Hem / Bidrag och stöd / Idrottslyftet / Stöd till anläggningar och ... / Stöd till speciella anläggningssatsningar

Stöd till speciella anläggningssatsningar

Syftet med stöd till speciella anläggningssatsningar är att ge SF en bättre möjlighet att möta de anläggningsutmaningar som har identifierats i arbetet med Strategi 2025 och som finns beskrivna i Anläggnings- och idrottsmiljöpolitiskt program för svensk idrott.

Vad kan beviljas stöd

Avsikten med denna stödform är att kunna möta unika behov hos SF och ge stöd till satsningar som normalt inte kan beviljas inom övriga anläggningsstödet. Det finns därför inget fast regelverk för vad som kan beviljas stöd, utan det beslutas från fall till fall. Strategiarbetet och SF:s kartläggningar ska ligga till grund för satsningarna. Stödet ska användas till annat än rena byggprojekt såsom förstudier, utredningar, arkitekttävlingar och innovativa projekt.

Bedömningskriterier

Eftersom det inte finns något fast regelverk för stödet bedöms istället ansökningarna utifrån nedanstående kriterier:

  • Hur satsningen överensstämmer med förbundets strategiska arbete mot 2025.
  • Hur satsningen överensstämmer med målsättningar i Anläggnings-och idrottsmiljöpolitiskt program för svensk idrott.
  • Hur satsningen påverkar förbundets barn och ungdomsverksamhet.
  • Hur satsningen påverkar förbundets verksamhet i ett geografiskt perspektiv.
  • Hur satsningen bidrar till samverkan mellan förbund i anläggningsfrågor.
  • Hur satsningen bidrar till innovativa lösningar på anläggningsutmaningarna.

Stödets storlek

Stödet har totalt en budget på 5 miljoner kronor att fördela till satsningar under 2021 och maxbeloppet för en ansökan är 2 miljoner. Det finns ett riktmärke att inte bevilja stöd som är större än 50 procent av projektets totala investeringssumma, men i undantagsfall ska upp till 75 procent av investeringssumman kunna delas ut i stöd. Det senare gäller framförallt innovativa projekt, då det annars kan vara svårt att få någon att våga ta den risken.

Ansökan

SF kan ansöka om stöd till speciella anläggningssatsningar under fliken "Idrottsmedel" i inloggat läge i IdrottOnline mellan 1 januari och 28 februari 2021. Ansökan ska innehålla en projektbeskrivning med tillhörande kostnadskalkyl och finansieringsplan som visar projektets alla beräknade kostnader och hur hela projektet ska finansieras.