Bandy damer

Historiska milstolpar

Sidan uppdaterades: 10 januari 2024

Historiska milstolpar för jämställdheten inom idrottsrörelsen.

1925 Sveriges kvinnliga Idrottsförbund bildas.

1945
Första konferensen om kvinnlig idrott arrangeras.

1951
Första kvinnan i Riksidrottsförbundets (RF) överstyrelse, Inga Löwdin.

1953
Första kommittén för kvinnlig idrott utses.

1977
Första handlingsprogrammet för kvinnlig idrott antas av Riksidrottsmötet.

1981
Den första utvärderingen av idrottsrörelsens arbete för kvinnlig idrott presenteras.

1982
Riksdagen ”öronmörker” en del av statsbidraget till idrotten för särskilda åtgärder för kvinnlig idrott.

1988
Den andra utvärderingen av idrottsrörelsens jämställdhetsarbete presenteras.

1989
RF-stämman fastställer Idrottens jämställdhetsplan för 90-talet.

1993
Föreningsregistret kompletteras så att andelen kvinnliga aktiva och ledare kan redovisas. Antal kvinnor och män på olika nivåer och poster samlas in årligen somunderlag för fördelning av det statliga bidraget.

1995
Utvärdering av hela idrottsrörelsens jämställdhetsarbete under 1990-1995.

RIM beslutar att ändra RF:s stadgar och normalstadgar för DF:

  • Samtliga RF- och DF-organ som väljs av resp. stämma skall bestå av lika många manliga som kvinnliga ledamöter,
  • SF/SDF skall i sina stadgar föreskriva att styrelse och valberedningar skall bestå av kvinnor och män.

1999 Slutrapport av idrottens jämställdhetsplan på Riksidrottsmöte i Malmö.

2003
RF-stämman beslutar att en ny jämställdhetsplan ska tas fram till 2005.

2003
Idrottens jämställdhetsprojekt 3R avslutas. Utifrån den kunskap som kommit fram om hur makt och resurser fördelas mellan kvinnor och män ska förtroendevalda, ledare, tränare och anställd personal utbildas så de beaktar jämställdhetsperspektivet i sin dagliga verksamhet.

2005
RF-stämman antar en ny jämställdhetsplan.

2011
RF-stämman antar reviderade jämställdhetsmål mot bakgrund av utvärderingen av RF:s jämställdhetsarbete mellan åren 2005 och 2010.

Sidan publicerades: 27 oktober 2022