Prislista integrationstjänster

Sidan uppdaterades: 20 december 2023

Denna prislista är en bilaga till Licensavtal Integrationstjänster. Prislistan gäller från 2023-12-14 och reglerar avgifter för anslutning till och nyttjande av Riksidrottsförbundets Integrationstjänster i produktionsmiljö.

Anslutningsavgift

Licenstagaren ska till Riksidrottsförbundet (RF) erlägga en engångsavgift motsvarande
5000 kr för att ansluta som Licenstagare till RF:s Integrationstjänster i produktionsmiljö.
Det är en engångsavgift som gäller för alla Integrationstjänster och tas ut en gång per Licenstagare. Avgiften tas inte ut för Licenstagare som per 2023-12-14 nyttjar Läsa till IdrottOnline (Importer), Läsa från IdrottOnline (Export Service) eller RF:s API:er.

Årlig licensavgift

Licenstagaren ska därutöver erlägga en årsavgift. Denna baseras på totalt antal Idrottsorganisationer som Licenstagaren representerar för alla de Integrationstjänster som Licenstagaren nyttjar enligt följande:

Antal idrottsorganisationer: årsavgift

  • 1: 0 kr
  • 2 - 50: 25 000 kr
  • 51 - 100: 50 000 kr
  • 101 - 250: 75 000 kr
  • 251 - 500: 100 000 kr
  • 501 - 750: 150 000 kr
  • 751 - : 225 000 kr

Antal Idrottsorganisationer (föreningar och/eller specialidrottsförbund) bestäms för det första året enligt det antal som Licenstagaren anger vid tecknande av Licensavtal Integrationstjänster och justeras därefter av RF utifrån det faktiska antal Idrottsorganisationer som är anslutna till Licenstagaren i Tjänsten inför varje års faktureringstillfälle. Det faktiska antalet Idrottsorganisationer som ligger till grund för årsavgiften ska för varje år fastställas den 1 december inför kommande år.

Betalningsvillkor

Årsavgift erläggs årligen i förskott. Vid erläggande av den första årsavgiften ska endast en sådan andel av årsavgiften erläggas som motsvarar den andel av året som återstår vid Avtalets ingående. Årsavgift samt anslutningsavgift ska vara RF tillhanda senast 30 dagar efter Avtalets ingående. Därefter faktureras årsavgiften i december varje år med 30 dagars betalningsperiod.

RF anser att RF:s Integrationstjänster utgör interna tjänster inom en fristående grupp enlig 4 kap. 6 § mervärdesskattelagen och av den anledningen undantagna mervärdesskatt. Om RF skulle anses momspliktig får RF justera priserna enligt ovan för att kompensera de ökade kostnader som momsredovisningsskyldighet innebär. Denna rätt att justera ersättningen ska även gälla retroaktivt.

Övriga villkor

Ovanstående avgifter ersätter tidigare avgifter för Läsa till IdrottOnline (Importer) från och med 2025-01-01. För Licenstagare som sedan tidigare nyttjar Läsa till IdrottOnline gäller dock inte anslutningsavgiften. Tidigare årsavgift för innevarande år ersätts med den nya som kommer att faktureras i förskott.

Från och med 2025-01-01 kommer ovanstående avgifter även gälla Läsa från IdrottOnline (Export Service) samt RF:s API:er som tidigare varit kostnadsfria. För Licenstagare som sedan tidigare nyttjar Läsa från IdrottOnline eller RF:s API:er gäller dock inte anslutningsavgiften.

Avgifterna gäller så vidare inget särskilt avtalas mellan parterna.

RF har rätt att justera priserna för den årliga licensavgiften och/eller anslutningsavgiften samt justera betalningsvillkoren i övrigt, i syfte att bland annat ta höjd för den allmänna inflationsnivån, ökade kostnader för RF på grund av prisökning hos RF:s leverantörer eller annan omständighet som enligt RF medför behov av ändring av betalningsvillkoren. Sådan justering ska kommuniceras till Licenstagaren och Licenstagaren ska därav ha den rätt att säga upp avtalet som framgår av avsnitt 13 och 14 i Pdf, 184 kB.RF:s villkor Integrationstjänster Pdf, 184 kB..

Sidan publicerades: 13 december 2023