Hem / Bidrag och stöd / Idrottslyftet / Stöd till anläggningar och ... / Stöd till utrustning för parasport

Stöd till utrustning för parasport

Syftet med stöd till utrustning för parasport är att öka tillgängligheten för barn och unga med funktionsnedsättning.

Vad kan beviljas stöd

  • Stöd får beviljas för viss fast eller större utrustning som är en del av aktivitetsytan.
  • Stöd beviljas även till individuell tävlings- och träningsutrusning under förutsättning att den ägs av föreningen och därmed kan användas av flera utövare.

För att kunna få stöd till utrustning för parasport krävs det att investeringskostnaden för utrustningen uppgår till minst ett halvt prisbasbelopp.

Stöd till utrustning för parasport beviljas inte till utrustning som ägs av den enskilde utövaren.

Stöd beviljas inte heller till maskiner, fast utrustning som inte anses vara idrottsutrustning, möbler eller vitvaror.

Stöd beviljas endast till utrustning som vid tidpunkten för ansökan ännu inte inköpts.

Stödets storlek

Stöd till utrustning för parasport kan högst uppgå till 400 000 kr per projekt och får maximalt utgöra 50 procent av investeringskostnaden. En utbetalningsplan görs utifrån en samlad bedömning av ansökan och maximalt 75 procent av beviljat stöd utbetalas initialt medan återstoden utbetalas när slutrapporten godkänts av RF. Max 75 procent av den totala investeringssumman för projekt inom stöd till anläggningar och idrottsmiljöer kan finansieras av Idrottslyftets olika delar (RF-SISU distrikt och SF/SDF).

Ansökan ska innehålla en investeringskalkyl och finansieringsplan som visar projektets alla beräknade kostnader och hur hela projektet ska finansieras.

Medfinansieringsintyg från projektets alla finansiärer ska lämnas in innan någon del av stödet kan utbetalas.

Ansökan

  • Ansökan om stöd till utrustning för parasport görs under fliken "Idrottsmedel" i inloggat läge på föreningens sida i IdrottOnline.
  • En beskrivning av projektet ska bifogas ansökan.
  • En specifikation av utrustningen ska bifogas ansökan.
  • En investeringskalkyl och finansieringsplan ska bifogas ansökan. Offerter ska lämnas in på begäran av RF-SISU distrikt eller RF.

Föreskrifterna i sin helhet för RF:s stöd till anläggningar och idrottsmiljöer kan du hitta här.