Bild på scenen från Riksidrottsmötet 2023 i Uppsala

Uppdrag från RF-stämman

Sidan uppdaterades: 4 juni 2024

På senaste Riksidrottsmötet fick Riksidrottsförbundet (RF) ett flertal nya uppdrag för perioden 2023-2025. Uppdragen är av olika storlek, inom olika områden, men alla med syftet att utveckla idrottsrörelsen. Arbetet med uppdragen pågår och här kan du läsa om de mer omfattande uppdragen och i vilken fas processen befinner sig i.

Trygg idrott

Uppdraget innehåller fyra olika delar. Den första delen är ett fortsatt utvecklingsarbete inom det proaktiva arbetet gällande Trygg idrott. Den andra delen är en analys av vad som menas med att idrotten följer barnkonventionen, medan den tredje delen är en översyn av RF:s stadgar med bäring på trygg idrott. Den fjärde delen handlar om att göra en utredning av Idrottsombudsmannens uppdrag.

Status

  1. Det fortsatta utvecklingsarbetet inom det proaktiva arbetet gällande Trygg idrott hanteras inom ramen för RF-kansliets operativa arbete.
  2. Analysen av vad som menas med att idrotten följer barnkonventionen hanteras enligt uppdragsbeskrivningen nedan. En slutrapport är per den 30 april överlämnad dels till den kommitté som genomför översynen av RF:s stadgar, dels till Riksidrottsstyrelsen, för fortsatt hantering.
  3. Översynen av RF:s stadgar hanteras enligt kommittédirektiv nedan. En från RF oberoende utredare är tillsatt och leder en särskild kommitté bestående av representanter från SF och RF- SISU distrikt. Ett underlag kommer att diskuteras vid Riksidrottsforum 2024.
  4. Utredningen av Idrottsombudsmannens uppdrag genomförs utifrån uppdragsbeskrivningen enligt nedan. Den fristående utredaren har per den 31 maj lämnat sin slutrapport dels till den kommitté som genomför översynen av RF:s stadgar, dels till Riksidrottsstyrelsen, för fortsatt hantering. Slutrapporten finns även publicerad nedan.

Idrottsrörelsens hållbarhetsstrategi

Uppdraget innebär att Riksidrottsstyrelsen ska ta fram en hållbarhetsstrategi med tillhörande handlingsplan för idrottsrörelsen. Stragegin med tillhörande handlingsplan ska även inkludera målsättningar för hållbara anläggningar samt visa hur hur idrottsrörelsen bidrar till målen i Agenda 2030. Idrottsrörelsens hållbarhetsarbete ska redovisas i idrottsrapporten som publiceras vart annat år.

Status

Vi befinner oss i en fas där vi samlar information om nuläge, omvärld och synpunkter från intressenter för att identifiera de hållbarhetsfrågor som är mest relevanta för idrottsrörelsen att samordna och samverka inom. Projektet har kartlagt nuläget, dvs befintligt hållbarhetsarbete hos SF och andra aktörer inom idrotten nationellt och internationellt samt interna och externa krav som påverkar. Projektet lutar sig mot den omvärldsanalys som är gjord inom ramen för strategiprocessen och som även inkluderar ett hållbarhetsperspektiv. Intressentdialoger har genomförts och kommer att inkluderas i kommande analys för att identifiera de mest angelägna hållbarhetsområdena att samverka inom. Denna kommer att presenteras och diskuteras på mötesplatser under våren 2024.

Projektet samverkar med arbetet med idrottsrörelsens Strategi efter 2025. Ett underlag kommer att presenteras på Riksidrottsforum 2024.

Demokratisk kod – omtag

Uppdraget innebär ett omtag på Riksidrottsförbundets kod för demokratisk styrning. Koden ska förankras med specialidrottsförbunden genom samråd med en särskilt tillsatt arbetsgrupp, bestående av representanter föreslagna av olika specialidrottsförbund och RF-SISU distrikt. Arbetsgruppen ska också klargöra den hierarkiska statusen för koden samt återkomma med förslag på eventuella stadgeändringar som förändringar i koden kan ge upphov till.

Status

En arbetsgrupp med representanter från specialidrottsförbund och RF-SISU distrikt tillsattes hösten 2023. Arbetsgruppen har nu processat fram och enats om ett nytt förslag till demokratisk kod. Vissa delar i den ursprungliga demokratiska koden har vidarebefordrats till stadgekommittén med förslaget att läggas till i stadgarna och resterande innehåll i den ursprungliga demokratiska koden, med vissa tillägg och förtydliganden, utgör nu Rekommendation för god demokratisk styrning av idrottsförbund. Förslaget innebär också att varje idrottsförbund själva fattar beslut om de ska följa Rekommendation för god demokratisk styrning av idrottsförbund, och vilka eventuella avvikelser de vill göra. De punkter som arbetsgruppen vill ha med i stadgarna kommer att presenteras för Riksidrottsmötet 2025 för beslut. Arbetsgruppen har sitt sista möte i augusti 2024.

Ungdomsdelaktighet

Uppdraget innebär att se över hur idrottsrörelsen kan stärka arbetet med att inkludera fler barn och unga för att öka deras delaktighet och inflytande inom idrottsrörelsen.

Målen med processen är att:

  • Utveckla konkreta arbetssätt och/eller metoder tillsammans med den tillsatta arbetsgruppen bestående av förtroendevalda i SF och RF-SISU distrikt kring hur idrotten på olika nivåer skulle kunna öka inflytande och delaktigheten bland barn och unga och tillgängliggöra dessa löpande.
  • Att integrera arbetet med RF Riktlinjer för barn-och ungdomsidrott och Bedömning av barns bästa samt utgå från kraften i folkbildningen

Status

Arbetet är just nu i en kartläggningsfas där vi tittar på hur ett antal organisationer utanför idrottsrörelsen tagit sig an frågan. I denna fas ingår även att blicka inåt, mot idrottsrörelsen, och se hur förbund, och distrikt, idag arbetar samt vilket behov av stöd de ser. Denna kartläggningsfas kommer sedan ligga till grund för arbetsgruppens fortsatta planering och arbete. Arbetsgruppen för parallellt en dialog kring vad syftet och målen med uppdraget betyder för vårt arbete och ifall vi ser behov av att ytterligare tydliggöra/konkretisera ett antal mål för arbetet framåt.

Svensk idrott 2035

Den 1 januari 2026 ska idrottsrörelsen och studieförbundet SISU Idrottsutbildarna börja arbetet med att uppnå nya långsiktiga mål och ledas av en ny strategisk plan som tar vid efter Strategi 2025. Vilka målen är och vad den strategiska planen innebär är under konstruktion. Ett arbete som påbörjades i september 2023 och pågår hela vägen in i kaklet till Riksidrottsmötet 2025. Ett analyserande, metodiskt och utforskande arbete och process i nära dialog med specialidrottsförbund och RF-SISU distrikt.

Sidan publicerades: 9 februari 2024