Tillstyrkan av NIU

Sidan uppdaterades: 24 oktober 2022

Anordnare av NIU har tillsammans med SF ansvaret för att leda, följa upp och utveckla NIU-verksamheten. RF har tillsammans med SF skapat en vägledning vid tillstyrkan av NIU, som inkluderar förordningar och föreskrifter.

Mot bakgrund av gymnasieförordningen åligger det SF att bedöma:

Idrottsutbildningens elitidrottskaraktär och huruvida idrottsutbildningen har ett etablerat samarbete med specialidrottsförbundet som är relevant för utbildningen.

Baserat på denna bedömning ska SF, till Statens Skolverk, tillstyrka eller avstyrka ansökan från kommun eller enskild huvudman om att få bedriva nationellt godkänd idrottsutbildning.

Vägledning för SF vid tillstyrkan av NIU (pdf) Pdf, 197 kB.

Elevens förutsättningar vid NIU

En elev som kommer från en kommun som inte erbjuder ett visst program, själv eller genom samverkan med annan kommun tas – liksom elever från anordnarkommunen och dess samverkansområde för utbildningen – emot i första hand. Det ger också rätten till inackorderingstillägg för den som behöver det på grund av avståndet till egna bostaden.

Elev som kommer från kommun som erbjuder det program eleven avser att gå på NIU-orten tas emot i andra hand, utan rätt till inackorderingstillägg.

Mottagande till och ersättning för nationell idrottsutbildning

Sedan läsåret 2011/12 är det möjligt för kommuner, liksom enskilda skolhuvudmän, att bedriva nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU).

Kommuner kan träffa särskilda samverkansavtal avseende NIU. Sådana avtal möjliggör för elever att bli förstahandsmottagna på NIU i annan kommun, oavsett om själva programmet som eleven söker till erbjuds av hemkommunen eller inte.

Sidan publicerades: 24 oktober 2022