Stöd till säkerhetsprojekt

Sidan uppdaterades: 16 januari 2024

Syftet med stödet är att, via anpassningar av aktivitetsytan, öka säkerheten för barn och ungdomar, samt vuxna med funktionsnedsättning när de utövar sin idrottsliga verksamhet.

Kontakta ert RF-SISU distrikt innan ni skickar in en ansökan.

Vad kan beviljas stöd?

 • Stöd till säkerhetsprojekt får beviljas till projekt som avser att säkerställa utövarnas säkerhet vid genomförandet av aktiviteter.
 • Stöd får även beviljas för inköp av båtar och fordon som krävs för att säkerställa utövarnas säkerhet vid genomförandet av aktiviteter.

Vad kan inte beviljas stöd?

 • Stöd till säkerhetsprojekt beviljas inte till projekt som syftar till att förbättra säkerheten i arbetsmiljön för anställd personal eller ideellt engagerade.
 • Stöd kan inte beviljas till säkerhetsprojekt som sker på grund av att anläggningen är uttjänt, har ett högt slitage eller hög ålder, även om det innebär en säkerhetsrisk. Till exempel så beviljas inte stöd till underlag, i till exempel ridhus, sporthallar eller andra ytor som behöver bytas ut ofta då de blir slitna och utgör en säkerhetsrisk. Men om föreningen äger eller driver anläggningen kan man i stället söka stöd för renoveringsprojekt.
 • Stöd beviljas inte heller till administrationskostnader som till exempel kostnader för bygglov, projekteringskostnader och arkitektkostnader.
 • Stöd beviljas inte till andra ytor än aktivitetsytor, sociala ytor och hygienutrymmen. Exempel på ytor som inte omfattas av stödet är läktare, kontor eller liknande ytor för publik och personal.
 • Stöd till säkerhetsprojekt kan inte beviljas till projekt som påbörjats innan ansökan till RF-SISU distriktet skickats in. Med påbörjat menas att föreningen har förbundit sig till kostnader för projektet de söker stöd för.

Krav på ägande- eller nyttjanderätt

 • Föreningen ska äga eller ha nyttjanderätt till anläggningen i minst 3 år från ansökningstillfället. Om det beslutade stödet från RF överstiger 200 000 kr ska föreningen äga eller ha nyttjanderätt till anläggningen i minst 5 år från ansökningstillfället.
 • Äganderättshandling eller nyttjanderättsavtal ska lämnas in innan beviljat stöd kan utbetalas till föreningen.

Ekonomi och ramar för stödet

 • Stöd till säkerhetsprojekt kan högst uppgå till 400 000 kr per projekt och får maximalt utgöra 50 procent av investeringskostnaden.
 • Max 75 procent av den totala investeringskostnaden kan finansieras av idrottens olika projektstöd som fördelas av RF-SISU distrikten och SF/SDF.
 • Sökande förening kan inte räkna in eget arbete som en del i finansieringen.
 • Medfinansieringsintyg från projektets alla finansiärer ska lämnas in innan någon del av stödet kan utbetalas.

Så här söker du stöd

Ansökan om stöd till idrottsytor, mindre projekt, görs under fliken "Idrottsmedel" i inloggat läge på föreningens sida i IdrottOnline.

 • En beskrivning av projektet.
 • En kostnadsberäkning och finansieringsplan som visar projektets alla beräknade kostnader och hur hela projektet ska finansieras.
 • Ritningar eller beskrivning av utrustning.
 • Offerter eller dokument som visar hur kostnaderna för projektet har räknats ut.
 • Föreningens senaste årsredovisning (verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning innehållande resultaträkning, balansräkning och undertecknad revisionsberättelse) och ett undertecknat årsmötesprotokoll.
 • En kopia på undertecknat styrelseprotokoll eller protokollsutdrag som visar fattat beslut om ansökan.

Sidan publicerades: 25 oktober 2022

Kontakt

Stöd till anläggningar och idrottsmiljöer administreras i första hand av våra 19 RF-SISU distrikt runt om i landet. För mer information om stödet, kontakta ditt distrikts handläggare.