Hem / Bidrag och stöd / LOK-stöd / LOK-stödet förändras 1 januari 2022

LOK-stödet förändras 1 januari 2022

Riksidrottsstyrelsen har beslutat om förändringar i LOK-stödet från den 1 januari 2022. Förhoppningen är att skapa en mer jämställd fördelning, att få fler barn och unga att idrotta och att stödet på ett bättre sätt ska bidra till målen i Strategi 2025.

Vid Riksidrottsmötet 2019 fattade stämman beslut om ett nytt ekonomiskt stödsystem. Det fanns också önskemål om att se över vissa delar av det nya systemet. Ett uppdrag blev att lämna ett förslag på ett tak, ett maxantal aktiviteter per vecka, som en enskild individ kan vara berättigad bidrag för. Förslaget godkändes av Riksidrottsstyrelsen i juni 2021.

Förändrad beräkning – samma rapportering

Förändringarna i LOK-stödet berör endast beräkningsmodellen, när registrerade träningar ska förvandlas till kronor och ören. Det påverkar inte föreningarnas rapportering.

I det nya systemet blir individen, snarare än gruppen, en viktigare faktor. För barn 7–9 år kommer taket för bidragsberättigade aktiviteter vara tre aktiviteter per vecka. För åldersgruppen 10–25 år är taket fem aktiviteter. Ersättningsnivån är högst för de första två aktiviteterna per individ och vecka, efter det blir nivån lägre.

Alla LOK-stödsaktiviteter måste sedan den 1 juli 2020 registreras digitalt. Det betyder att systemet kommer att hantera ovanstående förändringar automatiskt och att du som ledare inte påverkas i dina rutiner kring närvaroregistreringen. När du registrerar en aktivitet kommer systemet automatiskt kontrollera antal aktiviteter för respektive deltagare och utifrån det beräkna de belopp som gäller.

Så beräknas LOK-stödet från 2022

Stödet ges i två delar: ett belopp per ledarledd aktivitet (ledarstöd) och ett belopp per deltagare (deltagarstöd). Beloppen fastställs av Riksidrottsstyrelsen i samband med beslut om budget för kommande år och är därför ännu inte klara för 2022.

Ledarstöd

Varje ledarledd gruppaktivitet ges ett ledarstöd på X kronor. Kravet är att aktiviteten har minst tre deltagare i åldern 7–25 år och minst en ledare närvarande. Aktiviteten måste också ha en gemensam samling och avslutning.

För aktiviteter som har två eller flera ledare närvarande ges ett extra ledarstöd på ytterligare X kronor per aktivitet.

Deltagarstöd

För deltagare i åldern 7–25 år ges ett deltagarstöd på X kronor. För deltagare med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns. Deltagare får endast ingå i en gruppaktivitet per SF-idrott och veckodag. Beloppet är högre vid deltagarens två första aktiviteter under en vecka för att därefter trappas ned.

  • För deltagare i åldern 7–9 år ges stöd för max tre aktiviteter per idrott och kalendervecka.
  • För deltagare 10–25 år ges stöd för upp till fem aktiviteter per idrott och kalendervecka.
  • För deltagare med funktionsnedsättning 26 år och äldre gäller samma som för deltagare 10–25 år.
  • Deltagarstöd ges även för ledare 13–25 år och för dessa gäller samma villkor som för deltagare 10–25 år.

Mer stöd till flickor, yngre barn och individuell idrott

Inför beslutet om nya regler för LOK-stödet har provberäkningar gjorts med data från över 250 idrottsföreningar. Dessa har varit fördelade på en grupp av 28 SF, som tillsammans utgör 94 procent av det totala LOK-stödet. Förändringarna är relativt små men beräkningarna visar framför allt på tre effekter:

  • Omfördelning av medel från pojkar till flickor.
  • Omfördelning av medel från äldre ungdomar till yngre barn.
  • Liten omfördelning från lagbollsporter till individuella idrotter.