Hem / RF arbetar med / Inkluderande idrott

En mer välkomnande och inkluderande idrott

Inkluderande idrott handlar om att ta tillvara möjligheter och undanröja hinder, att vi på alla plan och nivåer tar tillvara olika kompetenser, erfarenheter och talanger. Alla ska ha samma möjlighet att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen.

Riksidrottsförbundet står bakom regeringens och riksdagens övergripande mål om allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett bakgrund.

Arbetet med inkludering är ständigt aktuellt och pågående och en förutsättning för framgångsrik idrottsutveckling. Just nu utgör En inkluderande idrott för alla en av fem utvecklingsresor i idrottsrörelsens pågående arbete inom ramen för Strategi 2025.

För att bli mer inkluderande behöver vi förstå vad normer är och gör.

En normmedveten idrott innebär att

 • vi är medvetna om vilka normer som påverkar oss och kan förhålla oss till dem
 • vi lyfter upp och synliggör rådande privilegier och begränsningar för utövare och ledare 
 • vi arbetar aktivt för ledarskap, resursfördelning och representation som minimerar ojämlikhet och ojämställdhet – ett arbete där ansvaret för förändring framför allt ligger på dem som har makt och är mest självklara i sammanhanget.

Jobba vidare med inkluderande idrott

Inkluderandeidrott.se är en webbplats fylld med fakta, kunskap, inspiration, filmer, intervjuer och specifika verktyg för att jobba med normer och inkludering. Ett värdefullt stöd som förenklar för dig så att du, din förening och idrottsrörelsen kan forma en idrottsmiljö som välkomnar alla.

SISU Idrottsutbildarna utbildar och utvecklar idrottsrörelsen över hela landet. Önskar ni stöd för att komma vidare i ert eget jobb med inkludering kontaktar ni något av våra 19 RF-SISU distrikt. Om ni finns på ett SF hör ni av er till er idrottskontakt eller någon av de kontaktpersoner som finns angivna på denna sida.

Utgångspunkter för inkluderande idrott

Idrottsrörelsens gemensamma värdegrund

Den omfattar de fyra grundpelarna:

 1. Glädje och gemenskap
 2. Demokrati och delaktighet
 3. Allas rätt att vara med
 4. Rent spel

Läs mer om idrottsrörelsens värdegrund i idéprogrammet Idrotten vill.

Diskrimineringslagens sju diskrimineringsgrunder

 • Kön
 • Könsidentitet och könsuttryck
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Funktionsnedsättning
 • Sexuell läggning
 • Ålder

Läs mer om de sju diskrimineringsgrunderna på webbplatsen inkluderandeidrott.se.

Läs RF:s policy mot diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Mänskliga rättigheter och barnkonventionen

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter.

Barnkonventionen slår fast att barn inte är små vuxna och att de får extra skydd i barnkonventionen som är bestämmelser om barns rättigheter. Barnkonventionen slår fast att alla barn upp till 18 år har samma rättigheter.

Idrottsrörelsen säger att all idrott för barn ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv. Från och med den 1 januari 2020 blir barnkonventionen även svensk lag.

Läs mer om Barn- och ungdomsidrott

Läs mer om mänskliga rättigheter och barnkonventionen på webbplatsen inkluderandeidrott.se.

Trygg idrott

En trygg idrott är en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En idrott där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar.

På sidan om trygg idrott har vi samlat information om våra stödfunktioner idrottsombudsman och visselblåsartjänst, kontaktuppgifter till Bris stödlinje och stödmaterial till föreningar för trygg idrott.

Jämställdhet

Jämställdhet är en av grenarna under samlingsnamnet inkluderande idrott. Du kan läsa mer om vårt arbete med jämställdhet här