontaktuppgifter till distrikt

Ansökningar och återrapporter

Från och med 1 januari 2017 hanteras alla nya Idrottslyftsärenden i den nya Idrottsmedelapplikationen, som finns tillgänglig under fliken "Idrottsmedel" i inloggat läge på föreningens sida i IdrottOnline.

När det gäller distriktens arbete med idrottsövergripande och SF-specifika insatser arbetar de inte med ett traditionellt ansökningsförfarande. Läs mer om vad som gäller i ditt distrikt på distriktets hemsida eller vänd dig direkt till distriktets kontaktperson.

Äldre ärenden som ska återrapporteras finns i den gamla Idrottslyftsapplikationen. Den finns tillgänglig under fliken "Äldre Idrottslyft" i inloggat läge på föreningens sida i IdrottOnline.

Behöver ni stöd för att förstå hur applikationerna fungerar rekommenderar vi att ni tar del av framtagna instruktioner. Behöver ni personlig support hänvisar vi till IdrottOnline-supporten.

Utgångspunkter

Idrottslyftet 2016–2019 bygger på följande fem utgångspunkter:

1. Att Idrottslyftet får en starkare koppling till det pågående strategiarbetet.

Idrottslyftet ska inte vara en egen verksamhet utan ett medel att utveckla föreningsidrotten i linje med den av svensk idrott beslutade strategiska inriktningen, vilket betyder att de övergripande mål vi ska sträva mot är följande:
 • Svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten så att
  barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening under hela livet
 • Svensk idrott ska nå fler idrottsliga framgångar
  internationellt
 • Alla lever och leder enligt svensk idrotts värdegrund.
 • Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med andra
  aktörer och ge goda möjligheter att idrotta i förening.
 • Idrottsrörelsen är en ännu starkare samhällsaktör.
För Idrottslyftet innebär det att fokus ligger på att stimulera till ett livslångt idrottande, där det är verksamheten i föreningen som ytterst ska utvecklas. Varje utvecklingsinsats ska tydligt bidra till att idrottsrörelsen lever och leder efter sin värdegrund, i linje med anvisningarna för barn- och ungdomsidrott.
 
Det vi gemensamt strävar mot kan således illustreras på följande sätt:
 
Livslångt idrottande – triangel blir rektangel
"Så många som möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt"
2. Att Idrottslyftet får en tydligare koppling på föreningsidrottens egenvärde snarare än på vissa grupper eller frågor.

Idrottslyftet ska bidra till att utforma en verksamhet som inte bara är öppen för alla utan också av alla upplevs som attraktiv och välkomnande. Lyckas idrottsrörelsen med detta kommer den också att rekrytera, och behålla, barn och ungdomar som den idag inte når och därmed också bättre uppfylla den viktiga samhällsfunktion som idrotten har. 

Det innebär att idrottsrörelsen bör fokusera på sådant som är möjligt att påverka och utveckla. Sådana aspekter ryms i de blå rutorna i bilden nedan. De gröna rutorna är exempel på positiva och troliga effekter om vi arbetar med de blå rutorna på rätt sätt.
3. Att RF och SF ges en tydligare ledande roll i arbetet.

RF ska i större utsträckning följa SF:s arbete med utvecklingen av idrottsverksamhet för barn och unga. Konkret innebär det att RF/SISU stöttar SF med att ta fram utvecklingsplaner, godkänner dessa och även följer upp dessa tillsammans med SF. Det innebär också att SF gentemot sina föreningar, har uppdraget att maximera nyttan med medlen och därmed tydligare följa upp vad som görs och vilka resultat som genereras. Det viktiga är att effekter blir märkbara på föreningsnivån.

4. Att idrottsrörelsens stödorganisationer ses som en enhet och erhåller resurser för att kunna stötta SF:s och föreningarnas arbete utifrån identifierade behov.

Detta innebär att RF-SISU distrikten tillsammans optimerar sina medel och krafter i rollen som stödorganisationer. Förväntad effekt är ett än bättre stöd till SF och föreningarna i deras utvecklingsarbete.

5. Att kraven på SF är olika beroende på omfattningen av deras föreningsverksamhet och i vilken utsträckning SF har en organisation som kan arbeta med frågorna.

De SF som har störst verksamhet får större krav på sig avseende sina utvecklingsplaner och sitt deltagande i kompetensutvecklingsinsatser. Erfarenheten har visat att Idrottslyftet i många fall är en isolerad verksamhet i SF och därmed bör kravställas för att säkerställa ett större internt engagemang. Det leder till att betydligt fler blir involverade i utvecklingsinsatser kopplade till Idrottslyftet.