Hem / Bidrag och stöd / Idrottslyftet / Stöd till anläggningar och ... / Stöd till renoveringsprojekt

Stöd till renoveringsprojekt

Huvudsyftet med anläggningsstödet är att skapa nya idrottsmiljöer som genererar fler idrottsaktiviteter för barn och ungdomar. Men det finns också ett stort behov av renovering, därför kan föreningar som äger eller driver sin anläggning söka stöd för renoveringsåtgärder.

Kontakta ert distriktsidrottsförbund innan ni skickar in en ansökan.

Syfte

Syftet med stödet till renovering är att föreningen ska kunna bibehålla eller utöka sina idrottsaktiviteter för barn och unga genom att rusta upp slitna idrottslokaler.

Vad kan beviljas stöd?

Stöd till renovering får beviljas till upprustning av aktivitetsytor, sociala ytor och hygienutrymmen. Med sociala ytor avses till exempel klubblokaler, klubbstugor, utbildningslokaler eller caféer.

För att kunna beviljas stöd till renovering ska föreningen äga eller ha ett driftsansvar för anläggningen som ansökan avser. Med driftsansvar menas att föreningen själva, eller tillsammans med andra RF-anslutna föreningar, ska ha ekonomiskt ansvar för drift och underhåll av anläggningen. Om föreningen inte äger anläggningen ska de ha nyttjanderätten samt det ekonomiska ansvaret för drift och underhåll av anläggningen i minst 10 år från ansökningstillfället.

Stöd kan inte beviljas för renovering av anläggning som senare än för 10 år från ansökningsdagen uppförts eller renoverats via medel från Handslaget/Idrottslyftet.

Stöd till renovering beviljas inte till andra ytor än aktivitetsytor, sociala ytor och hygienutrymmen. Exempel på ytor som inte omfattas av stödet är till exempel förråd, läktare, kontor eller liknande ytor för publik och personal.

Stöd beviljas inte heller till administrationskostnader som till exempel kostnader för bygglov, projekteringskostnader och arkitektkostnader

Stöd till renovering beviljas endast till projekt som vid tidpunkten för ansökan ännu inte påbörjats.

Stödets storlek

Stöd till renovering kan högst uppgå till 200 000 kr per projekt och maximalt 50 procent av investeringskostnaden. Eget arbete (ideellt eller IF-anställd personal) kan räknas in som en kostnad, dock högst med 10 procent av investeringskostnaden, och som egna medel i finansieringsplanen. Eget arbete värderas till 200 kr per utförd arbetstimme. Max 75 procent av den totala investeringssumman för projekt inom stöd till anläggningar och idrottsmiljöer kan finansieras av Idrottslyftets olika delar (DF och SF/SDF).

Ansökan

  • Ansökan om stöd till renovering görs under fliken "Idrottsmedel" i inloggat läge på föreningens sida i IdrottOnline.
  • En beskrivning av projektet ska bifogas ansökan. Beskrivningen ska innehålla vilka delar som ska renoveras och vad en renovering innebär för föreningens verksamhet för barn och unga.
  • Ritningar och/eller arbetsbeskrivning, samt karta med fastighetsbeteckning ska bifogas ansökan.
  • Ansökan ska innehålla en investeringskalkyl och finansieringsplan som visar projektets alla beräknade kostnader och hur hela projektet ska finansieras (offerter ska lämnas in på begäran).
  • En äganderättshandling eller ett nyttjanderättsavtal, på minst 10 år, där det tydligt framgår att föreningen har hela ansvaret för kostnaderna för drift och underhåll av anläggningen, som ansökan avser, ska bifogas ansökan.
  • Föreningens senaste årsredovisning (verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning) samt en kopia på underskrivet styrelseprotokoll eller protokollsutdrag som visar fattat beslut om ansökan ska lämnas in på begäran av DF eller RF.

Föreskrifterna i sin helhet för RF:s stöd till anläggningar och idrottsmiljöer kan du hitta här.

Leveransadress:
Östgötagatan 98 D
116 64  Stockholm
för företagspaket och transporter till Idrottens Hus