Frågor och svar


Här besvarar vi frågor om pågående arbete inom Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas digitaliseringsstrategi. Sidan uppdateras löpande.

Digital strategi för RF/SISU

Vilka är de största skillnaderna i den nya digitala strategin jämfört med den gamla?

Idrottsföreningar är den största målgruppen för Riksidrottsförbundets (RF) egenutvecklade system IdrottOnline. Enligt den digitala strategin kommer RF istället att fokusera på samordning och stöd till medlemsförbunden (SF) så att de i sin tur kan verksamhetsutveckla sin idrott.

RF byter fokus från utveckling av föreningsadministrativa funktioner till att ansvara för idrottsrörelsens samverkansarkitektur. RF kommer att fokusera på det digitala stöd som krävs för kärnuppdraget (fördelning av ekonomiskt stöd och påverkansarbete) och avveckla funktioner med låg medlemsnytta som ligger utanför detta uppdrag. Integrationer och att tillgängliggöra data kommer att prioriteras.

Visa svar

I den digitala strategin står det att RF ska tillhandahålla en samverkansarkitektur. Vad betyder det?

En samverkansarkitektur beskriver hur system ska prata med varandra. Här finns regelverk för hur data definieras och delas, samt principer för samverkan. Exempel på detta kan vara hur identiteter hanteras, vem som ska ansvara för medlemsregister och organisationsregister eller hur integrerande system får veta att information har uppdaterats.  Genom en tydlig samverkansarkitektur blir det lättare för system inom idrottsrörelsen att integrera med varandra och RF:s data tillgängliggörs på ett enkelt sätt. System kan utvecklas separat men ändå fortsätta att fungera tillsammans. 

Visa svar

Vilka ansvarar för införandet av RF/SISU:s digitala strategi?

Riksidrottsstyrelsen beslutade om RF/SISU:s digitaliseringsstrategi och verksamhetsområdet IT & Digital utveckling på Riksidrottsförbundet realiserar den. Införandet sker i tät dialog med medlemmarna, bland annat via Digitaliseringsforum. Specialidrottsförbund tar ansvar för digitaliseringen av sin egen verksamhet och idrott.

Visa svar

Hur ser tidsplanen ut för införandet av den digitala strategin?

Riksidrottsstyrelsen beslutade den 1 december 2021 att anta den reviderade digitaliseringsstrategin för Riksidrottsförbundet (RF) och SISU Idrottsutbildarna. 

Under hösten inledde RF arbetet med att skapa en samverkansarkitektur med principer och regelverk för hur data delas inom idrotten. Parallellt genomfördes en genomlysning av IdrottOnlines applikationer för att ta fram ett förslag för vidareutveckling/avveckling. Dialog sker tillsammans med SF som är med och sätter takten. 

Visa svar

Den digitala strategin ger leverantörer större möjlighet att erbjuda digitala tjänster till idrotten. Är det troligt att RF kommer att  fördjupa samarbetet med några utvalda externa aktörer eller ställa sig helt neutrala?

Alla externa aktörer får samma förutsättningar men RF har möjlighet att ingå samarbetsavtal med de som är öppna för att ge bra erbjudanden till idrottsrörelsen.  

Visa svar

Avveckling publika hemsidor IdrottOnline

Hur många idrottsföreningar använder IdrottOnline hemsida?

Av samtliga idrottsföreningar använde 6288 föreningar tjänsten IdrottOnline hemsida 2021. Det motsvarar 28 procent av Sveriges idrottsföreningar.

Definition av användning: Idrottsföreningen hade under de senaste 3 månaderna gjort en uppdatering på sin hemsida.

Visa svar

Varför slutar Riksidrottsförbundet att erbjuda gratis hemsidor via IdrottOnline?

En anledning till att Riksidrottsförbundet (RF) avvecklar tjänsten IdrottOnline hemsida är RF:s reviderade uppdrag och den digitala inriktningen mot 2025. RF ska fokusera på kärnuppdraget där externa kommunikationslösningar till RF:s och SF:s medlemmar anses ligga utanför detta. En annan anledning är en drastisk prishöjning från hemsideleverantören från och med den 1 januari 2023. Därmed finns inte längre budgetutrymme för RF att erbjuda kostnadsfria hemsidor till föreningar och förbund.

Visa svar

När måste föreningar och förbund ha bytt till en ny webbplattform?

Föreningar och förbund som idag nyttjar hemsida via IdrottOnline bör planera för byte av webbplattform i god tid innan den 31 december 2022 då samtliga hemsidor i IdrottOnline stängs ner. 

Visa svar

Vilket stöd ger Riksidrottsförbundet till sina medlemmar i deras byte till ny webbplattform?

  • RF stöttar de specialidrottsförbund som ska byta hemsida genom att ta fram rekommendationer för ny lösning.
  • Föreningar bör kontakta sitt specialidrottsförbund för att kunna samverka i övergången till ny hemsida. Hitta ert förbund här.
  • RF har även tagit fram ett verktyg för export av mediafiler och nyheter från nuvarande hemsidor i Idrottonline.
  • RF-SISU distrikten kommer att stödja de föreningar som önskar i processen att välja en ny hemsidesleverantör. Men föreningar bör även vända sig till sitt SF för att stämma av om det finns rekommendationer från förbundets sida. Här finns stödmaterial för föreningar att använda i lärgrupp.

