Hem / Bidrag och stöd / Idrottslyftet / Stöd till anläggningar och ... / Stöd till energi- och miljöprojekt

Stöd till energi- och miljöprojekt

Huvudsyftet med anläggningsstödet är att skapa nya idrottsmiljöer som genererar fler idrottsaktiviteter för barn och ungdomar. Men svensk idrott ska också vara med och bidra till att Sveriges miljömål uppfylls, därför delar RF ut stöd till energi- och miljöprojekt. Ofta kan föreningarna även spara mycket pengar genom att göra energi- och miljöomställningar i sina anläggningar, som istället kan användas till verksamhet.

Kontakta ert distriktsidrottsförbund innan ni skickar in en ansökan.

Syfte

Syftet med stödet till energi- och miljöprojekt är att svensk idrott aktivt ska medverka till att Sveriges miljömål uppfylls.

Vad kan beviljas stöd?

  • Stöd får beviljas till projekt som avser att minska energianvändningen eller för andra miljöförbättrande åtgärder. Åtgärderna ska göras på redan befintliga anläggningar och ska alltid föregås av en energi- och miljökartläggning.
  • Stöd kan även beviljas för att genomföra en energi- och miljökartläggning, antingen på en redan befintlig anläggning eller inför en nybyggnation.

För att kunna beviljas stöd till energi- och miljöprojekt ska föreningen äga eller ha ett driftsansvar för anläggningen som ansökan avser. Med driftsansvar menas att föreningen själva, eller tillsammans med andra RF-anslutna föreningar, ska ha ekonomiskt ansvar för drift och underhåll av anläggningen. Om föreningen inte äger anläggningen ska de ha nyttjanderätten samt det ekonomiska ansvaret för drift och underhåll av anläggningen i minst 10 år från ansökningstillfället.

För att kunna beviljas stöd till projekt som avser att minska energianvändningen eller miljöförbättrande åtgärder skall alltid en energi- eller miljökartläggning av hela anläggningen ha genomförts. Syftet med kartläggningen är att visa att det är de för anläggningen mest relevanta åtgärderna som genomförs först. Kartläggningen ska vara gjord av en oberoende part.

Projekt som syftar till att förbättra arbetsmiljön för anställd personal eller ideellt engagerade beviljas inte stöd.

Stöd till energi- och miljöprojekt beviljas endast till projekt som vid tidpunkten för ansökan ännu inte påbörjats.

Stödets storlek

Stöd till energi- och miljöprojekt kan högst uppgå till 400 000 kr per projekt och maximalt 50 procent av investeringskostnaden. Eget arbete (ideellt eller IF-anställd personal) kan räknas in som en kostnad, dock högst med 10 procent av investeringskostnaden, och som egna medel i finansieringsplanen. Eget arbete värderas till 200 kr per utförd arbetstimme. Max 75 procent av den totala investeringssumman för projekt inom stöd till anläggningar och idrottsmiljöer kan finansieras av Idrottslyftets olika delar (RF-SISU distrikt och SF/SDF).

Om föreningen söker stöd för att genomföra en energi- och miljökartläggning kan stödet högst uppgå till 40 000 kr per projekt och maximalt 90 procent av investeringskostnaden.

Ansökan

  • Ansökan om stöd till energi- och miljöprojekt görs under fliken "Idrottsmedel" och sökkategorin "anläggning" i inloggat läge på föreningens sida i IdrottOnline
  • Med ansökan om stöd för att minska energianvändningen eller miljöförbättrande åtgärder ska en energi- och miljökartläggning, gjord av oberoende part, bifogas.
  • En beskrivning av projektet ska bifogas ansökan. Beskrivningen ska innehålla vilka energi-/miljöåtgärder som ska genomföras och hur de åtgärderna förhåller sig till energi- och miljökartläggningen.
  • En äganderättshandling eller ett nyttjanderättsavtal, på minst 10 år, där det tydligt framgår att föreningen har hela ansvaret för kostnaderna för drift och underhåll av anläggningen, som ansökan avser, ska bifogas ansökan.
  • En investeringskalkyl och finansieringsplan ska bifogas ansökan och offerter ska lämnas in på begäran av RF-SISU distrikt eller RF.
  • Föreningens senaste årsredovisning (verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning) samt en kopia på underskrivet styrelseprotokoll eller protokollsutdrag som visar fattat beslut om ansökan ska lämnas in på begäran av RF-SISU distrikt eller RF.

Föreskrifterna i sin helhet för RF:s stöd till anläggningar och idrottsmiljöer kan du hitta här.