Hem / RF arbetar med / Inkluderande idrott / Idrott för nyanlända

Idrott för nyanlända

På många platser i Sverige har idrottsföreningar under lång tid engagerat sig för att erbjuda träning och sammanhang till nyanlända personer. En ökad inkludering leder till att både svensk idrottsrörelse och samhället utvecklas till det bättre.

Svensk idrottsrörelse vill ytterligare stärka arbetet med mångfald i föreningar och därmed bidra både till integrationen i samhället och idrottsrörelsens utveckling. Detta är i linje med idrottsrörelsens strategi där ett av de prioriterade områdena handlar om ett livslångt idrottande för alla grupper. Idrottsrörelsen ska vara inkluderande och en positiv kraft mot segregation och utanförskap.

Informationsmaterial på olika språk

Foldern Idrott – en bra start i livet finns nu i uppdaterad version på olika språk: svenska, lätt svenska, ukrainska, ryska, finska, bosniska, arabiska (MSA), spanska, engelska, persiska (dari), tigrinja, kurdiska (sorani), albanska, somaliska. Texterna i foldern förklarar på ett enkelt sätt hur idrotten i Sverige fungerar.

Video med teckenspråkstolkad version

Ladda ner foldern med alla språken samlade. Obs! Översättningarna till ukrainska och ryska har tillkommit i april 2022 och finns inte med i foldern med alla språken.

Foldern finns även i tryckt version och kan beställas kostnadsfritt via This is a mailto link.

Textversioner för varje språk

Svenska

Lätt svenska

Ukrainska

Ryska

Finska

Bosniska

Arabiska

Spanska

Engelska

Dari

Tigrinja

Sorani

Albanska

Somaliska

Informationsmaterial på olika språk – specialidrottsförbund

Välkommen till svensk simidrott

Så fungerar idrotten i Sverige (basket)

Välkommen till stallet – en ridsportsordbok på fyra språk

Idrott för nyanlända 2015–2018

Idrottsrörelsen har sedan 2015 arbetat för att utveckla och erbjuda aktiviteter och grundläggande introduktion till föreningslivet för nyanlända.

Regeringen beslutade att fördela medel till Riksidrottsförbundet för att möjliggöra för idrotten att utgöra en aktör i nyanländas etablering i det svenska samhället. Fysisk aktivitet och föreningen som plats, ger möjlighet till hälsa, gemenskap, engagemang, personlig utveckling och demokrati.

Arbetet med att integrera nyanlända har varit lyckosamt på många sätt, samtidigt som vi mött nya utmaningar och frågeställningar. För att fånga erfarenheter och lärdomar från arbetet har en mängd uppföljnings- och forskningsinsatser genomförts. De viktigaste resultaten har sammanställts i en rapport om Idrott för nyanlända 2015–2018.

Det här kan er förening göra

Många idrottsföreningar har utvecklat eller startat ny verksamhet för att välkomna asylsökande och nyanlända barn, ungdomar och vuxna. Effekten har ofta varit ett starkare och mer levande föreningsliv samtidigt som det har en stor betydelse för alla individer. De föreningar som vill dra igång liknande initiativ behöver inte uppfinna hjulet på nytt, utan det finns många lärdomar att dra från andras erfarenheter. Kontakta ditt RF-SISU distrikt och dess koordinator för att få ta del av kunskaperna, erfarenheterna och veta mer om de stöd som är möjligt att ta del av. Distrikten har medel för att stödja föreningarnas arbete. Ibland sker det via samtal och gemensam plan, ibland i en ansökan eller via folkbildningsmedel.

Stöd i form av kunskap och bollplank

Distriktens koordinatorer hjälper er med att se hur just er förening kan öppna upp och ge nyanlända möjlighet att vara en del av er förening. Koordinatorerna stödjer er i förberedelserna och med att komma i kontakt med asylsökande och nyanlända, eller att skapa meningsfull väntan för personer som är på flykt och befinner sig på flyktingboenden eller liknande.

Koordinatorerna har stor kunskap att delge, och goda kontakter med andra aktörer som Rädda barnen, Röda korset och Bris som kan bistå med kunskap och kontakt.

Flera aktörer inom både det offentliga och civila samhället ger stöd till arbetet med att inkludera asylsökande och nyanlända. Stödet varierar så det bästa är att kontakta distriktets koordinator eller ta kontakt med respektive aktör i din kommun eller län.

Aktuella aktörer kan vara:

  • Länsstyrelsen
  • Kommunen
  • Arbetsförmedlingen

Försäkringar för nyanlända

Varje specialidrottsförbund (SF) har egna försäkringslösningar. De flesta SF har avtal med Folksam. Om flyktingar och nyanlända, som inte är medlemmar i föreningen eller har tävlingslicens, omfattas av försäkringen beror på SF:s respektive avtal.

Däremot är alla barn, unga och vuxna som deltar i en aktivitet anordnad av en förening som fått bidrag från ett RF-SISU distrikt per automatik försäkrade via Folksam.

Läs mer om försäkringen via Folksam (pdf)