Mer information hittar du här.

Visa svar

Vad behöver vi göra i IdrottOnline när vi flyttar vår hemsida?

Det enda ni behöver göra innan ni pekar om er domän till er nya hemsida är att ta bort domänen i IdrottOnline. En enkel instruktion för hur ni gör detta hittar ni här. Observera att det kan dröja upp till en timme innan domänen är borttagen.

Visa svar

Varför skickas jag till vår nya hemsida när jag försöker logga in i IdrottOnline?

Ni missade troligen att ta bort domänen i IdrottOnline när ni bytte hemsida.  
  1. Logga in på login.idrottonline.se 
  2. Gå till https://urlmanagementadmin.idrottonline.se/ och ta bort domänen. Instruktion för hur ni gör detta hittar ni här. 

Stöter du på patrull, kontakta supporten så kan de hjälpa er med detta.

Visa svar

När hemsidan via IdrottOnline har flyttats, kommer det vara möjligt att skapa nya aktiviteter i kalendern i IdrottOnline?

Ja, aktiviteter kan skapas direkt i aktivitetsmodulen som hittas i toppmenyn.

Observera att visningskalendern (EPI) som idag ingår i hemsida via IdrottOnline försvinner i och med nedläggningen av hemsidor 2022-12-31.

Visa svar

Kommer man kunna exportera aktiviteter inför hemsidesbytet?

Ja, via den funktion som finns idag, i formaten Excel och ICS.

Observera att visningskalendern (EPI) som idag ingår i hemsida via IdrottOnline försvinner i och med nedläggningen av hemsidor 2022-12-31.

Visa svar

Kommer man kunna exportera aktiviteter även efter hemsidesbyte, direkt från IdrottOnline?

Ja, via den funktion som finns idag i IdrottOnline Administration, i formaten Excel och ICS.

Observera att visningskalendern (EPI) som idag ingår i hemsida via IdrottOnline försvinner i och med nedläggningen av hemsidor 2022-12-31.

Visa svar

Vi hinner inte flytta vår förenings hemsida innan 31 december, vad gör vi?

Om ni inte är klara med bytet av hemsida till den 31 december 2022 bör ni spara innehållet från nuvarande hemsida senast detta datum. Ett sätt att spara innehållet: 
 
  • Nyheter och mediafiler kan exporteras via redigera-läget i Idrottonline. Se instruktion för det här
  • Övrigt innehåll på webbsidorna kan kopieras och klistras in i t ex ett Word-dokument.  
 
Har ni ännu inte bestämt vilken webbplattform ni ska välja och behöver stöd i processen, kontakta ert specialidrottsförbund för eventuella rekommendationer. 
Visa svar

Hur loggar jag in i IdrottOnline efter att hemsidan har stängt ner?

Gå till idrottonline.se och klicka på Logga in, eller gå direkt till https://login.idrottonline.se

Visa svar

Optimering av IdrottOnline

Hur många idrottsföreningar använder IdrottOnline?

I princip alla idrottsföreningar använder de applikationer som behövs för att kunna ansöka om ekonomiskt stöd, dvs LOK och Idrottsmedel. När det gäller funktioner för övrig föreningsadministration såsom hantering av medlemsavgifter, medlemsregister m fl använder många föreningar externa system. Analys av användandet av applikationer inom IdrottOnline pågår. 

Visa svar

Hur många specialidrottsförbund använder IdrottOnline för sin verksamhet?

Alla specialidrottsförbund använder de delar av IdrottOnline som  idag är ett krav för att ansöka om ekonomiska medel, såsom  idrottsmedel, medlemsregister och organisationsinformation i Administrations. Hur många som använder IdrottOnlines övriga delar såsom funktioner för tävlingslicenser och avgifter har kartlagts av Riksidrottsförbundet under hösten 2021 genom en SF-enkät samt analys av användardata i IdrottOnline. 

Visa svar

Vilka delar av IdrottOnline blir kvar?

Riksidrottsförbundet kommer alltid erbjuda de digitala lösningar som krävs för att uppfylla kärnuppdraget, att fördela ekonomiskt stöd och påverkansarbete. Det innbär att lösningar för att ansöka om LOK-stöd, idrottsmedel, folkbildningsstöd m fl alltid kommer att tillhandahållas. De delar som däremot ligger utanför RF:s kärnuppdrag ses över så att dessa hanteras av rätt part. 

Visa svar

Vilka delar av IdrottOnline avvecklas?

För att optimera IdrottOnline, skapa största möjliga medlemsnytta och erbjuda funktioner i linje med RF/SISU:s digitala strategi inleddes en genomlysning av IdrottOnline under hösten 2021. Genomlysningen baserades på användardata och en kompletterande enkät som skickades ut till specialidrottsförbund och resulterade i att tre applikationer påverkas.

Visa svar