Hem / Om Riksidrottsförbundet / Idrottsrörelsens styrande dokument

Idrottsrörelsens styrande dokument

På den här sidan hittar du de styrande dokument och planer som idrottsrörelsens och RF:s verksamhet vilar på. Allting utgår från en gemensam vision, verksamhetsidé och värdegrund.

Visionen ger oss en gemensam bild av det vi vill uppnå. Verksamhetsidén tydliggör vårt gemensamma uppdrag och uttrycker kärnan i verksamheten. Värdegrunden beskriver de värden som vi vill ska styra och genomsyra idrotten.

Idrottsrörelsens idéprogram Idrotten vill

Vision

Vår vision är inte blygsam: Svensk idrott – världens bästa. Den handlar om att välkomna alla in i en idrottsrörelse där varje människa har en plats och en uppgift. En idrottsrörelse med ett enat fokus kring sunda värderingar och en tro om att just dessa skapar grunden för en idrott i världsklass. Den svenska idrottsrörelsen vill bli bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och förbättras. Det bygger på en självstyrande och samlad idrottsrörelse med starka förbund och föreningar samt en utbildningsverksamhet i världsklass.

Verksamhetsidé

Idrottsrörelsens verksamhetsidé beskriver det gemensamma uppdrag och varför rörelsen finns till: Vi bedriver idrott i föreningar för att må bra, ha roligt och utvecklas under hela livet.

Värdegrund

Varje förening och varje förbund beslutar själv över sin verksamhet. Idrottsrörelsens har kommit överens om en gemensam värdegrund som all verksamhet ska utgå ifrån:

Glädje och gemenskap
Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Demokrati och delaktighet
Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

Allas rätt att vara med
Alla rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

Rent spel
Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot fusk, doping och en osund ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.

Strategiska områden och mål mot 2025

RF-stämman 2015 fattade beslut om gemensamma mål för idrottsrörelsen 2025, Strategi 2025. Målen för 2025 ska hjälpa idrottsrörelsen att tillsammans prioritera verksamheten i riktning mot visionen Svensk idrott – världens bästa.

Livslångt idrottande:

  • Svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening under hela livet.
  • Svensk idrott ska nå fler idrottsliga framgångar internationellt.

Idrottens värdegrund är vår styrka:

  • Alla lever och leder enligt svensk idrotts värdegrund.

Idrott i förening:

  • Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med andra aktörer och ge goda möjligheter att idrotta i förening.

Idrotten gör Sverige starkare:

  • Idrottsrörelsen är en ännu starkare samhällsaktör.

Strategisk plan för idrottsrörelsen

Den strategiska planen är en ledstång mot de övergripande mål som beslutades av RF-stämman 2015. Målen anger riktningen för arbetet fram till 2025 och tillsammans med de prioriterade utvecklingsområdena, eller utvecklingsresorna som vi valt att kalla dem, bildar de kärnan i den strategiska planen. Dessa utvecklingsresor är nödvändiga för att infria målen.

Planen delas upp i två fyraåriga perioder med revidering 2021. Den strategiska planen ska styra verksamhetsinriktningar och -planer.

Strategisk plan 2018–2021

Verksamhetsinriktning RF och SISU

I verksamhetsinriktningen anges vad RF och SISU Idrottsutbildarna särskilt ska prioritera i arbetet 2020–2021. Detta följs sedan upp i verksamhetsberättelserna.

Verksamhetsinriktning 2020–2021

Verksamhetsberättelse 2018

Leveransadress:
Östgötagatan 98 D
116 64  Stockholm
för företagspaket och transporter till Idrottens Hus