Fotbollsplan med barn

Idrottsrörelsens landsbygdsprogram

Sidan uppdaterades: 17 oktober 2022

Idrottsrörelsen är och vill tillsammans med andra vara en motor för ett Sverige som håller ihop. Ett land med glädje, gemenskap, kraft och möjligheter i både landsbygder och i städerna.

Vi behöver ett Sverige som håller ihop. Ett land som andas optimism och framtidstro i såväl städer som på landsbygder. Vi behöver ett land som är långsiktigt hållbart där vi ser våra landsbygders kraft och möjligheter. Men de har också stora utmaningar. På för många ställen är det en sviktande arbetsmarknad, höga ohälsotal, demografisk obalans och lägre närvaro av det offentliga och mindre utbud från näringslivet.

Riksdagens mål är att människor som verkar och bor i landsbygderna bidrar till vårt gemensamma samhällsbygge och ska ha goda levnadsvillkor. Idrottsrörelsen och föreningslivet är en viktig del för att lyckas med det. Tillsammans kan vi göra mer.

Idrottsrörelsens landsbygdsprogram ger en bred beskrivning av nuläge och idrottens roll och potential på en rad områden. Du finner även goda exempel och vägar framåt med förslag till åtgärder som idrottsrörelsen behöver ta tag i och vad kommuner, regioner och stat kan göra.

Ladda ner och läs Idrottsrörelsens landsbygdsprogram (pdf) Pdf, 10 MB.

Landsbygder och hållbar utveckling

Landsbygderna i Sverige har så skiftande sociala, ekonomiska och miljömässiga förutsättningar att det inte går att prata om en landsbygd. Men det finns gemensamma nämnare för olika landsbygder, inte minst de utmaningar som följer av glesa strukturer, långa avstånd, begränsad tillgång till lokala marknader och demografisk obalans. Många landsbygdskommuner står inför en utveckling med en åldrande befolkning och en ökande försörjningskvot, det vill säga färre sysselsatta i förhållande till unga och äldre.

Landsbygdernas utvecklingsarbete är centralt för Sveriges möjligheter att leva upp till målen i Agenda 2030, FN:s globala hållbarhetsmål, med riktning mot hållbar ekonomisk, social och ekologisk utveckling. Idrottsrörelsen vill bidra till att de 17 globala målen nås. Idrotten lyfts särskilt fram som en viktig faktor för en hållbar utveckling och kan bidra med viktiga delar kring bland annat hälsa, folkbildning, inkludering, demokrati, meningsskapande, partnerskap, hållbara samhällen, men även klimat och miljö.

Mer om idrottsrörelsens arbete med hållbarhet

Idrott för levande landsbygder

Fler och fler hänvisar till en tilltagande urban norm, en normförskjutning som skett över tid där en negativ syn på landsbygder i förhållande till städer har slagit rot och behöver utmanas.

Fler ska ha möjlighet att välja att leva i landsbygder för att kunna möta den demografiska utvecklingen som utgör den största utmaningen för välfärden. Den kommersiella servicen i landsbygderna tenderar att försämras. Idrotten och föreningslivet spelar en viktig roll för att skapa attraktiva livsmiljöer som kan bidra till landsbygdernas livskraft och utveckling och få fler att se sina barn och barnbarn växa upp på orten.

Det finns ett rikt föreningsliv i de svenska landsbygderna. Föreningsliv och organisering i andra former ger glädje och mening för människor, både som utövare och åskådare. Ideella föreningar bidrar med olika aktiviteter, men är också arbetsgivare som skapar jobb. De skapar lokal identitet och attraktivitet. Föreningar utvecklar, driver och förvaltar lokal service och infrastruktur.

Vi kan nå fler om vi utvecklar vår verksamhet, skapar en mer välkomnande miljö för fler och tar bort trösklar och hinder för att börja idrotta.

Sidan publicerades: 17 oktober 2022