Hem / RF arbetar med / Inkluderande idrott / Idrott för nyanlända

Idrott för nyanlända

På många platser i Sverige har idrottsföreningar under lång tid engagerat sig för att erbjuda träning och sammanhang till nyanlända personer. En ökad inkludering leder till att både svensk idrottsrörelse och samhället utvecklas till det bättre.

Svensk idrottsrörelse vill ytterligare stärka arbetet med mångfald i föreningar och därmed bidra både till integrationen i samhället och idrottsrörelsens utveckling. Detta är i linje med idrottsrörelsens strategi där ett av de prioriterade områdena handlar om ett livslångt idrottande för alla grupper. Idrottsrörelsen ska vara inkluderande och en positiv kraft mot segregation och utanförskap.

Idrott för nyanlända 2015–2018

Idrottsrörelsen har sedan 2015 arbetat för att utveckla och erbjuda aktiviteter och grundläggande introduktion till föreningslivet för nyanlända. Regeringen beslutade att fördela medel till Riksidrottsförbundet för att möjliggöra för idrotten att utgöra en aktör i nyanländas etablering i det svenska samhället. Fysisk aktivitet och föreningen som plats, ger möjlighet till hälsa, gemenskap, engagemang, personlig utveckling och demokrati.

Arbetet med att integrera nyanlända har varit var lyckosamt på många sätt, samtidigt som vi mött nya utmaningar och frågeställningar. För att fånga erfarenheter och lärdomar från arbetet har en mängd uppföljnings- och forskningsinsatser genomförts. De viktigaste resultaten har sammanställts i en rapport om Idrott för nyanlända 2015–2018.

Rapporten beskriver en omfattande och varierad verksamhet, där direkta insatser för de nyanlända kompletterats med ett arbete för att öka kunskapen inom idrottsrörelsen, och självkritiskt granska den egna verksamheter i frågor om normer, mångfald och inkludering.

Många nyanlända tycks ha hittat till föreningsidrotten, samtidigt som det står klart att mycket arbete återstår för att nå fler och att uppnå en verkligt inkluderande idrottsrörelse. RF:s förhoppning är att rapporten ska bidra med kunskap och lärdomar från det omfattande arbetet med att engagera och inkludera nyanlända i föreningsverksamheten. Att öppna upp verksamheten för en bredare målgrupp är ett sätt att utveckla föreningar och en viktig del av idrottens strategiarbete.

Det här kan er förening göra

Många idrottsföreningar har utvecklat eller startat ny verksamhet för att välkomna asylsökande och nyanlända barn, ungdomar och vuxna. Effekten har ofta varit ett starkare och mer levande föreningsliv samtidigt som det har en stor betydelse för alla individer. De föreningar som vill dra igång liknande initiativ behöver inte uppfinna hjulet på nytt, utan det finns många lärdomar att dra från andras erfarenheter. Kontakta ditt RF-SISU distrikt och dess koordinator för att få ta del av kunskaperna, erfarenheterna och veta mer om de stöd som finns möjligt att ta del av. Distrikten har medel för att stödja föreningarnas arbete. Ibland sker det via samtal och gemensam plan, ibland i en ansökan eller via folkbildningsmedel.

Stöd i form av kunskap och bollplank

Distriktens koordinatorer hjälper er med att se hur just er förening kan öppna upp och ge nyanlända möjlighet att vara en del av er förening. Koordinatorerna stödjer er i förberedelserna och med att komma i kontakt med asylsökande och nyanlända, eller att skapa meningsfull väntan för personer som är på flykt och befinner sig på flyktingboenden eller liknande.

Koordinatorerna har stor kunskap att delge, och goda kontakter med andra aktörer som Rädda barnen, Röda korset och Bris som kan bistå med kunskap och kontakt.

Flera aktörer inom både det offentliga och civila samhället ger stöd till arbetet med att inkludera asylsökande och nyanlända. Stödet varierar så det bästa är att kontakta distriktets koordinator eller ta kontakt med respektive aktör i din kommun eller län.

Aktuella aktörer kan vara:

  • Länsstyrelsen
  • Kommunen
  • Arbetsförmedlingen

Informationsmaterial

RF håller på med en uppdatering av foldern Idrott – en bra start i livet på olika språk: svenska, lätt svenska, finska, bosniska, arabiska (MSA), spanska, engelska, persiska (dari), tigrinja, kurdiska (sorani), albanska och somaliska.

Arbetet är ännu inte klart men här finns möjlighet till en förhandstitt på det som kommer (somaliska saknas i nuvarande version). Vi beräknar att materialet kommer att vara klart och kan beställas senast i april 2021.

För lärgrupper

Lärgrupper är ett tillfälle då föreningens medlemmar samlas för att diskutera och utveckla sin verksamhet tillsammans. Nyanlända och personer på flykt har samma möjlighet att delta i lärgrupper som andra. Samtliga föreningar har möjlighet att kontakta sin koordinator på distriktet så hjälper dem er i gång och stöttar er i arbetet.

Vanliga frågor om idrott för nyanlända

Hur är det med försäkringar?

Varje specialidrottsförbund (SF) har egna försäkringslösningar. De flesta SF har avtal med Folksam. Om flyktingar och nyanlända, som inte är medlemmar i föreningen eller har tävlingslicens, omfattas av försäkringen beror på SF:s respektive avtal.

Däremot är alla barn, unga och vuxna som deltar i en aktivitet anordnad av en förening som fått bidrag från ett RF-SISU distrikt per automatik försäkrade via Folksam.

Läs mer om försäkringen via Folksam (pdf)

Migrationsverket informerar via sin hemsida om sjukvårdsavgifter för vuxna asylsökande:

Läs mer om försäkringar hos Migrationsverket

Idrottshallar som flyktingboenden?

I takt med det ökande antalet flyktingar som kommer till Sverige ökar också behovet av både akuta och mer långsiktiga boenden för flyktingar.

I det läge vi för närvarande befinner oss i är det självklart för idrottsrörelsen att ställa upp för människor i akut nöd, även om detta tillfälligt kan störa den ordinarie verksamheten. Samtidigt är det viktigt att hitta en hållbar långsiktig lösning. Idrottsrörelsens viktigaste bidrag är på längre sikt att erbjuda en verksamhet och en gemenskap som kan fungera som en väg in i det svenska samhället och då behöver vi någonstans att vara.

Vad gäller för LOK-stöd?

Lokalt aktivitetsstöd (LOK), under 25 år: Föreningen har möjlighet att ansöka om LOK-stöd för sina träningar. Om inte personnummer finns, kan man klicka i ”Utländsk deltagare” och ange de sex första siffrorna i personnumret.

Finns det någon åldersgräns för distriktens ekonomiska stöd?

Nej. De ekonomiska medel som respektive RF-SISU distrikt förfogar över kan beviljas för alla åldersgrupper.

Får de utan personnummer tävla?

Det skiljer sig mellan idrotter. De allra flesta idrotter tillåter barn utan personnummer att delta i tävlingsverksamheten. Kontakta det aktuella specialidrottsförbundet (SF).